Понеділок, 28 січня 2019 08:33

Мирослав Дутчак: Ініціатива з розробки єдиних професійних фітнес- стандартів відповідає загальнонаціональному тренду та має законодавче підґрунтя

Дутчак М.В.Перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України Мирослав Дутчак розповів в інтерв’ю FitnessConnectUA про те, що таке професійні стандарти в галузі фітнесу, якою є світова практика щодо фітнес-стандартів та коли єдині фітнес-стандарти будуть впроваджені в Україні.

Пане Мирославе, що таке професійні стандарти, коли ми говоримо про фітнес-індустрію і надання відповідних послуг? Наскільки це сьогодні актуально?
Насамперед треба зазначити, що останнім часом в Україні значно активізувався процес визначення чітких характеристик здатності особи виконувати завдання і обов’язки певного виду професійної діяльності. У ст. 39 Закону України «Про освіту» (набрав чинності 28 вересня 2017 р.) встановлено, що професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Професійна кваліфікація, як вказано у ст. 34 згаданого закону, – це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей, тобто результатів навчання, що дозволяють виконувати певний вид роботи чи здійснювати професійну діяльність.

Отже ініціатива з розробки професійних стандартів для фітнес-персоналу відповідає загальнонаціональному тренду та має необхідне законодавче підґрунтя. Підтверджуючи актуальність впровадження професійних стандартів у вітчизняній сфері оздоровчого фітнесу доцільно згадати Міжнародну хартію фізичного виховання, рухової активності і спорту ЮНЕСКО, де у ст. 7 зазначається: «Увесь персонал, на який покладена професійна відповідальність за фізичне виховання, рухову активність і спорт, повинен володіти відповідною кваліфікацією, підготовкою і можливістю постійно підвищувати свій професійний рівень… Кадри, які пройшли таку підготовку, повинні отримувати професійне визнання у відповідності до покладених на них обов’язків...»

Під професійним стандартом мається на увазі затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей фітнес-персоналу, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій та забезпечують виконання трудових функцій з надання фітнес-послуг різним категоріям населення. Компетентність же трактується як динамічна комбінація набутих знань, умінь та практичних навичок, що необхідні для успішної професійної діяльності.

Сьогодні, в умовах коли ринок фітнес-послуг України стрімко розвивається, з кожним днем збільшується число різноманітних структур, які надають оздоровчі послуги населенню, однією з ключових їх проблем є кадрове забезпечення, від якого залежить ефективність діяльності фітнес-клубу. Висока конкуренція на сучасному ринку, широкий спектр фітнес-послуг, що надаються клубами, підвищення вимогливості споживачів та роботодавців до компетентностей фітнес-персоналу ставить достатньо високі вимоги до кадрового забезпечення, а відтак – до необхідності єдиного стандартизованого підходу з визначення професійно значущих якостей і кваліфікацій фітнес-персоналу, розробку їх професійних компетентностей. Обґрунтування професійних стандартів надасть можливість фітнес-тренеру виконувати на належному рівні свої трудові функції та визначити необхідні знання і вміння. У нинішніх умовах актуальність роботи у зазначеному напрямі розуміють й споживачі фітнес-послуг, рівень освіченості яких з кожним роком зростає.
Питання стандартизації професійних вимог до фітнес-персоналу я уже частково розкривав під час інтерв’ю у квітневому (2018р.) Дайджесті FitnessConnectUA, присвяченому аналізу ринку навчання фітнес-персоналу.

Яка взагалі ситуація з професійними стандартами у сфері оздоровчого фітнесу в глобальному вимірі?
Наразі провідним у якості впровадження професійних стандартів фітнес-тренера є досвід Європейського Союзу. Зокрема, під егідою Європейської асоціації здоров’я та фітнесу EuropeActive, у 2015 році було започатковано діяльність Комітету з розробки професійних стандартів у сфері фітнесу, результатом діяльності якого якраз і стало напрацювання 13 професійних стандартів, які узгоджуються з Європейською рамкою кваліфікацій (The European Qualifications Framework– EQF). Кожній професійній роботі у сфері фітнесу відповідає певний рівень кваліфікації EQF, який в свою чергу визначає умови допуску до діяльності за професією, як наприклад наявність вищої спеціальної освіти, кваліфікаційні характеристики, трудові функції, дії тощо. Окрім цього Комітетом здійснюється акредитація освітніх програм установ, де навчають та сертифікують фітнес-персонал європейських країн, а також здійснюють моніторинг відповідності змісту освітніх програм основним положенням стандартів.

Ще одним здобутком роботи Комітету можна вважати забезпечення діяльності та технічну підтримку Європейського реєстру професіоналів у сфері фітнесу (EREPS), який є незалежним реєстром усіх фітнес-тренерів, інструкторів, які виконали вимоги та володіють необхідним обсягом знань, умінь та навичок відповідно до акредитованої програми. Зазначений реєстр є у відкритому доступі (http://www.ereps.eu/) як для роботодавців, так і для споживачів фітнес-послуг, що в свою чергу є своєрідним інструментом контролю як самих тренерів, так і навчальних установ, що надають освітні послуги у сфері фітнесу.

Варто відзначити й те, що серед представлених EuropeActive професійних стандартів у сфері фітнесу є як звичні нам професії, такі як персональний фітнес-тренер, або ж фітнес-тренер групових програм, а також такі, які тільки набирають популярності на вітчизняних теренах, наприклад тренер з активного старіння (Active Ageing Trainer), або ж фахівець з фізичних вправдля здоров’я (Exercise for Health Specialist).

Що ж стосується Американського ринку фітнес-послуг, то тут, відсутні уніфіковані вимоги, державні стандарти до ліцензування, або ж затверджені програми навчання для фітнес-тренерів. У США працювати у якості фітнес-тренера може особа, яка пройшла відповідну сертифікацію. Однак в умовах стрімкого розвитку фітнес-послуг та появи великої кількості нових фітнес-технологій майже щороку, прямопропорційно збільшується і кількість відповідних установ як комерційних, так і освітніх закладів, які здійснюють відповідну сертифікацію. На сьогодні кількість таких установ становить понад 400. У таких умовах стає очевидним, що не може бути якогось єдиного стандартизованого підходу до визначення професійних компетентностей фахівців. Разом з цим, слід відзначити найбільш авторитетних у цьому відношення гравців ринку, як наприклад American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association, American Council on Exercise, National Academy of Sports Medicine, National Federation of Personal Trainers, стандарти яких слугують орієнтиром як для тренерів, так і для роботодавців й клієнтів.

Цікаво, а як у цьому контексті виглядає Україна?
У нас поки не існує єдиних професійних стандартів у сфері оздоровчого фітнесу. Є певні спроби здійснення оцінки підготовленості фітнес-персоналу в окремих мережах чи клубах, мають місце відповідні ініціативи зі сторони громадських об’єднань. Проте, їх підходи мають ще значні резерви для удосконалення й формування повноцінної системи стандартизації вимог до персоналу у вітчизняній фітнес-індустрії.

Національний університет фізичного виховання і спорту України спільно з FitnessConnectUA створили робочу групу з розробки професійних стандартів у сфері оздоровчого фітнесу. При цьому, ми керуємся аналізом передового міжнародного досвіду та спеціальною національною методикою, що затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 січня 2018 р. № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за №165/31617.

В зазначеному контексті абсолютно необхідною є консолідація зусиль як теоретиків, так і практиків для того, щоб професійні стандарти з одного боку відображали сучасні тенденції, відповідали вимогам розвитку ринку послуг, а з іншого – мали прикладний характер і могли широко використовуватися як персоналом, так і клієнтами.
Процедура розробки професійного стандарту потребує здійснення тематичних наукових досліджень. Необхідно визначити перелік та опис типових трудових дій для реалізації посадових функцій. З цією метою плануємо задіяти експертів (кращих практиків з відповідних фітнес-програм). Нам треба дати відповідь на питання про важливість та інтенсивність виконання тих чи інших трудових дій, їх значення для реалізації функціональних обов’язків. Після цього важливо з’ясувати, які компетентності необхідні для виконання визначених дій та функцій.

Розроблені таким чином професійні стандарти стануть важливим елементом оцінювання кваліфікацій та сертифікації фітнес-персоналу, основою для формування вимог до освітніх програм з підготовки необхідних фахівців та їх професійного зростання впродовж всієї кар’єри.

Чи є серед представників української фітнес-індустрії розуміння необхідності професійних стандартів та бажання їх дотримуватися?
Так, серед представників фітнес-індустрії є розуміння щодо актуальності впровадження професійних стандартів. Необхідність розробки професійних стандартів у сфері фітнесу зумовлена декількома ключовими позиціями, перша з яких – запити роботодавців. Це підтверджується нашими контактами з провідними суб’єктами вітчизняної фітнес-індустрії. Всі вони вказують на потребу формування сучасних вимог до персоналу, що базувались би не на суб’єктивних відчуттях, а на чітких критеріях, зумовлених специфікою професії. Такі стандарти необхідні й самому персоналу як орієнтири для професійного зростання та належної самооцінки. Клієнти зможуть обирати фітнес-тренерів спираючись на професійну оцінку їх готовності до надання послуг належної якості.

Окрім цього, нашою робочою групою був здійснений контент-аналіз кадрового порталу HeadHunter (hh.ua), який на даний момент визнано одним з кращих на ринку інтернет-рекрутменту. Було проаналізовано базу вакансій фітнес-персоналу в Україні за останні три роки. Встановлено, що серед роботодавців на сьогодні не існує єдиних критеріїв з підбору фітнес-персоналу, немає чіткого розуміння трудових функцій та дій, які повинен виконувати фітнес-тренер тієї чи іншої спеціалізації, а відповідно і невизначеним залишається перелік професійних компетентностей фітнес-тренера, які забезпечать реалізацію трудових функцій шляхом виконання визначених трудових дій.

Отже, розробка єдиних професійних стандартів стане своєрідним орієнтиром для роботодавців у сфері оздоровчого фітнесу, а також інструментом, що забезпечить підвищення ефективності при підборі фітнес-персоналу на відповідні посади, їх атестації, переатестації, забезпечить умови для коректного присвоєння фітнес-тренерам відповідної категорії в рамках фітнес-клубу та дозволить гарантувати належну якість надання фітнес-послуг різним категоріям населення.

Над підготовкою яких конкретних професійних стандартів працює згадана робоча група?
Робоча група розпочала розробку професійних стандартів з найбільш популярних видів робіт: персональний фітнес-тренер; фітнес-тренер групових програм; фітнес-тренер аквазони; фітнес-тренер дитячого контингенту; фітнес-консультант; менеджер фітнес-сервісу.

Уже підготовано анкети для експертного оцінювання розроблених варіантів трудових дій та професійних функцій. Зараз необхідно сформувати пули експертів. З цією метою запропоновано провести реєстрацію бажаючих фахівців, які власне оберуть із свого середовища найбільш авторитетних експертів. Після аналізу результатів експертного оцінювання буде підготовано проекти зазначених професійних стандартів, що будуть оприлюднені для фахового обговорення та пропозицій від усіх зацікавлених сторін.