Професійний стандарт "Тренер дитячого фітнесу"

ПРОЕКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

 «ТРЕНЕР ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ»

Київ 2019
Професійний стандарт «ТРЕНЕР ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ» розроблено робочою групою у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор;

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………..

4

1.

Загальні відомості професійного стандарту……………………………..

6

1.1.

Основна мета виду професійної діяльності………………………………

6

1.2.

Назва виду економічної діяльності………………………………………

6

1.3.

Назва виду професійної діяльності……………………………………….

6

1.4

Назва професії (професійна назва роботи)……………………………….

6

1.5.

Узагальнена назва професії………………………………………………...

6

1.6.

Назви типових посад………………………………………………………..

6

1.7.

Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)…………..

6

1.8.

Умови допуску до роботи за професією ………………………………..

7

1.9

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій ………………..

7

2.

Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність…………………………………………………………………...

7

3.

Загальні компетентності тренера дитячого фітнесу……..…………….

8

4.

Трудові функції тренера дитячого фітнесу ………….……………………

9

5.

Опис трудових функцій……………………………………………………

14

6.

Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту……………………………………………………………………

24

6.1

Заборони у професійній діяльності тренера дитячого фітнесу ….…..

24

6.2

Розробник професійного стандарту………………………………………

24

6.3

Суб’єкт перевірки професійного стандарту……………………………..

24

6.4

Дата затвердження професійного стандарту…………………………….

24

6.5

Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів…………………………………………………………………..

24

6.6

Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

24

 


Вступ

Для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, а також переймаючи зарубіжний досвід, підтримуючи процес європейської інтеграції Національним університетом фізичного виховання і спорту України спільно з аналітично-консалтинговою установою FitnessConnectUa було ініційовано розробку та впровадження професійного стандарту для тренера дитячого фітнесу. Необхідність розробки професійного стандарту «Тренер дитячого фітнесу» обумовлена відсутністю єдиного стандартизованого підходу щодо визначення переліку трудових функцій, загальних та спеціальних компетенцій, необхідного обсягу знань, умінь та практичних навичок.

Професійний стандарт «Тренер дитячого фітнесу» є основним документом, в якому зазначено трудові функції, необхідний рівень знань, умінь та навичок, вимоги до професійних компетентностей фахівця. Імплементація положень розробленого стандарту дасть можливість формування єдиних стандартів та критеріїв оцінювання компетентностей тренера дитячого фітнесу. Професійний стандарт розроблено для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, що в свою чергу, сприятиме залученню населення до оздоровчої рухової активності.

Розроблений професійний стандарт є складовою реалізації «Глобального плану дій щодо підвищення рівня рухової активності на 2018-2030 рр: активне населення для здорового світу» Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також державної політики України в рамках Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація».

Розроблений професійний стандарт узгоджується з Європейською рамкою кваліфікацій (The European Qualifications Framework– EQF) та відповідає європейському стандарту «Youth Fitness Instructor (EQF level 4)», який затверджений Комітетом професійних стандартів EuropeActive.

Орієнтація на європейський та світовий досвід підготовки та сертифікації фітнес-персоналу країн, що демонструють високий рівень розвитку ринку фітнес-послуг, в тому числі і Сполучених штатів Америки, а саме American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association, American Council on Exercise, National Academy of Sports Medicine, National Federation of Personal Trainers, дозволить фітнес- тренерам вийти на новий, більш фаховий рівень професійної компетентності та створить передумови і можливості для їх професійної мобільності.

До розробки професійного стандарту були залучені провідні фахівці у сфері оздоровчого фітнесу, в тому числі роботодавці, авторитетні фітнес-тренери, науковці, викладачі, та інші. На першому етапі було залучено 115 спеціалістів, які виявили бажання взяти участь в розробці професійного стандарту. Для формування експертної групи, тобто визначення найбільш компетентних з числа тих, які виявили бажання, використовувався метод взаємного відбору експертів. Шляхом голосування експертам було запропоновано вибрати з числа всіх зареєстрованих 30 найбільш авторитетних. Склад експертної групи за посиланням: https://uastandart.fitness/ekspertna-hrupa-profesiinoho-standartu-trener-dytiachoho-fitnesu. Використання даного підходу дозволяє констатувати про об'єктивність при формуванні групи експертів.

Професійний стандарт «Тренер дитячого фітнесу» складається з 6 розділів, в яких викладено основні вимоги до необхідного рівня знань, навичок і компетенцій фітнес-тренера.

Професійний стандарт сприятиме здійсненню ефективної кадрової політики в організаціях фітнес-індустрії та підвищенню кваліфікації фахівців, що впливатиме на якість надання фітнес-послуг різним верствам населення.

 

Загальні відомості професійного стандарту

 • Основна мета виду професійної діяльності: організація та проведення занять орздоровчо-рекреаційної спрямованості для дітей та підлітків.

1.2. Назва виду економічної діяльності (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Секція R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Розділ 93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Група:

Діяльність у сфері спорту

93.1

клас 93.13

Діяльність фітнес-центрів

 

          1.3.Назва виду професійної діяльності (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

Розділ

Підрозділ

Підклас

3

347

3475

Фахівці

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

3475 Фітнес-тренер

1.5. Узагальнена назва професії:

Тренер дитячого фітнесу

1.6. Назви типових посад

Інструктор дитячого фітнесу (1 та 2 категорії)

Тренер дитячого фітнесу (1 та 2 категорії)

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

Робота тренера дитячого фітнесу передбачає зайнятість у відповідно обладнаних залах, ігрових кімнатах, спортивних площадках закладів що забезпечують надання фізкультурно-оздоровчих послуг для дітей та підлітків.

Посада тренера дитячого фітнесу підпорядковується менеджеру відповідного підрозділу або директору (управляючому) закладу.

1.8. Умови допуску до роботи за професією

 • проходження фахової підготовки та незалежне підтвердження компетентностей фахівця, необхідних для успішного виконання трудових функцій у відповідності до посади;
 • проходження щорічних медичних оглядів (підтверджує медична книжка);
 • вміння надавати долікарську допомогу (підтверджує сертифікат).

1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:

 • для посади інструктора дитячого фітнесу (1 та 2 категорії) – документи, що підтверджують здобуття професійної освіти на третьому рівні (що відповідає 4 рівню НРК), фахової перед вищої освіти (що відповідає 5 рівню НРК), початкового рівня вищої освіти (що відповідає 6 рівню НРК),

та/або

документи у відповідності до встановленого порядку, які підтверджують достатній рівень компетентностей фахівця, необхідних для виконання трудових функцій у відповідності до посади.

 • для посади тренера дитячого фітнесу (1 та 2 категорії) - диплом бакалавра (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає 7 рівню НРК) або диплом магістра (другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає 8 рівню НРК) за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт або 014.11 – Середня освіта (фізична культура).

Назви типових посад

Рівень національної рамки кваліфікацій

Рівень освіти

Трудові функції

1

Інструктор дитячого фітнесу

1 та 2 категорії

4

5

6

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти

Фахова передвища освіта

Початковий рівень вищої освіти

А, Б, Д, Е, Є, Ж, З, И, І.

2

Тренер дитячого фітнесу

1 та 2 категорії

7

8

Перший рівень (бакалавр)

Другий рівень (магістр)

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І

 

 1. Нормативно-правова база,

що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 4 жовтня 2018 р. № 4607 «Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 1207/32659;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 567 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій: ДК 003:2010»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
 1. Загальні компетентності тренера дитячого фітнесу
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність планувати та управляти часом.
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 6. Здатність працювати в команді.
 7. Навички міжособистісної взаємодії.
 8. Навики здійснення безпечної діяльності.
 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 11. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 13. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 15. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 16. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 17. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 18. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 19. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 20. Здатність розробляти та керувати проектами.

 

4.     Трудові функції тренера дитячого фітнесу

Шифр

трудової

функції

Трудова функція

Трудові дії

Шифр

трудової

дії

А

Організація та проведення занять з використанням фітнес-технологій та засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для дітей та підлітків

 

Планувати, організовувати та проводити заняття з різних напрямів фітнесу (силової, аеробної, функціональної та ментальної спрямованості) урахуванням методичних принципів побудови занять, та їх відповідності віковим особливостям контингенту

А1

Планувати, організовувати та проводити заняття з використанням засобів спортивних, рухливих, рекреаційних ігор з урахуванням методичних принципів побудови занять, та їх відповідності віковим особливостям контингенту

А2

Планувати, організовувати та проводити заняття  загальної фізичної підготовки з урахуванням методичних принципів побудови занять та їх відповідності віковим особливостям контингенту

А3

Планувати, організовувати та проводити заняття  спрямовані на корекцію постави дітей з урахуванням методичних принципів побудови занять та їх відповідності віковим особливостям контингенту

А4

Планувати, організовувати та проводити заняття навчальної (розвиваючої) спрямованості з урахуванням методичних принципів побудови занять, та їх відповідності віковим особливостям контингенту

А5

Здійснювати навчання техніці виконання вправ, з використанням специфічних для кожної вікової групи методів та принципів навчання

А6

Здійснювати контроль за технікою виконання фізичних вправ, правилами роботи з обладнанням, попередження травматизму на занятті

А7

Забезпечення та реалізація індивідуального підходу при організації та проведенні занять, за рахунок використання модифікації вправ, підходів щодо режимів роботи та відпочинку, в залежності від рівня підготовленості та рухового досвіду дитини

А8

Демонстрація досконалого технічного виконання фізичних вправ

А9

Використання навиків управління групою при організації та проведенні занять, з урахуванням вікових особливостей дітей

А10

Презентація класу (формату заняття, спрямованості, завдань, структури, тощо)

А11

Здійснення підбору музичного супроводу з урахуванням особливостей формату заняття, вікових особливостей дітей, стилістичного оформлення заняття, тощо

А12

 

 

 

 

Б

 

 

 

Контроль за адекватністю фізичних навантажень в процесі занять

Здійснення моніторингу інтенсивності виконання фізичних вправ

Б1

Регуляція інтенсивності в процесі заняття з використанням відповідних методів в залежності від формату та спрямованості заняття

Б2

Контроль за суб’єктивними признаками неадекватності фізичного навантаження в процесі заняття

Б3

Проведення візуальних спостережень та аналізу ознак перевтоми, перенапруження, надання відповідних методичних рекомендацій

Б4

В

Розробка програм індивідуальних та групових занять для дітей та підлітків урахуванням вікових та індивідуальних особливостей їх розвитку

 

Проведення первинної діагностики морфо-функціональних показників з використанням сучасних методів діагностики, тестів (оцінка показників фізичного розвитку, постави, фізичної підготовленості, рухових навиків тощо)

В1

Аналіз відповідності результатів діагностики морфо-функціональних показників до нормативних величин для кожної вікової групи

В2

Узагальнення та аналіз результатів первинної діагностики, визначення спрямованості та завдань занять, методів контролю, критеріїв ефективності з урахуванням морфо-функціональних, вікових особливостей, рівня фізичної підготовленості тощо

В3

Визначення мети, спрямованості, форматів занять, розробка програм занять та комплексів фізичних вправ з урахуванням особливостей періодів вікового розвитку дитини (сензитивних періодів, особливостей фізичного, розумового, емоційного розвитку) (окремо для кожної вікової групи)

В4

Розробка та складання програм занять, підбір відповідних засобів, методів, параметрів навантаження, визначення послідовності виконання вправ, тощо

В5

Аналіз показників впливу занять на організм дітей, відстеження їх прогресу та корекція змісту програми

В6

Ведення методичної документації, документації обліку та контролю (програм занять, планів-конспектів, журналів відвідуваності, карт реєстрації тощо)

В7

Надання рекомендації для батьків дітей щодо вибору фітнес-програм та спрямованості рухової активності з урахуванням віку дитини, індивідуальних особливостей,  рівня фізичної підготовленості, рухового досвіду, інтересів

В8

Г

Впровадження педагогічних інновацій при організації занять та дозвілля дітей

Використання сучасних педагогічних теорій та технологій, методів організації занять при здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності

Г1

Аналіз існуючих та розробка нових фітнес-програм, які можуть бути застосовані для дітей різного віку, статі з використанням сучасного обладнання та матеріально-технічної бази фітнес-клубу

Г2

Аналіз існуючих та розробка нових ігор, які можуть бути застосовані для дітей різного віку, статі з використанням сучасного обладнання та матеріально-технічної бази фітнес-клубу

Г3

Аналіз існуючих та розробка нових форматів проведення навчальних (розвиваючих) занять (спрямованих на розвиток когнітивної сфери, інтелектуальних здібностей, тощо) які можуть бути застосовані для дітей різного віку, які можуть проводитись в умовах фітнес-клубу

Г4

Д

Встановлення комунікаційної взаємодії з дітьми з урахуванням психологічних та вікових особливостей контингенту

Застосування стандартів обслуговування, дотримуватися етичної поведінки при спілкуванні з дітьми та батьками

Д1

Комунікація та спілкування з дітьми з урахуванням їх психо-емоційних, гендерних особливостей у кожній віковій групі, встановлення та налагодження контактів з дітьми

Д2

Забезпечення комфортної соціальної та психологічної адаптації дитини до нового середовища

Д3

Е

Дотримання вимог внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та охорони праці з урахуванням специфіки контингенту тих, що займаються

 

Реалізація вимог щодо безпеки праці під час проведення занять, дотримання правил експлуатації спортивного обладнання, інвентарю, пожежної безпеки

Е1

Стежити за дотриманням правил відвідування занять дітьми, правил перебування  у дитячому клубі, безпечної поведінки дітей, відповідності зовнішнього вигляду, наявності спортивного одягу тощо

Е2

Організація власного робочого місця, надання рекомендацій щодо облаштування робочого місця дітей, підбору обладнання, шикування, перешикування групи

Е3

Надання першої долікарської допомоги при виникненні невідкладних станів у дітей

Е4

Дотримання  вимог особистої гігієни і санітарії, стежити за своїм зовнішнім виглядом

Е5

Контроль за відповідністю гігієнічних норм функціонування приміщення, залу  (чистота, тепло, кондиціонування повітря, наявність питної води у дітей, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо)

Е6

Взаємодіяти з міждисциплінарною командою клубу (тренерами тренажерної зали, дитячого клубу, басейну, масаж, СПА, адміністрація тощо)

Е7

Є

Мотивація дітей та їх батьків на створення здоров’яформувального середовища

 

 

 

Здійснення мотиваційної діяльності щодо залучення дітей та їх батьків до систематичної участі у руховій активності, дотримання здорового способу життя тощо

Є1

Надання рекомендацій (як дітям так і батькам) щодо здорового харчування, здорового способу життя, організації рухової активності

Є2

Надання методичної, консультативної допомоги (як дітям так і батькам) щодо значення і доцільності вправ та їх впливу на організм

Є3

Залучення до спільних занять батьків, членів родини дітей з метою покращення взаємовідносин у родині та відповідно якості життя

Є4

Ж

Організація дозвілля дітей та підлітків

Організація активного дозвілля дітей під час перебування у дитячому клубі

Ж1

Організовувати та проводити змагання, відкриті уроки,  показові виступи, заходи із різних видів рухової активності, тематичні зустрічі для як для дітей, так і для членів їх родини

Ж2

Організація та проведення занять, фізкультурно-оздоровчих та масових заходів на відкритому повітрі як для дітей, так і для членів їх родини

Ж3

З

Здійснення маркетингової діяльності (продаж персональних тренувань та інших послуг)

Залучати потенційних клієнтів до споживання фізкультурно-оздоровчих послуг на базі фітнес-клубу

З1

Здійснювати аналіз причин, за якими дитина завершила відвідування занять

З2

Інформування батьків щодо наявних акційних фітнес-послуг клубу, запланованих заходів, наявних фітнес-послуг

З3

И

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

Діяльність, скерована на підвищення рівня своєї кваліфікації (відвідування курсів, підвищення кваліфікації, діяльність спрямована на самоосвіту і  самовдосконалення)

И1

Відстежувати появу та вивчати зміст нормативних документів, методичних та інформаційних матеріалів необхідних для здійснення  якісної професійної діяльності

И2

Діяльність, яка передбачає дослідження зарубіжного досвіду, відвідування майстер-класів, конвенцій, аналіз інформаційних джерел, відеоматеріалів, дослідження досвіду проведення групових занять провідних фітнес клубів з метою підвищення власної професійної майстерності

И3

І

Формування власного професійного іміджу

Формування власного позитивного іміджу, як прикладу для наслідування дітей

І1

Вдосконалення власних рухових навичок, техніки виконання вправ, фізична підготовка

І2

Формування власного професійного іміджу (діяльність у соціальних мережах, презентація занять на різного роду заходах, тощо) рекламну, агітаційну та просвітницьку діяльність у засобах масової інформації, соціальних мережах тощо

І3

 1. Опис трудових функцій

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Відповід-ність трудовій дії

Трудова функція А

Організація та проведення занять з використанням фітнес-технологій та засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для дітей та підлітків

 

1

Здатність організовувати та проводити групові та індивідуальні заняття  з використанням фітнес-технологій та засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для дітей та підлітків

·     Основи педагогічної майстерності при роботі з дітьми

·     Вікова періодизація дітей та підлітків, особливості розподілу на групи для занять руховою активністю в залежності від віку

·     Морфо-функціональні особливості росту та розвитку організму дитини у різні вікові періоди

·     Сучасні теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·     Основні принципи побудови та організації занять силової, аеробної, функціональної та ментальної спрямованості для дітей різних вікових груп. Сучасні фітнес-технології. Основні формати занять для дітей різних вікових груп

·     Основні принципи побудови та організації занять  з використанням засобів спортивних, рухливих, рекреаційних ігор для дітей різних вікових груп. Класифікація рухливих ігор

·     Основні принципи побудови та організації занять загальної фізичної підготовки для дітей різних вікових груп.

·     Методика розвитку рухових якостей для дітей та підлітків в різні періоди їх розвитку. Сензитивні періоди розвитку рухових здібностей

·     Основні принципи побудови та організації  занять спрямованих на корекцію постави дітей різних вікових груп. Особливості осанки дітей у різні періоди. Особливості використання засобів спрямованих на профілактику порушень постави, та інших порушень рухового апарату

·    Основні принципи організації занять пізнавальної  спрямованості. Основи розвитку пізнавальних процесів дитини з використанням засобів рухової активності. Вікові особливості розвитку когнітивних процесів дітей та підлітків.

·     Характеристики фізичного навантаження. Способи та методи дозування навантаження в процесі занять при організації занять з дітьми

·     Навички роботи з дітьми у групі (особливостей вербальної та невербальної комунікації в процесі занять, організації групи, тощо)

·     Основи музичної грамоти, особливостей підбору музичного супроводу з урахуванням формату заняття

·     Структура заняття, вимоги до проведення основних частин заняття

·     Особливості протікання фізіологічних механізмів включення у тренувальну діяльність, стомлення та відпочинку

·    Індивідуалізації тренувального процесу

·    Психологічні аспекти комунікацій при роботі з дітьми

·     Методи заохочення та мотивації при роботі з дітьми

·    Уміння організовувати та проводити індивідуальні та групові заняття з дітьми відповідно до розроблених програм занять з урахуванням формату заняття, рівня фізичної підготовленості та віку

·    Уміння у доступному форматі здійснювати презентацію заняття, надавати рекомендації щодо особливостей підбору спеціального обладнання, організовувати групу

·    Навички коректного використання вербальних та невербальних команд в процесі проведення занять

·    Уміння корегувати інтенсивність фізичних навантажень в процесі занять в залежності від фізичної підготовленості клієнтів, температури води, тощо

·    Уміння коректно добирати та використовувати музичний супровід в процесі організації та проведення занять

·    Уміння використовувати методи мотивації та заохочення дітей до занять

А1

А2

А3

А4

А5

А9

А10

А11

2

Здатність здійснювати навчання та контроль за технікою виконання фізичних вправ дітей різних вікових груп

·    Основ анатомії та фізіології (первинні та вторинні групи м'язів, що беруть участь у кожній вправі)

·    Біомеханічні основи рухової діяльності

·     Методів навчання фізичним вправам, особливості їх використання при роботі з дітьми різних вікових груп

·   Контролю за засвоєнням техніки

·     Типових помилок під час виконання фізичних вправ, способів та методів їх корекції

·     Заборонених вправ для різних вікових категорій дітей

·     Професійна термінологія

·     Уміння демонструвати, пояснювати та навчати техніці виконання фізичних вправ, в тому числі з використанням спеціального обладнання

·     Уміння у доступному для дітей форматі пояснити техніку виконання вправ, використовувати специфічні методи навчання дітей (візуалізації, приклади, тощо)

·     Уміння модифікувати техніку виконання фізичних вправ з урахуванням індивідуальних особливостей дітей (рівня фізичної підготовленості, віку, статі тощо)

·      Дотримуватися логічної послідовності у вивченні й виконанні вправ

·     Знаходити, пояснювати та виправляти помилки  при виконанні фізичних вправ

А6

А7

А8

Трудова функція Б

Контроль за адекватністю фізичних навантажень в процесі занять

2

Здатність до здійснення контролю за адекватністю фізичних навантажень в процесі занять з дітьми та підлітками

·    Принципи, види і змісту контролю, самоконтролю за адекватністю навантаження під час заняття

·    Характеристика фізичного навантаження

·    Реакції організму дітей та підлітків на фізичне навантаження

·    Пульсових режимів фізичного навантаження для занять різної спрямованості для різних вікових груп дітей

·    Суб’єктивних та об’єктивних ознак неадекватності фізичних навантажень. Методи їх оцінки

·    Способів та методів дозування фізичних навантажень з урахуванням термінових реакцій організму

·     Навички здійснення контролю за адекватністю фізичних навантажень в процесі заняття (проведення візуальних спостережень та аналізу ознак перевтоми, перенапруження, суб’єктивних ознак неадекватності фізичного навантаження)

·      Уміння визначати та контролювати пульсові режими фізичних навантажень різної спрямованості

·     Уміння дозувати фізичне навантаження з урахуванням термінових реакції організму

·     Уміння надавати відповідні рекомендації щодо профілактики виникнення

Б1

Б2

Б3

Б4

Трудова функція В

Розробка програм індивідуальних та групових занять для дітей та підлітків урахуванням вікових та індивідуальних особливостей їх розвитку

1

Здатність до розробки  групових та персональних програм занять з урахуванням формату заняття, рівня фізичного стану, вікових особливостей дітей та підлітків

·        Теоретико-методичні основи занять оздоровчої спрямованості (структура заняття, періодизація тренувального процесу, методи та принципів побудови занять, методики розвитку рухових якостей (сили, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей, спритності), основ адаптації до фізичних навантажень, відпочинку та відновлення в процесі занять)

·     Типізацію та класифікацію сучасних форматів занять фітнесом з дітьми різних вікових груп

·      Технології організації занять різними напрямками фітнесу з дітьми

·     Основи програмування занять (визначення алгоритму, етапів, мети, загальних та спеціальних завдань, засобів, раціональних параметрів навантаження, нормування навантаження та відпочинку, форм організації, методів контролю, критеріїв ефективності програми занять)

·     Основи індивідуального підходу при розробці програми занять, показання та протипоказання до виконання окремих фізичних вправ

·     Документи звітності та обліку

·     Уміння розробляти індивідуальні та групові програми занять із визначенням етапів, мети, завдань, засобів, раціональних параметрів навантаження, форм організації, методів контролю та критеріїв ефективності

·     Уміння застосовувати принципи  індивідуального підходу при розробці програми занять

·     Уміння прогнозувати результати впливу програми занять на фізичний стан дітей та підлітків

·     Уміння складати та заповнювати документи обліку в процесі занять (плани-конспекти занять, протоколи, журнал відвідування, програми, тощо)

В4

В5

В6

В7

2

Здатність до здійснення оцінки показників фізичного розвитку  та фізичного стану дітей та підлітків з використанням знань про анатомічні, фізіологічні та біомеханічні особливості дитячого організму у різні вікові періоди та сучасних методів діагностики

·   Основних термінів та понять (анатомічні, фізіологічні, біомеханічні), структурна та функціональна організація організму дітей та підлітків

·   Правила та принципи підбору методів дослідження з урахуванням індивідуальних та групових особливостей дітей

·   Сучасних методів дослідження антропометричних, функціональних показників, фізичної підготовленості дітей та підлітків, діагностики порушень постави, біомеханічного аналізу рухових дій (функціональні тести рухових дій), психоемоційного стану, тощо та особливостей їх проведення

·   Метрологічних вимог до проведення вимірів

·    Норм та вікових стандартів основних антропометричних та функціональних показників для дітей різного віку

·        Сучасного обладнання, що використовується в процесі дослідження

·    Уміння організовувати та проводити дослідження щодо оцінки показників фізичного розвитку та фізичного стану дітей та підлітків людини з використанням сучасних науково обґрунтованих методів дослідження

·   Уміння здійснювати добір коректних методів дослідження з урахуванням індивідуальних та групових особливостей дітей

·    Навички проведення тестування або інші форми контролю індивідуальних результатів (вимірювання, візуальний огляд, функціональні проби, тощо)

·     Навички використання сучасного обладнання під час проведення первинної функціональної діагностики

·     Уміння аналізувати інтерпретувати та узагальнювати отримані результати дослідження, порівнювати їх з нормативними величинами, робити висновки

·     Уміння орієнтуватися та враховувати результати дослідження показників фізичного розвитку та стану дітей при розробці програм занять

В1

В2

В3

3

Здатність до здійснення контролю за ефективністю реалізації програм занять за результатами аналізу динаміки морфо-функціональних показників

·    Контроль у процесі фізичних навантажень (види, мета, завдання, принципи)

·    Функціональні та структурні зміни у процесі фізичних навантажень різної спрямованості

·    Критеріїв ефективності програми занять, оцінки ефективності програми на основі динаміки  показників

·      Навички проведення вторинних обстежень показників фізичного розвитку дітей

·      Уміння оцінювати ефективність розробленої програми занять на основі динаміки різноманітних показників, здійснювати корекцію змісту програми

·      Уміння організовувати зворотний зв’язок батьками дітей для оцінки ефективності розробленої програми

В6

В8

Трудова функція Г

Впровадження педагогічних інновацій при організації занять та дозвілля дітей

1

Здатність до аналізу розробки та впровадження педагогічних інновацій при організації занять та дозвілля дітей

·                    Методи пошуку та аналізу інформації з різних джерел

·                    Сучасні тенденцій при організації фітнес-програм, для дітей різного віку

·                    Сучасні педагогічні технології при організації та проведенні навчальних (розвиваючих) занять (спрямованих на розвиток когнітивної сфери, інтелектуальних здібностей, тощо) для дітей різного віку, які можуть проводитись в умовах фітнес-клубу

·                    Сучасні підходи щодо організації рухливих ігор, анімаційних програм для дітей різного віку, статі з використанням сучасного обладнання та матеріально-технічної бази фітнес-клубу

·                    Інвентар та обладнання, що може використовуватись для занять з дітьми різних вікових груп

·       Уміння аналізувати сучасні тенденції щодо організації та проведення занять оздоровчої, рекреаційної та пізнавальної спрямованості

·       Уміння впроваджувати педагогічні інновації при організації занять з урахуванням вікових особливостей дітей

·       Уміння застосовувати сучасний інвентар та обладнання в процесі занять

Г1

Г2

Г3

Г4

Трудова функція Д

Встановлення комунікаційної взаємодії з дітьми з урахуванням психологічних та вікових особливостей контингенту

1

Здатність діяти на основі етичних міркувань та до застосування стандартів обслуговування при роботі з дітьми та батьками

·     Етичні норми професійної діяльності тренера дитячого фітнесу

·     Етика ділового спілкування

·     Стандарти обслуговування  при роботі з дітьми та підлітками

·      Дотримання етики професійного спілкування та стандартів обслуговування при роботі з дітьми та їх батьками

Д1

2

Встановлення комунікаційної взаємодії з дітьми з урахуванням їх психо-емоційних, гендерних особливостей у кожній віковій групі, створення позитивної психологічної атмосфери

·    Основи вікової  психології дітей

·    Вікові закономірності психологічного розвитку дітей

·    Основи міжособистісних комунікацій при роботі з дітьми

·    Моделі спілкування, види комунікативних бар’єрів та методи і способи їх усунення

·    Особливості розвитку особистості дитини, її індивідуальних потреб

·    Методи роботи з дітьми девіантної поведінки, гіперактивними дітьми

·     Уміння визначати індивідуальні особливості психотипу дитини (тип темпераменту), психологічні якості, тип сприйняття інформації, тощо

·     Уміння обирати та застосовувати відповідні моделі спілкування з урахуванням психологічних та вікових особливостей дитини

·     Уміння будувати комунікаційні взаємодії, проявляти делікатність та тактовність у спілкуванні, уміння слухати, проявляти емпатію при роботі з дітьми

·     Уміння забезпечувати та створювати психологічно-комфортні умови для дітей при організації занять та дозвілля

·     Уміння застосовувати відповідні методи при роботі з дітьми девіантної поведінки

Д2

Д3

Трудова функція Е

Дотримання вимог внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та охорони праці

З урахуванням специфіки контингенту тих, що займаються

1

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та локальних актів організації при роботі з дітьми

·     Підзвітність, документів звітності, прав і обов’язків (посадову інструкцію) тренера дитячого фітнесу

·     Локальних нормативних актів організації

·     Основних правил та норм з охорони праці, пожежної та електробезпеки;

·     Санітарно-гігієнічні вимоги, вимоги до зовнішнього вигляду дітей під час занять, вимоги до особистої гігієни,  

·     Техніки безпеки на заняттях

·     Гігієнічні вимоги запобігання травматизму

·      Умови допуску та протипоказання до занять

·     Навички проведення інструктажу з техніки безпеки та особливостей поведінки дітей на занятті та під час дозвілля

·      Уміння здійснювати контроль за відповідністю гігієнічних норм функціонування приміщення та технічним станом інвентарю та обладнання (температура води та повітря, чистота, наявність питної води, якісна робота обслуговуючого персоналу, справність обладнання тощо), гігієною, зовнішнім виглядом себе та дітей

Е2

Е5

Е6

2

Здатність дотримуватися правил експлуатації тренажерів, спортивного обладнання, інвентаря

·     Правила поведінки дітей на спортивних майданчиках, дитячих клубах, та інших об’єктах

·     Назви спортивного та ігрового обладнання, інвентарю, їх цільове призначення, методичні технічні особливості експлуатації спортивного обладнання, інвентарю

·     Умови ефективного та безпечного використання спортивного обладнання та інвентарю

·     Основи травматології та профілактики травматизму

·     Вимоги щодо організації власного робочого місця та робочого місця дітей під час заняття

·     Уміння навчати дітей правилам безпечного користування обладнанням

·     Уміння дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного проведення заняття/тренування

·     Перевіряти безпечність робочого місця для проведення заняття

·     Уміння забезпечувати дотримання дисципліни дітьми під час тренування

·     Здійснювати контроль щодо порядку експлуатації ігрового та спортивного обладнання після закінчення заняття

·     Надання рекомендацій щодо облаштування робочого місця дітей, підбору обладнання, організації, шикування, перешикування групи

Е1

Е3

3

Здатність надавати першу долікарську допомогу дітям під час виникнення у них невідкладних станів

·      Знання щодо невідкладних станів та особливостей протікання патологічних процесів у дітей

·      Загальні принципи та правила поведінки, надання першої долікарської допомоги дітям при травмуванні, нещасному випадку чи раптовому критичному стані

·     Уміння надавати першу долікарську допомогу постраждалому залежно від характеру та виду травми, нещасного випадку або раптового критичного стану (зупинка кровотечі, накладання пов’язки на рану, непрямий масаж серця, штучне дихання, ін.)

·     Уміння організувати власні дії та дії оточуючих при виникненні невідкладних станів у дитини (негайну доставку (транспортування) постраждалого, тощо)

Е4

Трудова функція Є

Мотивація дітей та їх батьків на створення здоров’яформувального середовища

1

Здатність до здійснення діяльності щодо залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя

·    Позитивний вплив рухової активності різної спрямованості на організм дітей в процесі їх росту та розвитку

·    Основи здорового способу життя

·    Основи раціонального харчування дітей у різні вікові періоди

·    Основи теорії мотивації та залучення до здорового способу життя

·      Профілактичних заходів щодо виникнення хронічних неінфекційних захворювань

·    Засобів відновлення організму дітей в процесі занять

·     

·                    Уміння здійснювати  мотиваційну діяльність щодо залучення дітей та їх батьків до систематичної участі у руховій активності, дотримання здорового способу життя тощо

·                    Уміння надавати рекомендації  (як дітям так і батькам) щодо здорового харчування, здорового способу життя, організації рухової активності

·                    Уміння надавати методичну, консультативну допомогу (як дітям так і батькам) щодо значення і доцільності вправ та їх впливу на організм

·                Навички залучення до спільних занять батьків, членів родини дітей з метою покращення взаємовідносин у родині та відповідно якості життя

Є1

Є2

Є3

Є4

Трудова функція Ж

Організація дозвілля дітей та підлітків

1

Здатність організовувати активне та пізнавальне дозвілля дітей та підлітків

·    Наукові основи фізичної рекреації (принципи, засоби, методи)

·    Основні засоби та методи організації пізнавальної діяльності дітей

·    Педагогічні технології навчання та розвитку дітей

·     Уміння організовувати та проводити дозвілля дітей з використанням різноманітних засобів

·     Уміння застосовувати методи заохочення та мотивації дітей під час дозвілля

·     Комунікативні навички при роботі з дітьми різних вікових груп

Ж1

2

Здатність організовувати оздоровчо-рекреаційні заходи та підготовку до них для дітей та членів їх родини (показові виступи, змагання, тематичні зустрічі тощо)

·    Особливості організації та проведення масових заходів оздоровчо-рекреаційної та спортивної спрямованості, в тому числі і на відкритому повітрі

·                    Уміння організовувати та проводити оздоровчо-рекреаційні заходи, здійснювати  підготовку до них для дітей та членів їх родини (змагання, відкриті уроки,  показові виступи, заходи із різних видів рухової активності, тематичні зустрічі) в тому числі на відкритому повітрі

Ж2

Ж3

Трудова функція З

Здійснення маркетингової діяльності (продаж персональних тренувань та інших послуг)

1

Здатність до використання у професійній діяльності засад менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      Основи менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      Теорії та технологій продажу фітнес-послуг

·     Основ професійної термінології

 

·     Навички проведення тренером  презентації програми/послуги, яку він пропонує

·     Навички продажу тренувань та додаткових послуг фітнес-клубу

·     Комунікативні навички, уміння

·     Уміння аналізувати причини, за якими дитина завершила заняття

·     Уміння залучати потенційних клієнтів до споживання фізкультурно-оздоровчих послуг

З1

З2

З3

Трудова функція И

 Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

1

Здатність до пошуку, аналізу та узагальнення інформації з різних джерел для здійснення якісної професійної діяльності

·     Нормативно-правові документи сфери оздоровчого фітнесу

·     Сучасні тенденції, інноваційні прийоми, засоби та методи проведення занять,

·     Методи та принципів пошуку інформації

·     Інформаційно-комунікаційні технології

·       Здійснювати пошук, аналіз та узагальнення інформації професійного спрямування з різних джерел, науковий пошук інформації

·      Уміння систематизувати та узагальнити дані з використанням сучасних інформаційних технологій

·      Навички поглиблення базових знань за рахунок самоосвіти

И1

И2

2

Здатність до самоосвіти самовдосконалення, підвищення рівня своєї конкурентоспроможності

·     Компетентності, які забезпечують успішну професійну діяльність тренера дитячого фітнесу

·     Можливості для розвитку кар’єри тренера дитячого фітнесу

·      Уміння реалізовувати можливості для професійного зростання (курси, навчання, фітнес конвенції, майстер-класи, заняття з різних напрямків фітнесу тощо)

И3

Трудова функція І

Формування власного професійного іміджу

1

Здатність до саморефлексії для успішної професіоналізації

·     Вимоги професійного стандарту тренера дитячого фітнесу

·     Вимоги щодо рівня теоретичної, фізичної підготовленості тренера дитячого фітнесу

·      Навички саморефлексії

·      Навички вдосконалення власних рухових дій, техніки виконання вправ, фізичної підготовленості

І1

І2

2

Здатність до формування власного професійного іміджу (діяльність у соціальних мережах, презентація занять на конвенціях, різного роду заходах тощо

·     Інформаційно-комунікаційні технології

·       Навички публічних виступів, проведення майстер-класів, презентації фітнес-програм

·       Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи

·       Здійснювати діяльність професійної спрямованості у соціальних мережах

І3

                     

 

6.Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

6.1. Заборони у професійній діяльності тренера дитячого фітнесу:

 • призначати програми реабілітації;
 • призначати будь-який лікарський засіб чи харчові добавки;
 • призначати програми харчування;
 • діагностувати будь-які психологічні розлади або стан психічного здоров’я;
 • здійснювати психологічне консультування;
 • діагностувати захворювання, інвалідність тощо.

6.2. Розробник професійного стандарту робоча група у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

6.3. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

6.4. Дата затвердження професійного стандарту

 

6.5. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

6.6. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

Введіть Ім’я
Неверный ввод
Введіть Email
Неверный ввод
Вкажіть пункти професійного стандарту, до якого надаєте пропозицію/зауваження. Якщо Ваша пропозиція/зауваження мають стосуються усього стандарту, залиште це поле порожнім.
Неверный ввод
Неверный ввод