Професійний стандарт «ТРЕНЕР АКВАФІТНЕСУ»

ПРОЕКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

 

 «ТРЕНЕР АКВАФІТНЕСУ»

Київ 2019
Професійний стандарт «ТРЕНЕР АКВАФІТНЕСУ» розроблено робочою групою у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Єракова Любов Анатоліївна – доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 


Зміст

 

Вступ

3

1.

Загальні відомості професійного стандарту……………………………..

6

1.1.

Основна мета виду професійної діяльності………………………………

6

1.2.

Назва виду економічної діяльності………………………………………

6

1.3.

Назва виду професійної діяльності……………………………………….

6

1.4

Назва професії (професійна назва роботи)……………………………….

6

1.5.

Узагальнена назва професії………………………………………………...

6

1.6.

Назви типових посад………………………………………………………..

6

1.7.

Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)…………..

6

1.8.

Умови допуску до роботи за професією ………………………………..

7

1.9

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій ………………..

7

2.

Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність…………………………………………………………………...

7

3.

Загальні компетентності тренера аквафітнесу………..……………..…

8

4.

Трудові функції тренера аквафітнесу………….…………………………..

9

5.

Опис трудових функцій……………………………………………………

14

6.

Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту……………………………………………………………………

24

6.1

Заборони у професійній діяльності тренера аквафітнесу………….…..

24

6.2

Розробник професійного стандарту………………………………………

24

6.3

Суб’єкт перевірки професійного стандарту……………………………..

24

6.4

Дата затвердження професійного стандарту…………………………….

24

6.5

Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів…………………………………………………………………..

24

6.6

Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

24

 


Вступ

Для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, а також переймаючи зарубіжний досвід, підтримуючи процес європейської інтеграції Національним університетом фізичного виховання і спорту України спільно з аналітично-консалтинговою установою FitnessConnectUa було ініційовано розробку та впровадження професійного стандарту для тренера аквафітнесу. Необхідність розробки професійного стандарту «Тренер аквафітнесу» обумовлена відсутністю єдиного стандартизованого підходу щодо визначення переліку трудових функцій, загальних та спеціальних компетенцій, необхідного обсягу знань, умінь та практичних навичок.

Професійний стандарт «Тренер аквафітнесу» є основним документом, в якому зазначено трудові функції, необхідний рівень знань, умінь та навичок, вимоги до професійних компетентностей фахівця. Імплементація положень розробленого стандарту дасть можливість формування єдиних стандартів та критеріїв оцінювання компетентностей тренера аквафітнесу. Професійний стандарт розроблено для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, що в свою чергу, сприятиме залученню населення до оздоровчої рухової активності.

Розроблений професійний стандарт є складовою реалізації «Глобального плану дій щодо підвищення рівня рухової активності на 2018-2030 рр: активне населення для здорового світу» Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також державної політики України в рамках Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація».

Розроблений професійний стандарт узгоджується з Європейською рамкою кваліфікацій (The European Qualifications Framework– EQF) та відповідає європейському стандарту «Aqua Fitness Instructor EQF level 3», який затверджений Комітетом професійних стандартів EuropeActive.

Орієнтація на європейський та світовий досвід підготовки та сертифікації фітнес-персоналу країн, що демонструють високий рівень розвитку ринку фітнес-послуг, в тому числі і Сполучених штатів Америки, а саме American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association, American Council on Exercise, National Academy of Sports Medicine, National Federation of Personal Trainers, дозволить фітнес- тренерам вийти на новий, більш фаховий рівень професійної компетентності та створить передумови і можливості для їх професійної мобільності.

До розробки професійного стандарту були залучені провідні фахівці у сфері оздоровчого фітнесу, в тому числі роботодавці, авторитетні фітнес-тренери, науковці, викладачі, та інші. На першому етапі було залучено 108 спеціалістів, які виявили бажання взяти участь в розробці професійного стандарту. Для формування експертної групи, тобто визначення найбільш компетентних з числа тих, які виявили бажання, використовувався метод взаємного відбору експертів. Шляхом голосування експертам було запропоновано вибрати з числа всіх зареєстрованих 30 найбільш авторитетних. Склад експертної групи за посиланням: https://uastandart.fitness/ekspertna-hrupa-profesiinoho-standartu-trener-akvafitnesu. Використання даного підходу дозволяє констатувати про об'єктивність при формуванні групи експертів.

Професійний стандарт «Тренер аквафітнесу» складається з 6 розділів, в яких викладено основні вимоги до необхідного рівня знань, навичок і компетенцій фітнес-тренера.

Професійний стандарт сприятиме здійсненню ефективної кадрової політики в організаціях фітнес-індустрії та підвищенню кваліфікації фахівців, що впливатиме на якість надання фітнес-послуг різним верствам населення.

 

Загальні відомості професійного стандарту

 • Основна мета виду професійної діяльності: надання фітнес-послуг різним верствам населення в умовах водного середовища.

1.2. Назва виду економічної діяльності (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Секція R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Розділ 93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Група:

Діяльність у сфері спорту

93.1

клас 93.13

Діяльність фітнес-центрів

 

          1.3.Назва виду професійної діяльності (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

Розділ

Підрозділ

Підклас

3

347

3475

Фахівці

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

3475 Фітнес-тренер

1.5. Узагальнена назва професії:

Фітнес-тренер 

1.6. Назви типових посад

Інструктор аквафітнесу (1 та 2 категорії)

Тренер аквафітнесу (1 та 2 категорії)

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

Робота тренера аквафітнесу передбачає зайнятість у відповідно обладнаних басейнах, аква-зонах, тощо.

Посада тренера аквафітнесу підпорядковується менеджеру відповідного підрозділу або директору (управляючому) закладу.

1.8. Умови допуску до роботи за професією

 • проходження фахової підготовки та незалежне підтвердження компетентностей фахівця, необхідних для успішного виконання трудових функцій у відповідності до посади;
 • проходження щорічних медичних оглядів (підтверджує медична книжка);
 • вміння надавати долікарську допомогу (підтверджує сертифікат).
 • 1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:
 • для посади інструктора аквафітнесу (1 та 2 категорії) – документи, що підтверджують здобуття професійної освіти на третьому рівні (що відповідає 4 рівню НРК), фахової перед вищої освіти (що відповідає 5 рівню НРК), початкового рівня вищої освіти (що відповідає 6 рівню НРК),

та/або

документи у відповідності до встановленого порядку, які підтверджують достатній рівень компетентностей фахівця, необхідних для виконання трудових функцій у відповідності до посади.

 • для посади тренера аквафітнесу (1 та 2 категорії) - диплом бакалавра (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає 7 рівню НРК) або диплом магістра (другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає 8 рівню НРК) за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт.

Назви типових посад

Рівень національної рамки кваліфікацій

Рівень освіти

Трудові функції

1

Інструктор аквафітнесу

1 та 2 категорії

4

5

6

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти

Фахова передвища освіта

Початковий рівень вищої освіти

А, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И

2

Тренер аквафітнесу

1 та 2 категорії

7

8

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Другий рівень вищої освіти (магістр)

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И

 

 1. Нормативно-правова база,

що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 4 жовтня 2018 р. № 4607 «Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 1207/32659;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 567 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій: ДК 003:2010»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
 1. Загальні компетентності тренера аквафітнесу
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність планувати та управляти часом.
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 6. Здатність працювати в команді.
 7. Навички міжособистісної взаємодії.
 8. Навики здійснення безпечної діяльності.
 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 11. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 13. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 15. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 16. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 17. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 18. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 19. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 20. Здатність розробляти та керувати проектами.

Шифр

трудової

функції

Трудова функція

Трудові дії

Шифр

трудової

дії

А

Організація та проведення занять з використанням засобів аквафітнесу урахуванням теоретико-методичних основ кондиційного тренування, форм організації занять, теорії навчання рухових дій та інше

 

Організація та проведення групових занять з аквафітнесу відповідно до розкладу з урахуванням формату заняття, рівня фізичної та плавальної  підготовленості клієнтів

А1

Організація та проведення персональних занять з аквафітнесу з урахуванням мети та спрямованості занять, рівня плавальної та фізичної підготовленості клієнтів

А2

Демонстрація досконалого технічного виконання фізичних вправ

А3

Контроль адекватності навантаження на занятті з аквафітнесу відповідно до рівня фізичного стану клієнта за об’єктивними та суб’єктивними ознаками

А4

Навчання клієнтів правильній техніці виконання фізичних вправ, з використанням різного обладнання та без нього

А5

Здійснення контролю за технікою виконання вправ

А6

Використання вербальних та невербальних команд у процесі проведення заняття у воді (дотримання методичних принципів щодо подачі команд)

А7

Впровадження інновацій при організації та проведенні занять (методів організації занять, інвентарю, тощо), використанням сучасних світових трендів у аквафітнесі

А8

Підбір та організація музичного супроводу для забезпечення емоційної насиченості групових занять з аквафітнесу відповідно до змісту занять

А9

Б

Розробка програм індивідуальних та групових занять

 

Розробка індивідуальних програм занять, спрямованої на досягнення особистої мети тренування, з урахуванням особливостей фізичного стану клієнтів

Б1

Розробка програм та планів групових занять для осіб різного віку та рівня фізичного стану з урахуванням формату заняття

Б2

Розробка рекомендацій щодо параметрів фізичних навантажень, засобів відновлення при плануванні та організації занять

Б3

Розробка рекомендацій щодо харчування у відповідності до особистих завдань програми фізкультурно-оздоровчих занять (підготовка до змагань, корекція фігури, інше)

Б4

В

Програмування та організація  занять з використанням засобів аквафітнесу занять для особливих категорій населення (вікових, осіб що мають фактори ризику виникнення захворювань, вагітних, осіб з інвалідністю)

Програмування  та організація занять з використанням засобів аквафітнесу для дітей та підлітків з урахуванням їх вікових особливостей розвитку

В1

Програмування  та організація занять з використанням засобів аквафітнесу для вагітних жінок та жінок у післяпологовий період з урахуванням їх індивідуальних особливостей

В2

Програмування  та організація занять з використанням засобів аквафітнесу для людей похилого віку, з урахуванням їх індивідуальних особливостей

В3

Програмування  та організація занять з використанням засобів аквафітнесу осіб, які мають наявні захворювання або фактори ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи, обміну речовин, опорно-рухового апарату

В4

Програмування  та організація занять з використанням засобів аквафітнесу для осіб, які мають хронічні неінфекційні захворювання з метою покращенні стану здоров’я та якості життя

В5

Програмування  та організація занять з використанням засобів оздоровчого плавання для новонароджених (плавання для немовлят)

В6

Програмування  та організація занять з використанням засобів аквафітнесу для осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх нозології

В7

Г

Оцінка та вдосконалення навичок плавальної підготовленості клієнтів

Визначення рівня плавальної підготовленості клієнта, як передумови побудови оздоровчих занять з аквафітнесу у форматі персональних або міні-груп

Г1

Вдосконалення навичок плавальної підготовленості клієнтів

Г2

Підготовка клієнтів до участі у змаганнях з різновидів оздоровчого плавання (аквамарафонів, плавання по відкритій воді)

Г3

Вивчення особливостей побудови занять з плавання на відкритій воді

Г4

Д

 

 

 

 

Дотримання вимог внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та охорони праці з урахуванням специфіки об’єктів професійної діяльності тренера аквафітнесу

 

Ознайомлення із технікою безпеки та особливостями поведінки клієнта в умовах басейну, пов’язане із специфікою водного середовища

Д1

Забезпечення безпечного виконання вправ клієнтами в умовах водного середовища

Д2

Контроль та безпечний розподіл клієнтів на доріжках басейну відповідно до мети занять та рівня фізичної (плавальної) підготовленості

Д3

Контроль за виконанням гігієнічних умов до осіб, які займаються у басейні, своєчасне попередження або усунення порушень

Д4

Проведення інструктажу щодо використання спеціального обладнання (підбір розмірів, правильність застосування)

Д5

Дотримання порядку розташування спеціального обладнання до затверджених та спеціально облаштованих місць

Д6

Своєчасне вилучення пошкодженого або невідповідного до технічних або санітарно-гігієнічних вимог обладнання

Д7

Інформування керівництва про необхідність заміни обладнання, придбання нового або ремонт технічних пристроїв та елементів басейну, з метою якісного та безпечного проведення занять з аквафітнесу

Д8

Е

Надання першої домедичної допомоги з урахуванням особливостей водного середовища

Надання першої домедичної допомоги

Е1

Здійснення діяльності щодо надання допомоги потопаючим

Е2

Регулярне складання екзаменів щодо практичних навичок надання невідкладної допомоги та отримання відповідного сертифікату

Е3

Є

Здійснення маркетингової діяльності (продаж персональних тренувань та інших послуг)

Залучення потенційних клієнтів до споживання фізкультурно-оздоровчих послуг на базі аквазони фітнес-клубу

Є1

Продаж персональних та групових тренувань. Проведення тренером презентації послуги, яку він продає

Є2

Моніторинг мотивації клієнтів до різних занять аквафітнесом у груповому форматі та організація відповідної мобільності розкладу

Є3

 

 

 

 

 

Ж

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

Вивчення світових трендів щодо побудови занять аквафітнесом та розробка власних авторських класів

Ж1

Пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел, що стосується професійної діяльності тренера

Ж2

Підвищення рівня професійної майстерності шляхом участі у семінарах, майстер-класах та акваконвенціях

Ж3

Відвідування занять з різних напрямків фітнесу для розширення професійних навичок

Ж4

Аналіз існуючих та розробка нових ігор у водному середовищі для дітей, молоді дорослих з використанням сучасного обладнання та матеріально-технічної бази фітнес-клубу

Ж5

Аналіз актуальних проблем у сфері сучасного фітнесу, наукових теорій та концепцій. Науковий пошук інформації

Ж6

Планування, організація та здійснення наукових досліджень з оздоровчого фітнесу

Ж7

З

Формування власного професійного іміджу

Вдосконалення техніки плавання, власна фізична підготовка, ведення здорового способу життя, як наочний приклад для клієнтів

З1

Регулярне складання атестації з теоретичних знань з аквафітнесу

З2

Складання нормативів з фізичної підготовленості та плавання

З3

Проведення майстер-класів, лекцій, презентацій власних (авторських) методик проведення занять з аквафітнесу

З4

Діяльність професійної спрямованості у соціальних мережах

З5

И

Мотивація клієнтів на створення здоров’яформувального середовища

Залучення клієнтів до здорового способу життя шляхом надання інформації щодо позитивного впливу факторів ЗСЖ на якість життя

И1

Надання інформації клієнтам щодо SPA та Wellness технологій, які бажано використовувати для реалізації системного підходу до оздоровлення та відповідно підвищення ефективності занять

И2

Залучення до спільних оздоровчо-рекреаційних занять членів родини клієнтів з метою покращення взаємовідносин у родині та відповідно якості життя

И3

Організація та проведення спортивних свят, масових змагань з оздоровчого плавання з метою підвищення мотивації клієнтів до занять рухової активністю

И4

Участь у масових фізкультурно-оздоровчих заходах з метою популяризації рухової активності та здорового способу життя серед клієнтів

И5

 


 

 1. Опис трудових функцій

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Відповід-ність трудовій дії

Трудова функція А

Організація та проведення занять з використанням засобів аквафітнесу урахуванням теоретико-методичних основ оздоровчого тренування, форм організації занять, теорії навчання рухових дій та інше

1

Здатність організовувати та проводити групові заняття з аквафітнесу відповідно до розкладу з урахуванням формату заняття, рівня фізичної та плавальної  підготовленості клієнтів

·     сучасних теорій та методик аквафітнесу, основних форматів групових занять основних термінів та понять (анатомічні, фізіологічні, біомеханічні), структурна та функціональна організація організму

·   види вправ їх модифікації та загальноприйнята  термінологія вправ в аквафітнесі

·    характеристики фізичного навантаження

·     способів та методів дозування навантаження в процесі занять аквафітнесом

·     навичок інструктора аквафітнесу (особливостей вербальної та невербальної комунікації в процесі занять на воді, організації групи, тощо)

·     основ музичної грамоти, особливостей підбору музичного супроводу з урахуванням формату заняття

·    уміння організовувати та проводити  групові заняття з аквафітнесу відповідно до розкладу з урахуванням формату заняття, рівня фізичної та плавальної  підготовленості клієнтів

·    уміння здійснювати презентацію заняття, надавати рекомендації щодо особливостей підбору спеціального обладнання, організовувати групу

·    навички коректного використання вербальних (відлік, методичні вказівки, термінології вправ, мотивації клієнтів) та невербальних (кюінг, демонстрація, попередній показ) команд в процесі проведення занять

·    уміння корегувати інтенсивність фізичних навантажень в процесі занять в залежності від фізичної підготовленості клієнтів, температури води, тощо

·    уміння коректно добирати та використовувати музичний супровід в процесі організації та проведення занять

А1

А7

А8

А9

2

Здатність організовувати та проводити персональні заняття з аквафітнесу з урахуванням у відповідності до розробленої програми та з урахуванням  індивідуальних особливостей клієнтів

·   основних термінів та понять (анатомічні, фізіологічні, біомеханічні), структурна та функціональна організація організму

·    характеристики фізичного навантаження

·    організації та проведення тренувального заняття

·    індивідуалізації тренувального процесу

·    методичних прийомів та способів дозування навантаження в процесі занять

·    фізіологічних механізмів включення у тренувальну діяльність, втоми та відновлення організму з урахуванням характеру та параметрів навантаження

·    структури та особливостей проведення різних частин заняття

·        уміння організовувати та проводити заняття у відповідності до розробленої програми з використанням засобів аквафітнесу

·      уміння оптимізувати (корегувати) фізичне навантаження в процесі заняття

·      уміння застосовувати індивідуальний підхід при організації та проведенні занять

·      навички використання методів мотивації  та стимулювання активності клієнта в процесі заняття

А2

А7

А8

3

Здатність здійснювати навчання та контроль за технікою виконання фізичних вправ у воді

·    основ анатомії (первинні та вторинні групи м'язів, що беруть участь у кожній вправі) з урахуванням особливостей водного середовища

·    біомеханічні основи рухової діяльності у воді

·    базових вправ аквафітнесу, їх модифікацій, заборонених вправ

·     методів навчання фізичним вправам у воді

·   контролю за засвоєнням техніки

·     типових помилок під час виконання фізичних вправ, способів та методів їх корекції

·     уміння демонструвати, пояснювати та навчати техніці виконання фізичних вправ у воді, в тому числі з використанням спеціального обладнання

·     уміння модифікувати техніку виконання фізичних вправ з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта

·      дотримуватися логічної послідовності у вивченні й виконанні вправ

·     знаходити, пояснювати та виправляти помилки клієнта при виконанні фізичних вправ

·     здійснювати корекцію техніки виконання фізичної вправи 

·     уміння пояснювати та доносити до клієнта інформацію у доступному та зрозумілому форматі (використання прикладів, візуалізацій)

А3

А5

А6

4

Здатність до здійснення контролю за адекватністю фізичних навантажень в процесі занять аквафітнесом

·    принципів, видів і змісту контролю, самоконтролю за адекватністю навантаження під час заняття на воді

·    реакцій організму на фізичне навантаження

·    пульсових режимів фізичного навантаження для занять різної спрямованості

·    суб’єктивних та об’єктивних ознак неадекватності фізичних навантажень

·    методів та способів дозування фізичних навантажень з урахуванням термінових реакцій організму

·     навички здійснення контролю за адекватністю фізичних навантажень в процесі заняття (проведення візуальних спостережень та аналізу ознак перевтоми, перенапруження, суб’єктивних ознак неадекватності фізичного навантаження), надання відповідних методичних рекомендацій,

·      уміння визначати та контролювати пульсові режими фізичних навантажень різної спрямованості

·     уміння дозувати фізичне навантаження з урахуванням термінових реакції організму

А4

Трудова функція Б

Розробка програм індивідуальних та групових занять

 використанням засобів аквафітнесу

 

Здатність до розробки  персональних програм занять з використанням засобів аквафітнесу та урахуванням індивідуальних особливостей фізичного стану клієнтів

·        теоретико-методичних основ оздоровчих занять з використанням засобів аквафітнесу (структура заняття, періодизація тренувального процесу, методи та принципів побудови занять, методики розвитку рухових якостей (сили, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей, спритності), основ адаптації до фізичних навантажень, відпочинку та відновлення в процесі занять)

·     типізацію та класифікацію сучасних видів занять аквафітнесом

·     впливу занять на воді на фізіологічні системи організму

·      сучасні теорії та технологій аквафітнесу

·     основ програмування занять аквафітнесом (визначення алгоритму, етапів, мети, загальних та спеціальних завдань, засобів, раціональних параметрів навантаження, нормування навантаження та відпочинку, форм організації, методів контролю, критеріїв ефективності програми занять)

·     фізіологічних механізмів м’язової діяльності (функціональні та структурні зміни в організмі під час м’язoвої діяльності, адаптація організму до фізичних навантажень, обмін речовин та енергії при м’язовій діяльності, фізіологічні основи процесів втоми та відновлення)

·     основи індивідуального підходу при розробці програми занять, показання та протипоказання до виконання фізичних вправ

·     документи звітності та обліку

·     уміння розробляти персональні програми занять аквафітнесу із визначенням етапів, мети, завдань, засобів, раціональних параметрів навантаження, форм організації, методів контролю та критеріїв ефективності

·     уміння застосовувати принципи клієнтоорієнтованості та індивідуального підходу при розробці персональної програми занять

·     уміння прогнозувати результати впливу програми занять на фізичний стан клієнтів

·     уміння складати та заповнювати документи обліку в процесі занять (плани-конспекти занять, протоколи, журнал відвідування, програми, тощо)

Б1

 

Здатність до розробки  програм та планів групових занять з використанням засобів аквафітнесу у відповідності до формату, рівня фізичної та плавальної  підготовленості клієнтів

·     сучасні теорії та технологій аквафітнесу, основні формати групових занять аквафітнесом

·     розробки програм занять у груповому форматі з використанням засобів аквафітнесу

·        основ програмування групових занять аквафітнесом з урахуванням їх формату

·        типова структура заняття аквафітнесом, методика проведення основних частин заняття в залежності від  формату заняття

·     засобів (фізичні вправи та спеціальне обладнання) і методів, що використовуються для організації групових занять аквафітнесом з урахуванням їх формату

·        показань та протипоказань до занять або обмежень у виконанні окремих вправ для різних категорій населення

·        документи звітності та обліку

·     уміння розробляти програми групових занять аквафітесом, у відповідності до формату, рівня фізичної та плавальної  підготовленості клієнтів

·     уміння прогнозувати результати впливу програм занять на фізичний стан клієнтів

·     уміння добирати раціональні засоби, методи організації занять, параметри навантаження при розробці програм групових занять з урахуванням формату заняття (спрямованості, рівня фізичної та плавальної підготовленості клієнтів, засобів що використовуються, тощо)

·     уміння складати та заповнювати документи обліку в процесі занять (плани-конспекти занять, протоколи, журнал відвідування, програми, тощо)

Б2

 

Здатність до розробки рекомендацій щодо засобів та методів відновлення організму в процесі занять, особливостей раціонального харчування, організації рухової активності тощо

·         фізіологічних механізмів процесів втоми та відновлення

·         засобів та методів підвищення ефективності процесів відновлення та відпочинку після навантаження

·         теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·         основ теорії здоров’я

·         основних принципів харчування і гідратації під час фізичних навантажень

·       уміння розробляти та надавати рекомендації для різних категорій населення щодо характеру відпочинку та засобів відновлення після занять, організації самостійної рухової активності з урахуванням спрямованості тренувального процесу

·       уміння здійснювати аналіз харчової поведінки клієнтів та надавати рекомендації щодо організації раціонального харчування

·       уміння здійснювати оцінку рухової активності клієнтів та надавати рекомендації щодо її організації на дозвіллі

Б3

Б4

Трудова функція В

Програмування та організація  занять з використанням засобів аквафітнесу для осіб, що мають хронічні захворювання у стадії ремісії, різних вікових груп та особливих категорій населення

1

Здатність до розробки програм та організації занять для осіб, що мають хронічні захворювання у стадії ремісії, різних вікових груп та особливих категорій населення з використанням засобів аквафітнесу

·     вчення про етіологію та патологічну фізіологію, механізми перебігу захворювань

·     показань та протипоказань до занять аквафітнесом з урахуванням захворювань та особливостей їх перебігу

·     теоретико-методичних основ програмування та організації  занять аквафітнесом для осіб, які мають захворювання у стадії ремісії (серцево-судинної, дихальної системи, розладами харчування і порушення обміну речовин, хребта, осіб, які перенесли захворювання  травматичного характеру, мають хронічні неінфекційні захворювання або фактори ризику їх виникнення)

·     позитивного впливу занять у воді для людей що мають хронічні неінфекційні захворювання та їх профілактика засобами аквафітнесу

·     уміння розробляти програми та проводити заняття аквафітнесом для осіб, які мають захворювання у стадії ремісії (серцево-судинної, дихальної системи, розладами харчування і порушення обміну речовин, хребта, осіб, які перенесли захворювання  травматичного характеру, мають хронічні неінфекційні захворювання або фактори ризику їх виникнення)

·       уміння здійснювати методичний супровід виконання програми клієнтами окремих вікових і нозологічних груп (в тому числі вагітними жінками, жінками в післяпологовому періоді, особами похилого віку, особами із захворюваннями серцево-судинної системи і опорно-рухового апарату, надлишковою масою тіла тощо)

В4

В5

·   морфо-функціональних та психологічних особливості дітей різного віку, вікової періодизація дітей та підлітків

·   теоретико-методичних основ програмування та організації занять аквафітнесом для дітей

·   особливостей організації та проведення рекреаційних ігор та естафет у воді для дітей та підлітків

·     уміння розробляти програми та проводити заняття аквафітнесом для дітей та підлітків з урахування вікових особливостей контингенту

В1

·    фізіологічних механізмів та особливостей перебігу вагітності та народження, післяпологового періоду

·    теоретико- методичних основ програмування та організації занять аквафітнесом для вагітних та жінок у післяпологовий період

·     уміння розробляти програми та проводити заняття аквафітнесом для жінок в період вагітності та післяпологовий період з урахуванням фізіологічних особливостей у кожному триместрі вагітності та у післяпологовий період

В2

·    морфо-функціональних особливостей новонароджених та немовлят

·    теоретико- методичних основ програмування та організації занять оздоровчим плаванням для новонароджених та немовлят

·    санітарно-гігієнічні вимоги щодо занять на воді для новонароджених та немовлят

·     уміння розробляти програми та проводити заняття з використанням засобів оздоровчого плавання для новонароджених та немовлят

В6

·    морфо-функціональних особливостей осіб похилого віку

·    теоретико-методичних основ програмування та організації занять аквафітнесом для людей похилого віку

·     уміння розробляти програми та проводити заняття аквафітнесом для осіб похилого віку із урахування вікових особливостей контингенту

В3

·   принципів соціальної інтеграції осіб із інвалідністю

·   особливостей програмування та організації занять для людей з інвалідністю з урахуванням нозології

·     уміння проектувати та розробляти програми занять фізичними вправами для осіб із інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних особливостей

В7

Трудова функція Г

Оцінка та вдосконалення навичок плавальної підготовленості клієнтів

1

Здатність до застосування різних методологічних підходів щодо оцінки рівня плавальної підготовленості клієнтів

·     методи визначення рівня плавальної підготовленості клієнтів

·     способи освоєння з водним середовищем

·     уміння проводити оцінку плавальної підготовленості клієнтів

·     уміння надавати рекомендації щодо особливостей підбору форм організації занять та засобів аквафітнесу з урахуванням результатів оцінки плавальної підготовленості клієнтів

Г1

2

Здатність до навчання та вдосконалення плавальної підготовленості клієнтів з урахуванням особливостей водного середовища (на мілкій та глибокій воді, відкритій воді тощо)  

·     особливості водного середовища

·     основи біомеханіки рухових дій у воді

·     поняття про техніку спортивних, полегшених прикладних, способів плавання

·    методика навчання техніці плавання різними стилями

·    види вправ (основних, підготовчих, імітаційних) та їх модифікації, особливості використання обладнання під час навчання плаванню

·    основні помилки під час навчання техніці плавання, способи та методи їх корекції

·     методи вдосконалення плавальної підготовленості

·     уміння навчати техніці спортивних, полегшених прикладних, способів плавання

·     навчати правильному диханню під час плавання

·     здійснювати педагогічний контроль в процесі навчання та вдосконалення плавальної підготовленості клієнтів

Г2

Г3

Г4

Трудова функція Д

Дотримання вимог внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та охорони праці з урахуванням специфіки об’єктів професійної діяльності тренера аквафітнесу

1

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та локальних актів організації з питань безпеки на воді

·     підзвітність, документів звітності, прав і обов’язків (посадову інструкцію) тренера аквафітнесу

·     локальних нормативних актів організації

·     основних правил та норм з охорони праці, пожежної та електробезпеки;

·     санітарно-гігієнічні вимоги, вимоги до зовнішнього вигляду клієнтів під час занять на воді, вимоги до особистої гігієни,  

·     техніки безпеки на заняттях у воді (у закритих приміщення та на відкритих водоймах)

·     умови допуску та протипоказання до занять у воді

·     навички проведення інструктажу з техніки безпеки та особливостей поведінки клієнта, пов’язане із специфікою водного середовища

·      уміння здійснювати контроль за відповідністю гігієнічних норм функціонування приміщення, (температура води та повітря, чистота, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо), гігієною, зовнішнім виглядом себе та клієнтів

Д1

Д2

Д3

Д4

2

Здатність дотримуватися правил експлуатації тренажерів, спортивного обладнання, інвентаря

·                    назви спортивного обладнання, інвентарю, що використовується на занятті аквааеробікою, їх цільове призначення, методичні та технічні особливості експлуатації спортивного обладнання, інвентарю

·                    техніку безпеки використання спеціального обладнання на воді

·     навички проведення інструктажу щодо використання спеціального обладнання (підбір розмірів, правильність застосування)

·     уміння навчати правилам безпечного користування обладнанням на воді

·     уміння дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного проведення заняття/тренування на воді

·     перевіряти безпечність робочого місця для проведення заняття

·     уміння забезпечувати дотримання дисципліни клієнтом під час тренування на воді

·     здійснення контролю щодо справності та порядку експлуатації обладнання

Д5

Д6

Д7

Д8

Трудова функція Е

Надання першої домедичної допомоги з урахуванням особливостей водного середовища

 

Здатність надавати першу долікарську допомогу особам під час виникнення у них невідкладних станів в умовах водного середовища

·      знання щодо невідкладних станів та особливостей протікання патологічних процесів

·     загальні принципи та правила надання першої долікарської допомоги клієнту

·     перша домедична допомога потопаючим

·     рятівні дії прийоми (підняття потопаючого на поверхню води, транспортування, тощо)

·     уміння надавати першу долікарську допомогу постраждалому залежно від характеру та виду критичного стану (непрямий масаж серця, штучне дихання, зупинка кровотечі, накладання пов’язки на рану ін.)

·     уміння виконувати рятівні дії потопаючих

Е1

Е2

Е3

Трудова функція Є

Здійснення маркетингової діяльності (продаж персональних тренувань та інших послуг)

1

Здатність до використання у професійній діяльності засад менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      основ менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      теорії та технологій продажу фітнес-послуг

·     стандартів сервісу у тренера аквафітнесу

·     основи психології комунікацій, встановлення контакту з клієнтом

·     основ проведення маркетингових досліджень для підвищення рівня своєї конкурентоспроможності

·     основ професійної термінології

 

·     навички проведення тренером  презентації програми/послуги, яку він пропонує

·     навички продажу тренувань та додаткових послуг фітнес-клубу

·     уміння проводити маркетингове дослідження ринку, визначати конкурентоспроможність послуг

·     комунікативні навички, уміння

·     навички дотримання стандартів сервісу при роботі з клієнтами

·     уміння залучати потенційних клієнтів до споживання фізкультурно-оздоровчих послуг

Є1

Є2

Є3

Трудова функція Ж

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

1

Здатність до пошуку, аналізу та узагальнення інформації з різних джерел для здійснення якісної професійної діяльності, здійснення наукових досліджень

·     нормативно-правові документи сфери оздоровчого фітнесу

·     сучасні тенденції аквафітнесу, інноваційні прийоми, засоби та методи проведення занять,

·     основ та сучасних напрямів наукових досліджень у сфері оздоровчого фітнесу

·     методів та принципів пошуку інформації

·     основ наукових досліджень в оздоровчому фітнесі

·     інформаційно-комунікаційних технологій

·       здійснювати пошук, аналіз та узагальнення інформації професійного спрямування з різних джерел, науковий пошук інформації

·      уміння систематизувати та узагальнити дані з використанням сучасних інформаційних технологій

·      навички поглиблення базових знань за рахунок самоосвіти

·      планування, організація та здійснення наукових досліджень з оздоровчого фітнесу

Ж2

Ж6

Ж7

2

Здатність до самоосвіти самовдосконалення, підвищення рівня своєї конкурентоспроможності

·     компетентності, які забезпечують успішну професійну діяльність фітнес-тренера

·     можливості для розвитку кар’єри тренера аквафітнесу

·      уміння реалізовувати можливості для професійного зростання (курси, навчання, фітнес конвенції, майстер-класи, заняття з різних напрямків фітнесу тощо)

Ж1

Ж3

Ж4

Ж5

Трудова функція З

Формування власного професійного іміджу

1

Здатність до саморефлексії для успішної професіоналізації

·     вимоги професійного стандарту тренера аквафітнесу

·     вимоги щодо рівня теоретичної, фізичної та плавальної підготовленості тренера аквафітнесу

·      навички саморефлексії

·      навички вдосконалення власних рухових дій, техніки виконання вправ, фізичної підготовленості

·       

З1

З2

З3

2

Здатність до формування власного професійного іміджу (діяльність у соціальних мережах, презентація занять на конвенціях, різного роду заходах тощо

·     інформаційно-комунікаційні технології

·       навички публічних виступів, проведення майстер-класів, презентації фітнес-програм

·       проводити фізкультурно-оздоровчі заходи з різними групами населення

·       здійснювати діяльність професійної спрямованості у соціальних мережах

З4

З5

Трудова функція И

Мотивація клієнтів на створення здоров’яформувального середовища

1

Здатність до здійснення діяльності щодо залучення клієнтів до здорового способу життя

·      прийомів формування мотивації до регулярної рухової активності

·      основ здорового способу життя, форм і методи пропаганди здорового способу життя·      міжнародного досвіду залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності·      теоретичних основ системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·     впливу оздоровчо-рекреаційної рухової активності на організм людини

·     навички організації та проведення заходів, консультацій, для різних категорій населення щодо значення і доцільності фізичних вправ та їх впливу на організм, факторів здорового способу життя, раціонального харчування, управління стресом, профілактики захворювань

·     уміння визначити індивідуальні мотиви та сприяти формування здорового способу життя клієнтів

И1

И2

И3

И4

И5

               

6.Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

6.1. Заборони у професійній діяльності тренера аквафітнесу:

 • призначати програми реабілітації;
 • призначати будь-який лікарський засіб чи харчові добавки;
 • призначати програми харчування;
 • діагностувати будь-які психологічні розлади або стан психічного здоров’я;
 • здійснювати психологічне консультування;
 • діагностувати захворювання, інвалідність тощо.

6.2. Розробник професійного стандарту робоча група у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Єракова Любов Анатоліївна – доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

6.3. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

6.4. Дата затвердження професійного стандарту

 

6.5. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

6.6. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

Введіть Ім’я
Неверный ввод
Введіть Email
Неверный ввод
Вкажіть пункти професійного стандарту, до якого надаєте пропозицію/зауваження. Якщо Ваша пропозиція/зауваження мають стосуються усього стандарту, залиште це поле порожнім.
Неверный ввод
Неверный ввод