Професійний стандарт "Персональний фітнес-тренер"

ПРОЕКТ

 ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

 

 «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ФІТНЕС-ТРЕНЕР»

Київ 2019
Професійний стандарт «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ФІТНЕС-ТРЕНЕР» розроблено робочою групою у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

Зміст

 

Вступ

4

1.

Загальні відомості професійного стандарту…………………………

6

1.1.

Основна мета виду професійної діяльності…………………………

6

1.2.

Назва виду економічної діяльності…………………………………

6

1.3.

Назва виду професійної діяльності…………………………………

6

1.4

Назва професії (професійна назва роботи)…………………………

6

1.5.

Узагальнена назва професії…………………………………………

6

1.6.

Назви типових посад…………………………………………………

6

1.7.

Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

6

1.8.

Умови допуску до роботи за професією …………………………..

7

1.9

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій …………………….

7

2.

Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність……………………………………………………………….

7

3.

Загальні компетентності персонального фітнес-тренера……………

8

4.

Трудові функції персонального фітнес-тренера………………….

9

5.

Опис трудових функцій………………………………………………

13

6.

Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту……………………………………………………………….

26

6.1

Заборони у професійній діяльності персонального фітнес-тренера..

26

6.2

Розробник професійного стандарту…………………………………..

26

6.3

Суб’єкт перевірки професійного стандарту………………………….

26

6.4

Дата затвердження професійного стандарту…………………………

26

6.5

Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів……………………………………………………………….

26

6.6

Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

26

 


Вступ

Для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, а також переймаючи зарубіжний досвід, підтримуючи процес європейської інтеграції Національним університетом фізичного виховання і спорту України спільно з аналітично-консалтинговою установою FitnessConnectUa було ініційовано розробку та впровадження професійного стандарту для персонального тренера у сфері оздоровчого фітнесу. Необхідність розробки професійного стандарту «Персональний фітнес-тренер» обумовлена відсутністю єдиного стандартизованого підходу щодо визначення переліку трудових функцій, загальних та спеціальних компетенцій, необхідного обсягу знань, умінь та практичних навичок.

Професійний стандарт «Персональний фітнес-тренер» є основним документом, в якому зазначено трудові функції, необхідний рівень знань, умінь та навичок, вимоги до професійних компетентностей фахівця. Імплементація положень розробленого стандарту дасть можливість формування єдиних стандартів та критеріїв оцінювання компетентностей персонального фітнес-тренера. Професійний стандарт розроблено для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, що в свою чергу, сприятиме залученню населення до оздоровчої рухової активності.

Діяльність персонального фітнес-тренера передбачає розробку та впровадження персональної фітнес-програми з урахуванням індивідуальних потреб та особливостей клієнта (вік, стать, схильність до певних захворювань тощо), контроль за ефективністю реалізації програми, мотивацію клієнтів, орієнтацію на здоровий спосіб життя тощо.

Розвиток сфери оздоровчого фітнесу вимагає постійної мобільності, зміни щодо якості знань, умінь фахівців, тому у професійному стандарті віддзеркалено вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації персонального фітнес-тренера.

Розроблений професійний стандарт є складовою реалізації «Глобального плану дій щодо підвищення рівня рухової активності на 2018-2030 рр: активне населення для здорового світу» Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також державної політики України в рамках Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація».

Розроблений професійний стандарт узгоджується з Європейською рамкою кваліфікацій (The European Qualifications Framework– EQF) та відповідає європейському стандарту «Персональний тренер EQF level 4», який затверджений Комітетом професійних стандартів EuropeActive.

Орієнтація на європейський та світовий досвід підготовки та сертифікації фітнес-персоналу країн, що демонструють високий рівень розвитку ринку фітнес-послуг, в тому числі і Сполучених штатів Америки, а саме American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association, American Council on Exercise, National Academy of Sports Medicine, National Federation of Personal Trainers, дозволить фітнес- тренерам вийти на новий, більш фаховий рівень професійної компетентності та створить передумови і можливості для їх професійної мобільності.

До розробки професійного стандарту були залучені провідні фахівці у сфері оздоровчого фітнесу, в тому числі роботодавці, авторитетні фітнес-тренери, науковці, викладачі, та інші. На першому етапі було залучено 185 спеціалістів, які виявили бажання взяти участь в розробці професійного стандарту. Для формування експертної групи, тобто визначення найбільш компетентних з числа тих, які виявили бажання, використовувався метод взаємного відбору експертів. Шляхом голосування експертам було запропоновано вибрати з числа всіх зареєстрованих 50 найбільш авторитетних. Склад експертної групи за посиланням: https://uastandart.fitness/ekspertna-hrupa-profesiinoho-standartu-personalnyi-fitnes-trener. Використання даного підходу дозволяє констатувати про об'єктивність при формуванні групи експертів.

Професійний стандарт «Персональний фітнес-тренер» складається з 6 розділів, в яких викладено основні вимоги до необхідного рівня знань, навичок і компетенцій персонального фітнес-тренера.

Професійний стандарт сприятиме здійсненню ефективної кадрової політики в організаціях фітнес-індустрії та підвищенню кваліфікації фахівців, що впливатиме на якість надання фітнес-послуг різним верствам населення.

 

Загальні відомості професійного стандарту

 • Основна мета виду професійної діяльності: надання фітнес-послуг різним верствам населення.

1.2. Назва виду економічної діяльності (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Секція R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Розділ 93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Група:

Діяльність у сфері спорту

93.1

клас 93.13

Діяльність фітнес-центрів

 

          1.3.Назва виду професійної діяльності (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

Розділ

Підрозділ

Підклас

3

347

3475

Фахівці

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

3475 Фітнес-тренер

3475 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)

1.5. Узагальнена назва професії:

Фітнес-тренер  

1.6. Назви типових посад

Інструктор з оздоровчого фітнесу (1 та 2 категорії)

Персональний фітнес-тренер (1 та 2 категорії)

 

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

Робота персонального тренера передбачає зайнятість у відповідно обладнаних тренажерних залах, залах для персональних тренувань, які є у фітнес-центрах, фітнес-клубах, фітнес-студіях тощо. 

Посада персонального тренера підпорядковується менеджеру відповідного підрозділу або директору (управляючому) закладу.

1.8. Умови допуску до роботи за професією

 • проходження фахової підготовки та незалежне підтвердження компетентностей фахівця, необхідних для успішного виконання трудових функцій у відповідності до посади;
 • проходження щорічних медичних оглядів (підтверджує медична книжка);
 • вміння надавати долікарську допомогу (підтверджує сертифікат).

1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:

 • для посади інструктора оздоровчого фітнесу (1 та 2 категорії) – документи, що підтверджують здобуття професійної освіти на третьому рівні (що відповідає 4 рівню НРК), фахової перед вищої освіти (що відповідає 5 рівню НРК), початкового рівня вищої освіти (що відповідає 6 рівню НРК),

та/або

документи у відповідності до встановленого порядку, які підтверджують достатній рівень компетентностей фахівця, необхідних для виконання трудових функцій у відповідності до посади.

 • для посади персонального-фітнес тренера (1 та 2 категорії) - диплом бакалавра (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає 7 рівню НРК) або диплом магістра (другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає 8 рівню НРК) за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт.

Назви типових посад

Рівень національної рамки кваліфікацій

Рівень освіти

Трудові функції

1

Інструктор оздоровчого фітнесу

1 та 2 категорії

4

5

6

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти

Фахова передвища освіта

Початковий рівень вищої освіти

В, Г, Д, Є, Ж, З

2

Персональний фітнес-тренер

1 та 2 категорії

7

8

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Другий рівень вищої освіти (магістр)

А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З

(нужно вписать Е)

 1. Нормативно-правова база,

що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 4 жовтня 2018 р. № 4607 «Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 1207/32659;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 567 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій: ДК 003:2010»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

3.Загальні компетентності персонального фітнес-тренера

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність планувати та управляти часом.
 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 5. Здатність працювати в команді.
 6. Навички міжособистісної взаємодії.
 7. НавиЧки здійснення безпечної діяльності.
 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 14. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 15. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 16. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 17. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 18. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 19. Здатність розробляти та керувати проектами.


 1. Трудові функції персонального фітнес-тренера

 

Шифр

трудової

функції

Трудова функція

Трудові дії

Шифр

трудової

дії

А

Програмування занять для різних категорій населення з урахуванням їх індивідуальних особливостей

Розробка персоналізованої програми занять, спрямованих на досягнення завдань із урахуванням показників функціональної діагностики, індивідуальних особливостей клієнта, принципів періодизації тренувального процесу (визначення алгоритму щодо етапів, мети, загальних та спеціальних завдань, засобів, раціональних параметрів навантаження, форм організації, методів контролю, критеріїв ефективності занять)

А1

Урахування індивідуальних особливостей клієнтів, дотримання принципів клієнтоорієнтованості під час розробки програми занять

А2

Прогнозування змін функціональних показників в процесі занять

А3

Програмування занять фізичними вправами для осіб, які мають фактори ризику виникнення або наявні захворювання опорно-рухового апарату (порушення осанки, захворювання суглобів тощо), серцево-судинної системи, обміну речовин, дихальної системи, нервової системи тощо

А4

Програмування занять фізичними вправами для осіб із інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних особливостей

А5

Програмування занять фізичними вправами для дітей та підлітків з урахуванням їх індивідуальних особливостей

А6

Програмування занять фізичними вправами для вагітних жінок та жінок у післяпологовий період з урахуванням їх індивідуальних особливостей

А7

Програмування  занять фізичними вправами для людей похилого віку із урахуванням їх індивідуальних особливостей (вікових, статевих тощо)

А8

Програмування занять фізичними вправами з урахуванням індивідуальних особливостей клієнтів (фаз менструального циклу, типу тілобудови, постави тощо)

А9

Проведення аналізу харчової поведінки клієнта. Здійснення розрахунків та оцінки енергетичної вартості раціону харчування клієнтів. Розробка рекомендацій щодо раціонального харчування відповідно до харчової піраміди Євросоюзу

А 10

Б

Проведення первинних досліджень, діагностики функціонального стану клієнта, показників здоров’я

Проведення первинної співбесіди з клієнтом, збір та аналіз інформації стосовно мети занять, потреб, мотивів та інтересів у сфері оздоровчого фітнесу, очікуваних результатів, рухового досвіду, способу життя тощо

Б1

Узагальнення та аналіз результатів проведення первинної співбесіди з клієнтом

Б2

Розробка документів обліку функціональних показників клієнтів (анкет, опитувальників, карт реєстрації тощо)

Б3

Розробка програми функціональної діагностики

Б4

Проведення збору даних про клієнта (антропометричні дані, функціональне тестування, фізична підготовленість, психоемоційний стан, оцінка показників здоров’я, виявлення факторів ризику розвитку захворювань, рухового досвіду тощо) з використанням сучасних методів діагностики, тестів

Б5

Проведення аналізу та узагальнення результатів дослідження показників функціональної діагностики, формулювання висновків щодо стану клієнта

Б6

Застосування під час розробки програми занять результатів дослідження показників функціональної діагностики  для обґрунтування засобів оздоровчого фітнесу та особливостей їх застосування, параметрів навантаження

Б7

Інформування клієнта про результати тестування та обговорення мети, короткострокових та довгострокових завдань тренувального процесу

Б8

В

Проведення персонального тренування

Організація,  проведення заняття у відповідності до розробленої програми

В1

Використання відповідних засобів та способів проведення розминки основної та заключної частини залежно від спрямованості заняття та індивідуальних особливостей клієнта

В2

Надання рекомендацій щодо параметрів фізичних навантажень, характеру та способів відновлення в процесі заняття

В3

Навчання клієнта правильній техніці виконання фізичних вправ із використанням відповідних методів навчання

В4

Здійснення контролю за технікою виконання вправ, виправлення помилок

В5

Демонстрація досконалого технічного виконання фізичних вправ

В6

Г

Здійснення педагогічного контролю в процесі занять

Моніторинг інтенсивності виконання фізичних вправ

Г1

Проведення візуальних спостережень та аналізу ознак перевтоми, перенапруження, надання відповідних методичних рекомендацій. Контроль суб’єктивних ознак неадекватності фізичного навантаження в процесі заняття

Г2

Проведення обстежень функціонального стану клієнта (експрес-контроль, поточний та етапний), здійснення аналізу отриманих результатів, корекція змісту програми

Г3

Здійснення контролю за ефективністю розробленої програми занять на основі динаміки різноманітних показників

Г4

Встановлення зворотнього зв’язку щодо ефективності впровадження розробленої програми заходів

Г5

Д

Здійснення маркетингової діяльності (продаж персональних тренувань та інших послуг)

Продаж персональних тренувань

Д1

Продаж додаткових послуг фітнес-клубу

Д2

Проведення персональним тренером презентації програми/послуги, яку пропонує

Д3

Застосування стандартів обслуговування клієнта, дотримання етичної поведінки

Д4

Здійснення рекламної, агітаційної та просвітницької діяльності у засобах масової інформації, соціальних мережах тощо

Д5

Залучення потенційних клієнтів до споживання фізкультурно-оздоровчих послуг на базі фітнес-клубу

Д6

Здійснення аналізу причин, через які клієнт припинив відвідування занять

Д7

Планування та застосовування практики тайм-менеджменту, які сприятимуть ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб

Д8

Е

Мотивація клієнтів на зміну поведінкових стратегій та створення здоров’яформувального середовища

Здійснення мотиваційної діяльності щодо залучення клієнта до систематичної участі в руховій активності, дотримання здорового способу життя тощо

Е1

Проведення консультацій для різних категорій населення щодо значення і доцільності фізичних вправ та їх впливу на організм, факторів здорового способу життя, методики організації самостійних занять тощо. Проведення майстер-класів, лекцій та семінарів

Е2

Є

Встановлення комунікаційних взаємодій

Використання сучасної та коректної професійної термінології при спілкуванні з клієнтом та під час проведення заняття

Є1

Створення психологічно-комфортної атмосфери при спілкуванні з клієнтами

Є2

Взаємодія із суміжними підрозділами клубу (дитячого клубу, басейну, масажу, СПА, адміністрації тощо)

Є3

Участь у зборах колективу в межах підрозділу та фітнес-клубу

Є4

Дотримання субординації у спілкуванні з клієнтами, керівництвом та співробітниками

Є5

Комунікація з використанням іноземної мови у процесі спілкування

Є6

Ж

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

Моніторинг і вивчення змісту нормативних документів, методичних та інформаційних матеріалів необхідних для здійснення якісної професійної діяльності

Ж1

Пошук, обробка та аналіз інформації з різних джерел щодо професійної діяльності фітнес-тренера

Ж2

Вдосконалення власних рухових навичок, техніки виконання вправ, фізичної підготовленості

Ж3

Підвищення рівня своєї конкурентоспроможності (відвідування курсів підвищення кваліфікації, самоосвіта і самовдосконалення, оволодіння сучасними знаннями з метою успішної професіоналізації, коригування власної професійної діяльності з урахуванням рекомендацій керівництва клубу та колег)

Ж4

Регулярне підтвердження (підвищення) кваліфікації у вигляді проходження атестації

Ж5

Формування власного професійного іміджу (діяльність у соціальних мережах, презентація занять на конвенціях, різного роду заходах тощо)

Ж6

Участь у навчанні та стажуванні нових фітнес-тренерів в межах клубу

Ж7

Участь у семінарах, фітнес-конвенціях, лекціях, майстер-класах, наукових конференціях, де розглядаються актуальні проблеми функціонування сфери оздоровчого фітнесу

Ж8

З

Дотримання вимог та безпеки охорони праці в процесі професійної діяльності

 

Дотримання техніки безпеки, вимог особистої гігієни і санітарії,  в тому числі – до

зовнішнього вигляду

З1

Забезпечення та контроль за відповідністю обладнання правилам техніки безпеки (справність, чистота тощо) та гігієнічних норм функціонування приміщення, залу  (чистота, тепло, кондиціонування повітря, наявність питної води, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо)

З2

Дотримання порядку розташування спеціального обладнання у визначених та спеціально облаштованих місцях

З3

Навчання правилам безпечного користування обладнанням, проведення інструктажу щодо технічних особливостей роботи тренажерних пристроїв та спеціального обладнання (назва тренажеру, цільове використання, технічні особливості та характеристики тощо)

З4

Проведення інструктажу щодо особливостей виконання фізичних вправ з використанням вантажно-блочних тренажерів, кардіотренажерів, в зоні вільної ваги, з додатковим обладнанням тощо

З5

Проведення інструктажу та дотримання вимог техніки безпеки при роботі з спеціальним обладнанням, технічними пристроями та санітарно-гігієнічних вимог під час занять у тренажерному залі

З6

Надання першої долікарської допомоги (виконання штучного дихання, перев’язки, непрямого масажу серця, накладання джгута тощо)

З7


 1. Опис трудових функцій

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Відповід-ність трудовій дії

Трудова функція А

Програмування занять для різних категорій населення з урахуванням їх індивідуальних особливостей

1

Здатність до проектування та розробки персональної програми занять з урахуванням теоретико-методичних основ кондиційного тренування

·     основ програмування занять різними видами оздоровчого фітнесу (визначення алгоритму, етапів, мети, загальних та спеціальних завдань, засобів, раціональних параметрів навантаження, нормування навантаження та відпочинку, форм організації, методів контролю, критеріїв ефективності програми занять)

·     теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·     теоретико-методичних основ кондиційного тренування (структура заняття, періодизація тренувального процесу, методи (безперервний, повторний, інтервальний, коловий, тощо) та принципів побудови занять, методики розвитку рухових якостей (сили, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей, спритності), основ адаптації до фізичних навантажень, відпочинок та відновлення в процесі занять)

·     фізіологічних механізмів м’язової діяльності (функціональні та структурні зміни в організмі під час м’язoвої діяльності, адаптація організму до фізичних навантажень, обмін речовин та енергії при м’язовій діяльності, фізіологічні основи процесів втоми та відновлення)

·     теоретико методичних основ силового, аеробного, функціонального тренування, засобів (фізичні вправи та спеціальне обладнання) та методів, що використовуються

·     теоретичних основ силового тренування (методичні основи силової підготовки, види вправ силової спрямованості для розвитку окремих м’язових груп, особливості їх виконання, основні методичні прийоми, особливості побудови програм силового тренування для різних категорій населення (вікових, гендерних, початківців тощо))

·     індивідуального підходу при розробці програми занять, показання та протипоказання до виконання фізичних вправ

·     уміння розробляти персоналізовані програми занять (визначати етапи, мету, загальні та спеціальні завдання, засоби, методи, параметри навантаження, форми організації, терміни та методи контролю, критерії ефективності програми занять)

·     уміння застосовувати принципи клієнтоорієнтованості та індивідуального підходу при розробці програми занять

·     уміння прогнозувати результати впливу програми занять на фізичний стан клієнтів

·     уміння складати та заповнювати документи обліку в процесі занять (плани-конспекти занять, протоколи, журнал відвідування, програми, тощо)

А1

А2

А3

2

Здатність до проектування та розробки персональної програми занять для осіб, що мають хронічні захворювання у стадії ремісії, різних вікових груп та особливих категорій населення

·     вчення про етіологію та патологічну фізіологію, механізми перебігу захворювань

·     показань та протипоказань до занять або обмеження у виконанні окремих вправ з урахуванням захворювань та особливостей їх перебігу

·     ознак та симптомів прогресування захворювань, особливостей протікання супутніх захворювань та ускладнень

·     основ програмування рухової активності для осіб, які мають захворювання у стадії ремісії (серцево-судинної, дихальної, ендокринної системи, розладами харчування і порушення обміну речовин (діабет, ожиріння, тощо), хребта (порушення постави, остеохондроз, кила, тощо), суглобів (артрит, артроз, ревматизм тощо), кісток (остеопороз та інші), нервової системи, м’язової системи, для осіб, які перенесли захворювання  травматичного характеру (вивихи, розриви, розтягнення, переломи, у після операційних втручань, тощо))

·     особливостей організації рухової активності для осіб, які мають захворювання в стадії ремісії

·     уміння проектувати та розробляти програми занять фізичними вправами для осіб, які мають фактори ризику виникнення або наявні захворювання

·     навички здійснення контролю в процесі занять за особами, які мають підвищені фактори ризику хронічних захворювань

·     уміння інтерпретувати результати медичних заключень, взаємодіяти з профільними фахівцями щодо особливостей рухової активності осіб, які мають захворювання в стадії ремісії

А4

·   принципів соціальної інтеграції осіб із інвалідністю

·   особливостей програмування та організації занять для людей з інвалідністю з урахуванням нозології

·     уміння проектувати та розробляти програми занять фізичними вправами для осіб із інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних особливостей

А5

·   морфо-функціональних та психологічних особливості дітей та підлітків різного віку, синзетивниї періодів розвитку рухових якостей

·   теоретико-методичних основ програмування та організації занять для дітей

·     уміння проектувати та розробляти програми занять для дітей та підлітків з урахування вікових особливостей контингенту

А6

·    фізіологічних механізмів та особливостей перебігу вагітності та народження, післяпологового періоду

·    теоретико- методичних основ програмування та організації занять для вагітних та жінок у післяпологовий період

·     уміння проектувати та розробляти програми занять для жінок в період вагітності та післяпологовий період з урахуванням фізіологічних особливостей у кожному триместрі вагітності та у післяпологовий період

А7

·    морфо-функціональних особливостей осіб похилого віку

·    теоретико-методичних основ програмування та організації занять для людей похилого віку

·     уміння проектувати та розробляти програми занять для осіб похилого віку із урахування вікових особливостей контингенту

А8

·   особливостей організації рухової активності у різні фази менструального циклу

·    уміння проектувати та розробляти програми занять для жінок з урахуванням фаз менструального циклу

А9

·   основ біомеханічного аналізу осанки

·   теоретико-методичних основ програмування та організації занять, спрямованих на корекцію осанки та інших поширених захворювань опорно-рухового апарату

·    уміння проектувати та розробляти програми занять, спрямованих на корекцію осанки та інших поширених захворювань опорно-рухового апарату

А9

·  морфо-функціональних особливостей осіб з різними типами тілобудови, надмірною вагою тіла та її дефіцитом

·  теоретико-методичних основ програмування та організації занять, спрямованих на корекцію маси тіла, типу тілобудови

·    уміння проектувати та розробляти програми занять, спрямовані на корекцію маси тіла, типу тілобудови

А9

3

Здатність розробляти рекомендації для клієнтів щодо режиму харчування, характеру відпочинку та відновлення після занять, рекреаційної діяльності на дозвіллі

 

·  фізіологічних механізмів процесів втоми та відновлення під час фізичних навантажень

·  засобів та методів підвищення ефективності процесів відновлення та відпочинку після навантаження

·  теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·  основ теорії здоров’я

·  основних принципів харчування і гідратації під час фізичних навантажень, організації харчування для вирішення завдань корекції маси тіла

·    уміння розробляти та надавати рекомендації для різних категорій населення щодо характеру відпочинку та засобів відновлення після занять, організації самостійної рухової активності з урахуванням спрямованості тренувального процесу

·    уміння здійснювати аналіз харчової поведінки клієнтів та надавати рекомендації щодо організації харчування в процесі занять

·    уміння здійснювати оцінку рухової активності клієнтів та надавати рекомендації щодо її організації на дозвіллі

А 10

Трудова функція Б

Проведення первинних досліджень, діагностики функціонального стану клієнта, показників здоров’я, мотивації

1

Здатність до організації та проведення досліджень з діагностики функціональних показників та здоров’я людини з використанням знань про будову тіла людини, механізми життєдіяльності, фізіологічні та біомеханічні основи функціонування організму, основ теорії здоров’я, сучасних методів діагностики

·   методів збору первинної інформації (бесіда, інтерв’ю, анкетування), соціологічних методів дослідження

·   методики проведення досліджень щодо визначення мотивів та потреб, інтересів у сфері оздоровчого фітнесу, очікуваних результатів, рухового досвіду, способу життя, особливостей професійної діяльності, факторів ризику виникнення захворювань тощо

·    навички проведення соціологічних досліджень (опитування, тестування, бесіда, інтерв’ю, анкетування) та аналізу їх результатів, формулювання висновків

·    уміння розробляти та використовувати анкети, опитувальники, протоколи збору первинної інформації

·    комунікативні навички

Б1

Б2

·   основних термінів та понять (анатомічні, фізіологічні, біомеханічні), структурна та функціональна організація організму

·   сучасних методів дослідження щодо антропометричних, функціональних показників, фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості клієнтів, діагностики порушень постави, біомеханічного аналізу рухових дій (функціональні тести рухових дій), психоемоційного стану, біологічного віку, тощо та особливостей їх проведення

·   метрологічних вимог до проведення вимірів

·    норм та вікових стандартів основних антропометричних та функціональних показників

·   сучасного обладнання, що використовується в процесі дослідження

·    уміння організовувати та проводити дослідження з визначення функціональних показників та здоров’я людини з використанням сучасних науково обґрунтованих методів дослідження

·    навички проведення тестування або інші форми контролю індивідуальних результатів (вимірювання, візуальний огляд, функціональні проби, тощо)

·    навички використання сучасного обладнання під час проведення первинної функціональної діагностики

Б5

2

Здатність до розробки програми діагностики з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб клієнта

·   алгоритму розробки програми функціональної діагностики з урахуванням індивідуальних особливостей клієнтів (вік, стать, руховий досвід, наявні захворювання, тощо)

·   документів обліку функціональних показників клієнтів (протоколи дослідження, карти реєстрації тощо)

·   модифікації рухових тестів, функціональних проб та інших форм контролю для особливих категорій населення (діти, люди похилого віку, особи, які мають хронічні захворювання тощо)

·    уміння розробляти та використовувати документи обліку функціональних показників клієнтів (протоколи дослідження, карти реєстрації тощо)

·    уміння обирати коректні методи та складати  програми первинної функціональної діагностики з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб клієнта

Б3

Б4

3

Здатність аналізувати та узагальнювати результати функціональної діагностики, опитування, тестування клієнта

·    основ теорії здоров’я

·    основ медичних знань

·    теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·    норм та вікових стандартів основних антропометричних та функціональних показників

·      уміння аналізувати, порівнювати, інтерпретувати, та узагальнювати результати збору первинної інформації

·      навички використання результатів первинної діагностики при складанні програми занять, орієнтації на потреби та індивідуальні особливості стану клієнтів

·      уміння інформувати клієнта про результати тестування, обговорювати мету, ставити цілі, терміни реалізації тощо

·      навички взаємодії з фахівцями різних напрямків (медицина, психологія, СПА, адміністрація тощо)

Б7

Б8

Трудова функція В

Проведення персонального тренування

1

Здатність організовувати та проводити заняття у відповідності до розробленої програми з урахуванням теоретико-методичних основ кондиційного тренування

·    теоретико-методичних основ оздоровчого тренування

·    організації та проведення тренувального заняття

·    індивідуалізації тренувального процесу

·    характеристики та параметрів тренувального навантаження

·    методичних прийомів та способів дозування навантаження в процесі занять

 

·        уміння організовувати та проводити заняття у відповідності до розробленої програми з використанням засобів силової, аеробної, функціональної спрямованості

·      уміння оптимізувати (корегувати) фізичне навантаження в процесі заняття

·      уміння обирати параметри навантаження, які відповідають індивідуальним особливостям клієнта

·      уміння застосовувати індивідуальний підхід при організації та проведенні занять

·       навички використання методів мотивації  та стимулювання активності клієнта в процесі заняття

В1

В3

·    загальної характеристики розминки, основної та заключної частини заняття (мета, види, принципи)

·    методики проведення розминки та заключної частини заняття

·    фізіологічних механізмів включення у тренувальну діяльність, втоми та відновлення організму з урахуванням характеру та параметрів навантаження

·       уміння підбирати відповідні засоби та способи проведення розминки та заключної частини залежно від спрямованості, мети заняття та індивідуальних особливостей клієнта

В2

2

Здатність до навчання та контролю за технікою виконання фізичних вправ

·    основ анатомії (первинні та вторинні групи м'язів, що беруть участь у кожній вправі)

·    біомеханічних основ рухової діяльності

·    основ фізіології фізичних вправ

·    класифікації та основних видів фізичних вправ, варіантів їх модифікацій

·    вправ, заборонених у фітнес-тренуванні

·    методів навчання і виконання фізичних вправ

·     понять про техніку фізичних вправ та її характеристики

·     принципів безпечної роботи з обладнанням

 

·     уміти навчати клієнта правильній техніці виконання фізичних вправ із використанням відповідних методів навчання

·     уміння модифікувати техніку виконання фізичних вправ з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта

·     уміння пояснювати і демонструвати вірне (технічно правильне) виконання фізичної вправи

·     уміння пояснювати та доносити до клієнта інформацію у доступному та зрозумілому форматі (використання прикладів, візуалізацій)

·     навчати правильному диханню під час фізичного навантаження

·    дотримуватися логічної послідовності у вивченні й виконанні вправ

В4

В6

·   контролю за засвоєнням техніки

·   типових помилок під час виконання фізичних вправ, способів та методів їх корекції

·     знаходити, пояснювати та виправляти помилки клієнта при виконанні фізичних вправ

·     здійснювати корекцію техніки виконання фізичної вправи 

В5

Трудова функція Г

Здійснення педагогічного контролю в процесі занять

1

Здатність до здійснення оперативного контролю за адекватністю фізичних навантажень в процесі заняття

·    принципів, видів і змісту контролю, самоконтролю за впливом навантаження на організм під час заняття

·    реакцій організму на фізичне навантаження

·    характеристики фізичного навантаження

·    пульсових режимів фізичного навантаження різної спрямованості

·    суб’єктивних та об’єктивних ознак неадекватності фізичних навантажень

·    методів та способів дозування фізичних навантажень з урахуванням термінових реакцій організму

·     навички здійснення контролю за адекватністю фізичних навантажень в процесі заняття (проведення візуальних спостережень та аналізу ознак перевтоми, перенапруження, суб’єктивних ознак неадекватності фізичного навантаження), надання відповідних методичних рекомендацій,

·      уміння визначати та контролювати пульсові режими фізичних навантажень різної спрямованості

·     уміння дозувати фізичне навантаження з урахуванням термінових реакції організму

Г1

Г2

2

Здатність до здійснення контролю за ефективністю розробленої програми занять на основі динаміки різноманітних показників ефективності реалізації  програми (оцінка результатів, контроль та корекція управлінських рішень) 

·    контролю у процесі фізичних навантажень (види, мета, завдання, принципи)

·    функціональних та структурних змін у процесі фізичних навантажень різної спрямованості

·    критеріїв ефективності програми занять, оцінки ефективності програми на основі динаміки  показників

·      навички проведення вторинних обстежень функціонального стану клієнта

·      уміння оцінювати ефективність розробленої програми занять на основі динаміки різноманітних показників, здійснювати корекцію змісту програми

·      уміння організовувати зворотний зв’язок з клієнтами для оцінки ефективності розробленої програми

Г3

Г4

Г5

3

Здатність вести документи обліку, звітності та контролю (комп’ютерної бази клієнтів, програм занять, план-конспектів, журналів відвідуваності, карт тощо)

·      основ програмного забезпечення (Excel, Word)

·      документів планування та обліку

·     навички формування і ведення поточної бази клієнта, документів звітності та контролю

·      працювати з програмним забезпеченням (Excel, Word)

Г4

Трудова функція Д

Здійснення маркетингової діяльності (продаж персональних тренувань та інших послуг)

1

Здатність до використання у професійній діяльності інноваційних засад менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      основ менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      теорії та технологій продажу фітнес-послуг

·     стандартів сервісу в роботі персонального тренера

·     методів вербальної та невербальної комунікацій

·     методів переконання, аргументації, встановлення контакту з клієнтом

·     основ проведення маркетингових досліджень

 

·     навички проведення персональним тренером презентації програми/послуги, яку він пропонує

·     навички продажу персональних тренувань та додаткових послуг фітнес-клубу

·     уміння проводити маркетингове дослідження ринку, визначати конкурентоспроможність послуг

·     навички формування та ведення бази клієнтів

·     здійснення аналізу причин, за якими клієнт завершив відвідування занять

·     комунікативні навички

Д1

Д2

Д3

Д7

2

Здатність до здійснення рекламної, агітаційної та просвітницької діяльності з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

·           основ управлінської діяльності

·           видів реклами, пропаганди

·           сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

·           SMM технологій

·           комунікативних бар’єрів та факторів, що можуть впливати на залучення особи до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, методів переконання

·    уміння здійснювати рекламну, агітаційну та просвітницьку діяльність з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (соціальні мережі, інформаційні канали, ЗМІ, тощо)

·    навички залучення потенційних клієнтів до споживання оздоровчих послуг

·    навички залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, здорового способу життя

·    уміння переконувати клієнта

Д5

3

Здатність планувати та управляти часом для ефективної організації часу у відповідності до професійних та особистих потреб

·   основ тайм-менеджменту

·     навички самоорганізації, планування часу відповідно до особистісних та професійних потреб

·     навички складання розкладу тренувань клієнтів та умов його дотримання

Д8

 

Трудова функція Е

Мотивація клієнтів на зміну поведінкових стратегій та створення здоров’яформувального середовища

1

Здатність дотримуватися принципів мотиваційної діяльності та  формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості

·      теорій мотивації; факторів, що спонукають до занять оздоровчим фітнесом

·      методичних прийомів формування мотивації до регулярної рухової активності

·     уміння визначити індивідуальні мотиви

·     мотивувати клієнта до систематичних занять для досягнення поставленої мети

·     сприяти формування здорового способу життя клієнтів

Е1

2

Здатність ініціювати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи для популяризації здорового способу життя

·      основ здорового способу життя, форми і методи пропаганди здорового способу життя·      основ раціонального харчування, харчової піраміди Євросоюзу(???)·      міжнародного досвіду залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності·      теоретичних основ системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·      профілактичних заходів щодо виникнення хронічних неінфекційних захворювань

·      впливу оздоровчо-рекреаційної рухової активності на організм людини

·     навички організації та проведення заходів, проведення консультацій, для різних категорій населення щодо значення і доцільності фізичних вправ та їх впливу на організм, факторів здорового способу життя, раціонального харчування, управління стресом, профілактики захворювань

Е2

Трудова функція Є

Встановлення комунікаційних взаємодій

1

Здатність встановлювати контакт з клієнтами та працівниками суміжних підрозділів фітнес клубу

·    основ психології, соціальної психології, міжособистісних комунікацій

·    моделей спілкування

·    видів комунікативних бар’єрів та методи і способи їх усунення

·    особливостей спілкування із особами з різними психотипами, особливостями сприйняття тощо.

·    особливостей спілкування з особами що мають різні захворювання, людьми з інвалідністю

·     уміння визначати індивідуальні особливості психотипу клієнта, психологічні якості, тип сприйняття інформації, тощо.

·     уміння обирати та застосовувати відповідні моделі спілкування

·     уміння будувати комунікаційні взаємодії, проявляти делікатність та тактовність у спілкуванні, комунікабельність, креативність, уміння слухати, проявляти емпатію

Є2

2

Здатність реалізовувати комунікативні наміри професійної спрямованості в тому числі і у іншомовному середовищі

·     професійної термінології

·     іноземної мова професійної спрямованості(обязательно?)

·    уміння відтворювати загальноприйняту термінологію та понятійний апарат у сфері оздоровчого фітнесу

·     навички спілкування іноземною мовою професійної спрямованості

Є1

Є6

3

Здатність до використання сучасного прикладного програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій, різних засобів та форм комунікації з клієнтом

·     інформаційно-комунікаційних технологій

·     особливостей комунікації з використанням різних засобів та форм

·     уміння  використовувати різні засоби та форми комунікації із клієнтом, інформаційні технології, онлайн-комунікації тощо

·     навички організації процесів взаємодії з клієнтами з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Є2

4

Здатність діяти на основі етичних міркувань та до застосування стандартів обслуговування клієнта

·     етичних норм професійної діяльності фахівців у сфері оздоровчого фітнесу

·     етики ділового спілкування

·     стандартів обслуговування клієнтів

·      дотримання етики професійного спілкування та стандартів обслуговування клієнтів

·      дотримання субординації у спілкуванні з клієнтами, керівництвом та співробітниками

·      навички взаємодії із суміжними підрозділами клубу (тренерами тренажерної зали, дитячого клубу, басейну, масаж, спа, адміністрація тощо)

Є3

Є4

Є5

Трудова функція Ж

Безперервне навчання для підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

1

Здатність до пошуку, аналізу та узагальнення інформації з різних джерел для здійснення якісної професійної діяльності

·     нормативно-правові документи сфери оздоровчого фітнесу

·     сучасні тенденції у сфері оздоровчого фітнесу

·     сучасні напрями наукових досліджень у сфері оздоровчого фітнесу

·     інноваційні прийоми, засоби та методи проведення занять, що використовуються в оздоровчому фітнесі

·     методи та принципи пошуку інформації

·       здійснювати пошук, аналіз та узагальнення інформації професійного спрямування з різних джерел

·       уміння систематизувати та узагальнити дані з використанням сучасних інформаційних технологій

Ж1

Ж2

2

Здатність до самоосвіти, самовдосконалення і саморефлексії для успішної професіоналізації, підвищення рівня своєї конкурентоспроможності

·     компетентності, які забезпечують успішну професійну діяльність фітнес-тренера

·     можливості для розвитку кар’єри фітнес-тренера

·     вимоги щодо рівня фізичної підготовленості фітнес-тренера

·      уміння реалізовувати можливості для професійного зростання (курси, навчання, фітнес конвенції, майстер-класи тощо)

·      навички поглиблення базових знань за рахунок самоосвіти

·      навички вдосконалення власних рухових дій, техніки виконання вправ, фізичної підготовленості

·      навички саморефлексії

·      уміти аналізувати та застосовувати досвід колег

Ж4

Ж5

Ж8

3

Здатність до формування власного професійного іміджу (діяльність у соціальних мережах, презентація занять на конвенціях, різного роду заходах тощо

·     комунікативні технології

·       навички публічних виступів, проведення майстер-класів, презентації фітнес-програм

·       проводити фізкультурно-оздоровчі заходи з різними групами населення

Ж3, Ж6

4

Здатність до виконання функції управління у межах підрозділу (здійснювати відбір, навчання та атестацію та мотивацію фітнес-персоналу, сприяти підвищенню їх кваліфікації. Здійснення контролю за якістю надання фізкультурно-оздоровчих послуг, виконання посадових обов’язків, здійснювати індивідуальну оцінку ефективності кожного співробітника. Розробка документів звітності, їх аналіз)

·     основи управління та менеджменту фітнес-персоналу

·     форми та методи навчання та підвищення кваліфікації персоналу

·     основи трудової мотивації та системи оцінки персоналу

·        вміти організовувати роботу підрозділу та здійснювати контроль за діяльністю; здійснювати підбір кадрів, проводити співбесіду; організовувати роботу з навчання та підвищення кваліфікації фітнес-персоналу; розробляти та аналізувати документи з контролю за ефективністю діяльності фітнес-персоналу; розробляти документи звітності (графіки роботи та відпусток персоналу тощо)

·      здійснення контролю за якістю надання фізкультурно-оздоровчих послуг, виконання посадових обов’язків, здійснювати індивідуальну оцінку ефективності кожного співробітника

Ж7

5

Здатність до проведення наукових досліджень з проблем оздоровчого фітнесу та врахування їх результатів у практичній діяльності

·     напрями наукових досліджень

·     методи проведення наукових досліджень

·     методи математичної статистики

·      обирати напрям дослідження

·      вивчати сучасний стан розв’язання проблеми

·      знаходити потрібну інформацію

·      аналізувати, виділяти головне, узагальнювати підходи різних авторів, порівнювати їх, робити висновки

·      вибирати методи для проведення наукових досліджень

·      оцінювати результати дослідження

·      застосовувати методи математичної статистики

Ж2

Трудова функція З

Дотримання вимог безпеки та охорони праці в процесі професійної діяльності

1

Здатність дотримуватися нормативно-правових актів з питань охорони праці

·     права і обов’язки (посадову інструкцію) персонального фітнес-тренера

·     підзвітність, документи звітності персонального фітнес-тренера

·     локальні нормативні акти організації

·     основні правила та норми з охорони праці;

·     основні правила пожежної та електробезпеки;

·     санітарно-гігієнічні вимоги, вимоги до особистої гігієни,  у тому числі до зовнішнього вигляду

·      навички проведення інструктажу з техніки безпеки, користуватися засобами протипожежного захисту;

·      уміння здійснювати контроль за відповідністю обладнання правилам техніки безпеки (справність, чистота тощо) та гігієнічних норм функціонування приміщення, залу  (чистота, тепло, кондиціонування повітря, наявність питної води, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо), гігієною, зовнішнім виглядом себе та клієнтів

З1 З2

2

Здатність дотримуватися правил експлуатації тренажерів, спортивного обладнання, інвентаря

·     назви спортивного обладнання, інвентарю, їх цільове призначення, методичні технічні особливості експлуатації спортивного обладнання, інвентарю

·     умови ефективного та безпечного використання спортивного обладнання (тренажерів)

·     основи травматології та профілактики травматизму

·     уміння навчати правилам безпечного користування обладнанням

·     уміння дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного проведення заняття/тренування

·     здійснювати страховку клієнта під час виконання вправ (за потреби)

·     перевіряти безпечність робочого місця для проведення заняття

·     уміння забезпечувати дотримання дисципліни клієнтом під час тренування

·     здійснювати контроль щодо порядку експлуатації спортивного обладнання після закінчення заняття

З3 З4 З5 З6

3

Здатність надавати першу долікарську допомогу особам під час виникнення у них невідкладних станів

·      знання щодо невідкладних станів та особливостей протікання патологічних процесів

·      загальні принципи та правила надання першої долікарської допомоги клієнту при травмуванні, нещасному випадку чи раптовому критичному стані

·     уміння надавати першу долікарську допомогу постраждалому залежно від характеру та виду травми, нещасного випадку або раптового критичного стану (зупинка кровотечі, накладання пов’язки на рану, непрямий масаж серця, штучне дихання, ін.)

·     уміння організувати негайну доставку (транспортування) постраждалого у медичний заклад

З7

               

 

 

6.Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

6.1. Заборони у професійній діяльності персонального фітнес-тренера:

 • призначати програми реабілітації;
 • призначати будь-який лікарський засіб чи харчові добавки;
 • призначати програми харчування;
 • діагностувати будь-які психологічні розлади або стан психічного здоров’я;
 • здійснювати психологічне консультування;
 • діагностувати захворювання, інвалідність тощо.

6.2. Розробник професійного стандарту робоча група у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

6.3. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

6.4. Дата затвердження професійного стандарту

 

6.5. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

6.6. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

 

Введіть Ім’я
Неверный ввод
Введіть Email
Неверный ввод
Вкажіть пункти професійного стандарту, до якого надаєте пропозицію/зауваження. Якщо Ваша пропозиція/зауваження мають стосуються усього стандарту, залиште це поле порожнім.
Неверный ввод
Неверный ввод