Професійний стандарт "Менеджер фітнес-сервісу"

Проект

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

«МЕНЕДЖЕР ФІТНЕС-СЕРВІСУ»

Київ 2019

Професійний стандарт ««МЕНЕДЖЕР ФІТНЕС-СЕРВІСУ» розроблено робочою групою у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

Зміст

 

Вступ

4

1.

Загальні відомості професійного стандарту……………………….…

6

1.1.

Основна мета виду професійної діяльності………………………..…

6

1.2.

Назва виду економічної діяльності……………………………….…..

6

1.3.

Назва виду професійної діяльності………………………………...…

6

1.4

Назва професії (професійна назва роботи)………………………...…

6

1.5.

Узагальнена назва професії……………………………………………

6

1.6.

Назви типових посад………………………………………………..….

6

1.7.

Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

6

1.8.

Умови допуску до роботи за професією ………………………..…....

7

1.9

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій ……………………………………………………………

7

2.

Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність……………………………………………………………….

7

3.

Загальні компетентності менеджера фітнес-сервісу…………………

7

4.

Трудові функції менеджера фітнес-сервісу …...……………………..

9

5.

Опис трудових функцій……………………………………………..…

11

6.

Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту……………………………………………………………….

17

6.1

Заборони у професійній діяльності менеджера фітнес-сервісу……..

17

6.2

Розробник професійного стандарту…………………………………..

17

6.3

Суб’єкт перевірки професійного стандарту………………………….

17

6.4

Дата затвердження професійного стандарту…………………………

17

6.5

Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів……………………………………………………………….

17

6.6

Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

17

 


 

Вступ

Для якісної організації та забезпечення процесу надання фітнес послуг, а також переймаючи зарубіжний досвід, підтримуючи процес європейської інтеграції Національним університетом фізичного виховання і спорту України спільно з аналітично-консалтинговою установою FitnessConnectUa було ініційовано розробку та впровадження професійного стандарту для менеджера фітнес-сервісу в оздоровчому фітнесі. Необхідність розробки професійного стандарту «Менеджер фітнес-сервісу» обумовлена відсутністю єдиного стандартизованого підходу щодо визначення переліку трудових функцій, загальних та спеціальних компетенцій, необхідного обсягу знань, умінь та практичних навиків.

Професійний стандарт «Менеджера фітнес-сервісу» є основним документом, в якому зазначено трудові функції, необхідний рівень знань і навичок, вимоги до професійних компетентностей відповідного фахівця. Імплементація положень розробленого стандарту дасть можливість формування єдиних стандартів та критеріїв оцінювання компетентностей менеджера фітнес-сервісу.

У діяльність менеджера фітнес-сервісу входить забезпечення пропускної здатності фітнес-клубу та якісного обслуговування клієнтів,. налаштування комунікацій між суміжними підрозділами, збереження клієнтської бази, супровід клієнта та миттєве вирішення конфліктних питань, аудит та нагляд за приміщенням закладу, формування грошових звітів, ведення документообігу тощо. Менеджер фітнес-сервісу повинен вміти опрацьовувати скарги та пропозиції клієнтів, кваліфіковано та оперативно допомагати у вирішенні питань, надавати інформацію щодо послуг та їхньої вартості.

Оскільки розвиток оздоровчого фітнесу вимагає постійної мобільності, зміни щодо якості знань, умінь від спеціалістів на ринку, то у професійному стандарті віддзеркалено вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації менеджера фітнес-сервісу.

Розроблений професійний стандарт є складовою реалізації «Глобального плану дій щодо підвищення рівня рухової активності на 2018-2030 рр: активне населення для здорового світу» Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також державної політики України в рамках Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація". Професійний стандарт розроблено для забезпечення фахового надання фітнес послуг, що в свою чергу, сприятиме залученню населення до оздоровчої рухової активності.

Орієнтація на європейський та світовий досвід підготовки та сертифікації фітнес-персоналу країн, що демонструють високий рівень розвитку ринку фітнес-послуг, в тому числі і Сполучених штатів Америки, а саме American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association, American Council on Exercise, National Academy of Sports Medicine, National Federation of Personal Trainers, дозволить фітнес- персоналу вийти на новий, більш фаховий рівень професійної компетентності та створить передумови і можливості для їх професійної мобільності.

До розробки професійного стандарту були залучені провідні фахівці оздоровчого фітнесу, в тому числі роботодавці, авторитетні фітнес-тренери, науковці, викладачі, та інші. На першому етапі було залучено 143 спеціалісти. Для формування експертної групи було використано метод взаємного відбору експертів. Шляхом голосування експертам було запропоновано вибрати з числа всіх зареєстрованих 30 найбільш авторитетних. Склад експертної групи за посиланням https://uastandart.fitness/ekspertna-hrupa-profesiinoho-standartu-menedzher-fitnes-servisu. Використання даного підходу дозволяє констатувати об'єктивність при формуванні групи експертів.

Професійний стандарт «Менеджер фітнес-сервісу» складається з 6 розділів, в яких викладено основні вимоги до необхідного рівня знань, навичок і компетенцій менеджера.

Професійний стандарт сприятиме здійсненню ефективної кадрової політики в організаціях фітнес-індустрії та підвищенню кваліфікації фахівців, що впливатиме на якість надання фітнес-послуг різним верствам населення.

 1. Загальні відомості професійного стандарту
 • Основна мета виду професійної діяльності: забезпечити сервіс надання фітнес-послуг різним верствам населення.

1.2. Назва виду економічної діяльності (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності")

Секція R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Розділ 93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Група:

Діяльність у сфері спорту

93.1

клас 93.13

Діяльність фітнес-центрів

 

          1.3.Назва виду професійної діяльності (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

Розділ

Підрозділ

Підклас

1

149

1492

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності 

Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 

 

Вид професійної діяльності: діяльність в області оздоровчого фітнесу

 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 

1.5. Узагальнена назва професії: менеджер

1.6. Назви типових посад 

Менеджер фітнес-сервісу (1 та 2 категорії)

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

Робота менеджера фітнес-сервісу передбачає зайнятість у фітнес-центрах, фітнес-клубах, фітнес-студіях. 

Посада менеджера фітнес-сервісу підпорядковується директору (управляючому) закладу.

1.8. Умови допуску до роботи за професією:

 • вища освіта на початковому, бакалаврському, магістерському рівнях за спеціальністю 073 – менеджмент або 017 – фізична культура і спорт;
 • проходження щорічних медичних оглядів (підтверджує медична книжка);
 • вписати про вміння надавати долікарську допомогу

1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:

 • для посади менеджера фітнес-сервісу (1 та 2 категорії) - диплом бакалавра (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає 7 рівню НРК) або диплом магістра (другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає 8 рівню НРК) за спеціальністю 073 – менеджмент або 017 – фізична культура і спорт.

 

2.Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 4 жовтня 2018 р. № 4607 «Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 1207/32659;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 567 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2018 р. № 1165 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «менеджмент для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 р. № 959 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій: ДК 003:2010»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
 1. Загальні компетентності менеджера фітнес-сервісу
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність організовувати та мотивувати персонал рухатися до спільної мети, працювати в команді.
 4. Здатність планувати та раціонально використовувати робочий час.
 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу даних з різних джерел.
 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 10. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
 13. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 14. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 15. Здатність працювати з міжнародними організаціями оздоровчого фітнесу.
 16. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 17. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, генерувати нові ідеї (креативність).
 18. Здатність розробляти та керувати проектами.
 19. Здатність визначати перспективи розвитку організації


 1. ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖЕРА ФІТНЕС-СЕРВІСУ

Код

Трудова функція

Трудові дії

Шифр

трудової

дії

А

Забезпечення сервісу надання послуг у фітнес-клубі

Дотримання стандартів обслуговування клієнтів

А1

Робота з клієнтською базою та постійне її оновлення (в тому числі аналіз відгуків); ведення документообігу, складання звітів

А2

Вибір пріоритетних аспектів обслуговування клієнтів, соціальна відповідальність

А3

Консультування і проведення переговорів з клієнтами про послуги, комерційні пропозиції та їх вартість

А4

Створення умов для клієнта з інвалідністю, різними захворюваннями тощо

А5

Забезпечення функціонування і комфорту різних робочих зон

А6

Здійснення аналізу причин припинення відвідування занять клієнтом

А7

Забезпечення і контроль якісного надання послуг (основних і додаткових), які надає фітнес клуб

А8

Вивчення потреб клієнтів і підбір послуг, які відповідають їх задоволенню

А9

Оперативний аналіз скарг і пропозицій клієнтів, кваліфіковане їх врахування при наданні послуг

А10

Сприяння підвищенню кваліфікації фітнес-персоналу

А11

Б

Здійснення маркетингової діяльності

Здійснення активних і пасивних продаж послуг фітнес-клубу, забезпечення клієнтам бонусної системи їх оплати

Б1

Рекламування послуг фітнес-клубу в ЗМІ, соціальних мережах тощо

Б2

Організація заходів фітнес-клубу та інформування про їх зміст (презентація товарів,  послуг, їх переваг тощо) для залучення та утримання клієнтів

Б3

В

Управління персоналом

Забезпечення безперебійної, якісної роботи кадрового складу підрозділу

В1

Керування колективом, встановлення ділових стосунків із персоналом

В2

Встановлення стратегічних планів діяльності підрозділу

В3

Створення умов для професійного розвитку і підвищення кваліфікації персоналу підрозділу

В4

Проведення аналізу причин плинності персоналу

В5

Інтегрування зусиль персоналу у формуванні іміджу фітнес-клубу

В6

Забезпечення/створення позитивного, комфортного мікроклімату у підрозділі

В7

Організація і проведення зборів колективу в межах підрозділу

В8

Планування та застосовування практики тайм-менеджменту для ефективної організації робочого часу

В9

Г

Встановлення комунікаційних взаємодій

Створення психологічно-комфортної атмосфери при спілкуванні з клієнтами

Г1

Встановлення контакту із клієнтом з урахуванням його особливостей (психотипу, захворювань тощо)

Г2

Взаємодія із суміжними підрозділами/зонами клубу (дитячий клуб, аква- зона, СПА- зона, адміністрація, медична частина тощо)

Г3

Дотримання норм професійної етики при спілкуванні з клієнтами, персоналом клубу, керівництвом

Г4

Використання іноземної мови у процесі спілкування (за потреби)

Г5

Д

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

Моніторинг і вивчення змісту нормативних документів, методичних та інформаційних матеріалів необхідних для здійснення якісної професійної діяльності

Д1

Підвищення рівня своєї конкурентоспроможності (відвідування курсів підвищення кваліфікації, самоосвіта і самовдосконалення, оволодіння сучасними знаннями з метою успішної професіоналізації, коригування власної професійної діяльності з урахуванням рекомендацій керівництва клубу та колег)

Д 2

Регулярне підвищення кваліфікації

Д3

Участь у семінарах, фітнес-конвенціях, лекціях, наукових конференціях з актуальних проблем управління функціонуванням оздоровчого фітнесу

Д4

Пошук, аналіз та використання інформації, досліджень провідних тенденцій розвитку оздоровчого фітнесу тощо у практичній діяльності

Д5

Е

Дотримання вимог та безпеки охорони праці в процесі професійної діяльності

 

Дотримання техніки безпеки, вимог особистої гігієни і санітарії,  в тому числі – до зовнішнього вигляду

Е1

Дотримання нормативно-правових актів з питань охорони праці

Е2

Контроль/перевірка безпеки робочих місць та робочих зон  фітнес-клубу

Е3

Організація інструктажу з техніки безпеки

Е4

Забезпечення надання клієнту/персоналу першої долікарської допомоги, організація транспортування у медичний заклад

Е5

 

 1. Опис трудових функцій

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Відповід-ність трудовій дії

Трудова функція А

Забезпечення сервісу надання послуг у фітнес-клубі

1

Здатність до дотримання стандартів обслуговування клієнтів

·       загальних стандартів поведінки

·       стандартів обслуговування

·     етичних норм професійної діяльності фахівців оздоровчого фітнесу, етики ділового спілкування

·       методів вербальної та невербальної комунікації

·       методів переконання, аргументації, встановлення контактів з клієнтами

·           навички прояву загально-прийнятих стандартів поведінки

·           уміння дотримуватись єдиних принципів обслуговування

·       дотримання етики професійного спілкування та стандартів обслуговування клієнтів

·      дотримання субординації у спілкуванні з клієнтами, керівництвом та співробітниками

·           уміння правильно діяти при виникненні конфліктної ситуації або невдоволенні клієнта

·     навички формування та ведення бази клієнтів

·     здійснення аналізу причин, за якими клієнт припинив відвідування занять

·     соціальна відповідальність за клієнта

А1

А2

А3

А7

2

Здатність до забезпечення комфортних умов функціонування різних робочих зон клубу

·      санітарно-гігієнічних норм функціонування різних робочих зон фітнес-клубу

·      уміння забезпечувати ергономічність і комфортність (чистота, тепло, роздягальні, душ, кондиціонування повітря, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо) функціонування різних робочих зон

·           здійснювати організацію придбання, ремонт, технічне обслуговування спортивного обладнання, інвентаря тощо

А5

А6

3

Здатність до забезпечення якісного надання послуг

·      специфіки управлінської діяльності щодо надання послуг

·      стандартів обслуговування

·       загальних стандартів поведінки

·       моделей якості обслуговування

·       методики оцінки якості послуг

·            уміння виявити потреби клієнтів щодо якості обслуговування, надання послуг, тощо

·           інформувати клієнта про зміни в розкладі надання фітнес-послуг, забезпечувати їх відображення на офіційному сайті фітнес-клубу

·           навички створення сприятливого психологічного клімату спілкування з клієнтом

·           створення умов фітнес-персоналу для підвищення кваліфікації

А4

А8

А9

А10

А11

Трудова функція Б

Здійснення маркетингової діяльності

1

Здатність до використання у професійній діяльності інноваційних засад менеджменту оздоровчого фітнесу

·      основ менеджменту та маркетингу оздоровчого фітнесу

·      стандартів сервісу

·     теорії та технологій продажу послуг

·     методів ведення переговорів у продажах

·      методів вербальної та невербальної комунікації

·     методів переконання, аргументації, встановлення контакту з клієнтом

 

·     уміння продавати послуги фітнес-клубу, застосування стратегії SPIN-продажу

·      уміння забезпечити проведення заходів фітнес-клубу (презентація товарів, послуг, їх переваг тощо) для залучення та утримання клієнта

·            уміння пропонувати бонусну систему оплати послуг для клієнта за залучення до занять інших клієнтів, тривале і систематичне користування фітнес-послугами тощо

·     уміння визначати конкурентоспроможність послуг

·     комунікативні навички

Б1

Б3

2

Здатність до здійснення рекламної, агітаційної та просвітницької діяльності з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

·        основ управлінської діяльності

·        видів реклами, пропаганди

·        сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

·        SMM технологій

·           комунікативних бар’єрів та факторів, що можуть впливати на залучення особи до оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·    уміння здійснювати рекламну, агітаційну та просвітницьку діяльність з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (соціальні мережі, інформаційні канали, ЗМІ, тощо)

·    навички залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, здорового способу життя,

·    навички залучення потенційних клієнтів до споживання фітнес-послуг

·     уміння переконувати клієнта

Б2

Трудова функція В

Управління персоналом

 

1

Здатність забезпечувати  безперебійність якісної роботи кадрового складу підрозділу сервісу

·       основ управлінської діяльності

·       технології управління персоналом

·       видів ділових нарад та методики їх раціонального проведення

·           організовувати та координувати роботу персоналу, проводити збори та ділові наради

·        навички узгодженості дій працівників підрозділу (графік роботи та відпусток персоналу тощо)

·       збереження, підтримка і вдосконалення режиму роботи підрозділу, іміджу клубу

·       навички застосування дисциплінарних заходів

В1

В2

В6

В8

2

Здатність здійснювати стратегічне планування функціонування і розвитку підрозділу сервісу

·    етапів стратегічного планування

·    стратегічних шляхів розвитку організації

·    причин внесення змін у стратегічні плани

·           уміння вносити корективи відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах діяльності

·       креативно мислити, готувати пропозиції і встановлювати критерії виконання, за якими підрозділ визначає подальші напрямки розвитку

·        розробляти і реалізовувати стратегічні плани діяльності підрозділу/фітнес-клубу

·       генерувати нові ідеї для ефективної діяльності підрозділу/фітнес-клубу

·       прогнозувати результати стратегічного планування

В3

3

Здатність мотивувати фітнес-персонал до якісної роботи та здійснювати контроль його діяльності

·      теорій мотивації

·      типів конфліктів і методів їх вирішення

·      уміння застосовувати різні стилі керівництва

·      уміння забезпечити професійну орієнтацію та соціальну адаптацію персоналу, його професійний розвиток

·      створення сприятливого робочого середовища (режиму роботи)

·      навички застосування різних (інноваційних) засобів і методів мотивації персоналу

·      навички вирішення конфліктних ситуацій

В4

В5

В7

4

Здатність планувати та управляти часом для ефективної організації робочого дня

·   основ тайм-менеджменту

·     навички самоорганізації, планування часу відповідно до особистісних та професійних потреб

В9

Трудова функція Г

Встановлення комунікаційних взаємодій

 

1

Здатність встановлювати контакт з клієнтами та працівниками суміжних підрозділів/зон фітнес клубу

·    основ психології, соціальної психології, міжособистісних комунікацій

·    моделей спілкування

·    видів комунікативних бар’єрів, методів і способів їх усунення

·    особливостей спілкування із особами:

- різних психотипів;

- які мають різні захворювання,

- які мають інвалідність

·     навички встановлення взаємодії із працівниками суміжних підрозділів/зон клубу (дитячий клуб, аква- зона, СПА- зона, адміністрація, медична частина тощо)

·     уміння визначати індивідуальні особливості психотипу клієнта, психологічні якості, тип сприйняття інформації, тощо.

·     уміння обирати та застосовувати відповідні моделі спілкування

·     комунікативні навички

·     уміння будувати комунікаційні взаємодії, проявляти делікатність та тактовність у спілкуванні, комунікабельність, креативність, уміння слухати, проявляти емпатію

Г1

Г2

Г3

2

Здатність реалізовувати комунікативні наміри

·     основ професійної термінології

·     іноземної мови професійної спрямованості

·      уміння відтворювати загальноприйняту термінологію та понятійний апарат оздоровчого фітнесу

·       навички спілкування іноземною мовою професійної спрямованості

Г5

3

Здатність до використання сучасного прикладного програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій, різних засобів та форм комунікації з клієнтом

·     інформаційно-комунікаційних технологій

·     особливостей комунікації з використанням різних засобів та форм

·      уміння використовувати різні засоби та форми комунікації із клієнтом та персоналом, інформаційні технології, онлайн-комунікації тощо

·      навички організації процесів взаємодії з клієнтами та персоналом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Г1

Г4

Г5

Трудова функція Д

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

 

1

Здатність до пошуку, аналізу та використання інформації з різних джерел для здійснення якісної професійної діяльності

·     нормативно-правових документів щодо оздоровчого фітнесу

·     методів та принципів пошуку інформації

·     сучасних тенденцій розвитку оздоровчого фітнесу

·     сучасних напрямів наукових досліджень проблем оздоровчого фітнесу

·      основ менеджменту в оздоровчому фітнесі

·       здійснювати пошук, аналіз та узагальнення інформації професійного спрямування з різних джерел

·       уміння систематизувати та узагальнити дані з використанням сучасних інформаційних технологій

·       сприяти впровадженню інноваційних фітнес послуг у тренувальний процес

Д1

Д5

2

Здатність до самоосвіти, самовдосконалення і саморефлексії для успішної професіоналізації

·     компетентностей, які забезпечують успішну професійну діяльність менеджера

·     можливостей для розвитку кар’єри

·      уміння реалізовувати можливості для професійного зростання (курси, конвенції, майстер-класи тощо)

·      навички самоосвіти, поглиблення базових знань

·      навички саморефлексії

·      уміння аналізувати та застосовувати досвід колег

Д2

Д3

3

Здатність до формування власного професійного іміджу

·     комунікативних технологій

·     основ ділового спілкування

·     засад професійної риторики

·     етапів і правил формування іміджу

·       навички ділового спілкування, публічних виступів, проведення майстер-класів

·       уміння забезпечити проведення різних заходів в організації

·       навички етикету

Д3

Д4

Трудова функція Е

Дотримання вимог безпеки та охорони праці в процесі професійної діяльності

1

Здатність дотримуватися нормативно-правових актів з питань охорони праці

·     прав і обов’язків (посадової інструкції) менеджера фітнес-сервісу

·     документів звітності, підзвітності підрозділу

·     локальних нормативних актів організації

·     основних правил та норм з охорони праці;

·     основних правил пожежної та електробезпеки

·      навички проведення інструктажу з техніки безпеки, користуватися засобами протипожежного захисту;

·      уміння забезпечити:

·      відповідність обладнання правилам техніки безпеки (справність, чистота тощо);

·      гігієнічні норми функціонування різних робочих зон  (чистота, тепло, кондиціонування повітря, наявність питної води, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо)

·           навички обліку проходження фітнес-персоналом щорічного медогляду

Е1

Е2

Е4

2

Здатність забезпечити безпеку робочих місць персоналу підрозділу та різних робочих зон фітнес-клубу

·     вимог безпечного функціонування різних робочих зон (аква-, СПА-, тренажерної, групової, персональної) фітнес-клубу

·     умов безпечного використання спортивного обладнання

·      правил експлуатації спортивного обладнання, інвентарю, їх догляду

·      перевіряти стан і готовність різних робочих зон, своєчасно усувати недоліки

·      навички здійснення контролю щодо порядку експлуатації спортивного обладнання

·      уміння визначати справність спортивного обладнання, інвентарю, усунення їх дрібних неполадок

Е3

3

Здатність забезпечити надання першої долікарської допомоги особам під час виникнення у них невідкладних станів

·      загальних принципів та правил надання першої долікарської допомоги особам при травмуванні, нещасному випадку чи раптовому критичному стані

·     уміння забезпечити першу долікарську допомогу

·     уміння організувати негайну доставку (транспортування) постраждалого у медичний заклад (за потреби)

Е5

           

 

?


6.Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

6.1. Заборони у професійній діяльності менеджера фітнес-сервісу:

 • порушувати стандарти обслуговування клієнтів;
 • розголошувати персональні дані клієнтів;
 • приймати управлінські рішення за межами своїх повноважень;
 • надавати неправдиву інформацію щодо послуг, комерційних пропозицій та їх вартості;
 • необ’єктивно оцінювати роботу персоналу.

6.2. Розробник професійного стандарту робоча група у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

6.3. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

6.4. Дата затвердження професійного стандарту

 

6.5. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

6.6. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

 

Введіть Ім’я
Неверный ввод
Введіть Email
Неверный ввод
Вкажіть пункти професійного стандарту, до якого надаєте пропозицію/зауваження. Якщо Ваша пропозиція/зауваження мають стосуються усього стандарту, залиште це поле порожнім.
Неверный ввод
Неверный ввод