Професійний стандарт "Фітнес-тренер групових програм"

ПРОЕКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

 

 «ФІТНЕС-ТРЕНЕР ГРУПОВИХ ПРОГРАМ»

Київ 2019

Професійний стандарт «ФІТНЕС-ТРЕНЕР ГРУПОВИХ ПРОГРАМ» розроблено робочою групою  у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».


Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………………...

4

1.

Загальні відомості професійного стандарту…………………….…………..

6

1.1.

Основна мета виду професійної діяльності…………….…….……………..

6

1.2.

Назва виду економічної діяльності…………………..……….……………...

6

1.3.

Назва виду професійної діяльності…………………..……….……………...

6

1.4

Назва професії (професійна назва роботи)……………..…….……………...

6

1.5.

Узагальнена назва професії…………………………………………………..

6

1.6.

Назви типових посад………………………………………………...………..

6

1.7.

Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)……………...

6

1.8.

Умови допуску до роботи за професією ……………………………………

6

1.9

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій …………………….

7

2.

Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність………………………………………………………………………

7

3.

Загальні компетентності фітнес-тренера групових програм……………….

8

4.

Трудові функції фітнес-тренера групових програм ………………………..

9

5.

Опис трудових функцій………………………………..……………………..

13

6.

Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту…………………………………………….…………………………

24

6.1

Заборони у професійній діяльності фітнес-тренера групових програм………………………………………………….……………………..

24

6.2

Розробник професійного стандарту………………………………………….

24

6.3

Суб’єкт перевірки професійного стандарту………………………………....

24

6.4

Дата затвердження професійного стандарту………………………………...

24

6.5

Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів……………………………………………………………………..

24

6.6

Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту……………………………………………………………………….

24

 

 

 

 

 

 

 

 


Вступ

Для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, а також переймаючи зарубіжний досвід, підтримуючи процес європейської інтеграції Національним університетом фізичного виховання і спорту України спільно з аналітично-консалтинговою установою FitnessConnectUa було ініційовано розробку та впровадження професійного стандарту для фітнес-тренера групових програм у сфері оздоровчого фітнесу. Необхідність розробки професійного стандарту «Фітнес-тренер групових програм» обумовлена відсутністю єдиного стандартизованого підходу щодо визначення переліку трудових функцій, загальних та спеціальних компетенцій, необхідного обсягу знань, умінь та практичних навичок.

Професійний стандарт «Фітнес-тренер групових програм» є основним документом, в якому зазначено в якому зазначено трудові функції, необхідний рівень знань, умінь та навичок, вимоги до професійних компетентностей фахівця.  Імплементація положень розробленого стандарту дасть можливість формування єдиних стандартів та критеріїв оцінювання компетентностей фітнес-тренера групових програм. Професійний стандарт розроблено для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, що в свою чергу, сприятиме залученню населення до оздоровчої рухової активності.Діяльність фітнес-тренера групових програм передбачає організацію та  проведення занять у груповому форматі з використанням сучаних фітнес-технологій та урахуванням індивідуальних потреб та особливостей клієнта (вік, стать, схильність до певних захворювань тощо), мотивацію клієнтів, їх орієнтацію на здоровий спосіб життя тощо.

Розвиток сфери оздоровчого фітнесу вимагає постійної мобільності, зміни щодо якості знань, умінь від спеціалістів на ринку, то у професійному стандарті віддзеркалено вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації фітнес-тренера групових програм.

Розроблений професійний стандарт є складовою реалізації «Глобального плану дій щодо підвищення рівня рухової активності на 2018-2030 рр: активне населення для здорового світу» Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також державної політики України в рамках Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація".

Розроблений професійний стандарт узгоджується з Європейською рамкою кваліфікацій (The European Qualifications Framework– EQF) та відповідає європейському стандарту «Fitness Instructor (EQF Level 3)», «Group Fitness Instructor (EQF Level 3)», які затверджені Комітетом професійних стандартів EuropeActive.

Орієнтація на європейський та світовий досвід підготовки та сертифікації фітнес-персоналу країн, що демонструють високий рівень розвитку ринку фітнес-послуг, в тому числі і Сполучених штатів Америки, а саме American College of Sports Medicine, National Strength and Conditioning Association, American Council on Exercise, National Academy of Sports Medicine, National Federation of Personal Trainers, дозволить фітнес- тренерам вийти на новий, більш фаховий рівень професійної компетентності та створить передумови і можливості для їх професійної мобільності.

До розробки професійного стандарту були залучені провідні фахівці у сфері оздоровчого фітнесу, в тому числі роботодавці, авторитетні фітнес-тренери, науковці, викладачі, та інші. На першому етапі було  залучено 125 спеціалістів, які виявили бажання взяти участь в розробці професійного стандарту. Для формування експертної групи, тобто визначення найбільш компетентних з числа тих, які виявили бажання, використовувався метод взаємного відбору експертів. Шляхом голосування експертам було запропоновано вибрати з числа всіх зареєстрованих 30 найбільш авторитетних. Склад експертної групи за посиланням https://uastandart.fitness/ekspertna-hrupa-profesiinoho-standartu-fitnes-trener-hrupovykh-prohram. Використання даного підходу дозволяє констатувати про об'єктивність при формуванні групи експертів.

Професійний стандарт «Фітнес-тренер групових програм» складається з 6 розділів, в яких викладено основні вимоги до необхідного рівня знань, навичок і компетенцій фітнес-тренера.

Професійний стандарт сприятиме здійсненню ефективної кадрової політики в організаціях фітнес-індустрії та підвищенню кваліфікації фахівців, що впливатиме на якість надання фітнес-послуг різним верствам населення.

 

 1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1. Основна мета виду професійної діяльності: проведення групових фітнес-тренувань для різних верств населення.

1.2. Назва виду економічної діяльності (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності". )

Секція R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Розділ 93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Група:

Діяльність у сфері спорту

93.1

клас 93.13

Діяльність фітнес-центрів

1.3. Назва виду професійної діяльності (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

Розділ

Підрозділ

Підклас

3

347

3475

Фахівці

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

3475  Фітнес тренер

1.5. Узагальнена професія:

Фітнес-тренер групових програм

1.6. Назви типових посад:

Інструктор групових програм 1 та 2 категорії

Фітнес-тренер групових програм 1 та 2 категорії

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робота фітнес-тренера групових програм передбачає зайнятість у відповідно обладнаних спортивних залах для групових тренувань, які є у фітнес-центрах, фітнес-клубах, фітнес-студіях тощо. 

Фітнес-тренер групових програм підпорядковується менеджеру відповідного підрозділу або директору (управляючому) закладу.

 

1.8. Умови допуску до роботи за професією

 • проходження фахової підготовки та незалежне підтвердження компетентностей фахівця, необхідних для успішного виконання трудових функцій у відповідності до посади;
 • проходження щорічних медичних оглядів (підтверджує медична книжка);
 • вміння надавати долікарську допомогу (підтверджує сертифікат).

1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:

- для посади інструктора групових програм (1 та 2 категорії) – документи, що підтверджують здобуття професійної(что именно имеется ввиду)  освіти на третьому рівні (що відповідає 4 рівню НРК), фахової перед вищої освіти (що відповідає 5 рівню НРК), початкового рівня вищої освіти (що відповідає 6 рівню НРК),

та/або

документи у відповідності до встановленого порядку, які підтверджують достатній рівень компетентностей фахівця, необхідних для виконання трудових функцій у відповідності до посади;

         - для посади фітнес-тренера групових програм (1 та 2 категорії) - диплом бакалавра (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає 7 рівню НРК) або диплом магістра (другий (магістерський) рівень вищої освіти, що відповідає 8 рівню НРК) за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт.

Назви типових посад

Рівень національної рамки кваліфікацій

Рівень вищої освіти

Трудові функції

1

Інструктор групових програм

1 та 2 категорії

4

5

6

Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти

Фахова передвища освіта

Початковий рівень вищої освіти

В, Г, Д, Є, Ж, З

2

Фітнес-тренер групових програм

1 та 2 категорії

7

8

Перший рівень (бакалавр)

Другий рівень (магістр)

А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З (нужно вписать Е)

2.Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 4 жовтня 2018 р. № 4607 «Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 1207/32659;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 567 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій: ДК 003:2010»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

 

 • 3. Загальні компетентності фітнес-тренера групових програм
 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність планувати та управляти часом.
 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 5. Здатність працювати в команді.
 6. Навички міжособистісної взаємодії.
 7. Навики здійснення безпечної діяльності.
 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 13. Здатність мотивувати клієнтів та рухатися до спільної мети.
 14. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 15. Здатність працювати з міжнародними організаціями сфери оздоровчого фітнесу.
 16. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 17. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 18. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 19. Здатність розробляти та керувати проектами.


 1. ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ ФІТНЕС-ТРЕНЕРА ГРУПОВИХ ПРОГРАМ

 

Шифр

трудової

функції

Трудова функція

Трудові дії

Шифр

трудової

дії

А

Програмування занять для різних категорій населення

 

Розробка програм групових занять аеробної, функціональної, силової, ментальної спрямованості із урахуванням формату заняття

А1

Урахування та дотримання принципів клієнтоорієнтованості під час розробки програми занять

А2

Прогнозування змін функціональних показників у результаті занять

А3

Оцінка ефективності фітнес-програми, її корекція

А4

Надання рекомендацій для клієнтів щодо характеру відпочинку та засобів відновлення після занять, організації самостійної рухової активності та харчування, тощо

А5

Б

Проведення первинних досліджень, діагностики функціонального стану клієнтів, показників їх здоров’я

 

Проведення збору даних про клієнта (антропометричних, функціональних, фізичної підготовленості, психоемоційного стану, оцінки показників здоров’я, виявлення факторів ризику розвитку захворювань, рухового досвіду тощо) з використанням сучасних методів діагностики, тестів.

Б1

Проведення аналізу та узагальнення результатів дослідження показників функціональної діагностики, формулювання висновків щодо стану клієнта

Б2

Інформування клієнта про результати тестування та обговорення мети, короткострокових та довгострокових завдань тренувального процесу

Б3

Розробка документів обліку функціональних показників клієнтів (анкет, опитувальників, карт реєстрації тощо)

Б4

Проведення аналізу показників впливу фітнес-програми (тренувань) на організм, відстеження прогресу клієнтів та адаптація змісту фітнес-програми (за потреби),

Б5

Врахування отриманих результатів у практичній діяльності, перспективному плануванні, оцінці якості навчально-тренувального процесу

Б6

В

Проведення групових фітнес програм

Організація, проведення групових занять із різних напрямів фітнесу (силової, аеробної, функціональної та ментальної спрямованості) для груп населення різної статі, віку, фізичного стану; для вагітних жінок, осіб з інвалідністю тощо) із урахуванням методичних принципів побудови занять, їх регламенту

В1

Надання рекомендацій щодо облаштування місця для занятья клієнта, підбору інвентаря (ваги гантелей, бодібарів та ін., діаметру м’яча, висоти степ-платформи тощо)

В2

Здійснення підбору музичного супроводу із урахуванням методичних вимог і особливостей формату заняття (його частини) тощо

В3

Врахування індивідуального підходу при проведенні занять за рахунок використання модифікації вправ і адекватного підбору обладнання залежно від рівня фізичної підготовленості клієнтів

В4

Демонстрація досконалого технічного виконання фізичних вправ

В5

Навчання клієнтів правильній техніці виконання фізичних вправ, рухів, зв’язок та їх поєднання з музикою, використовуючи адекватні методи

В6

Здійснення контролю за технікою виконання  вправ/рухів/зв’язок , виправлення помилок

В7

Використання вербальних та невербальних команд (мови жестів) у процесі проведення заняття (дотримання методичних принципів щодо подачі команд у груповому занятті, коректності, чіткості тощо)

В8

Надання рекомендацій щодо засобів відновлення організму клієнтів після занять

В9

Г

Здійснення педагогічного контролю в процесі занять

Моніторинг інтенсивності виконання фізичних вправ

Г1

Проведення візуальних спостережень та аналізу ознак перевтоми, перенапруження клієнтів, надання відповідних методичних рекомендацій. Контроль суб’єктивних ознак неадекватності фізичного навантаження в процесі заняття

Г2

Проведення обстежень функціонального стану клієнта (експрес-контроль, поточний та етапний), здійснення аналізу отриманих результатів

Г3

Встановлення зворотного зв’язку щодо ефективності впровадження розробленої програми заходів

Г4

Здатність вести необхідну методичну документацію

Г5

Д

Здійснення маркетингової діяльності

Здійснення продажу послуг фітнес клубу. Інформування клієнтів щодо наявних акційних пропозицій і запланованих заходів

Д1

Проведення презентації запропонованої фітнес-програми

Д2

Дотримання стандартів обслуговування клієнта, дотримання етичної поведінки

Д3

Здійснення рекламної, агітаційної та просвітницької діяльності у засобах масової інформації, соціальних мережах тощо

Д4

Залучення потенційних клієнтів до споживання фізкультурно-оздоровчих послуг на базі фітнес-клубу

Д5

Здійснення аналізу причин, через які клієнт припинив відвідування занять

Д6

Планування та застосовування практики тайм-менеджменту, яка сприятиме ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб

Д7

Е

Мотивація клієнтів та створення здоров’яформувального середовища

Здійснення мотиваційної діяльності щодо залучення клієнтів до систематичної участі в руховій активності, дотримання здорового способу життя тощо

Е1

Проведення консультацій для різних категорій населення щодо значення і доцільності фізичних вправ та їх впливу на організм, факторів здорового способу життя, методики організації самостійних занять тощо. Проведення майстер-класів, лекцій та семінарів (в т.ч.он-лайн тощо)

Е2

Надання рекомендацій щодо раціонального харчування відповідно до харчової піраміди Євросоюзу

Е3

Надання рекомендацій щодо вибору фітнес-програм, параметрів навантаження та спрямованості рухової активності з урахуванням рівня фізичної підготовленості, рухового досвіду, інтересів клієнтів, моди

Е4

Є

Встановлення комунікаційних взаємодій

Використання сучасної та коректної професійної термінології при спілкуванні з клієнтами у процесі проведенні занять (визначення особливостей психотипу клієнта, психологічних якостей, типу сприйняття інформації) під час проведення заняття

Є1

Створення психологічно-комфортної атмосфери при спілкуванні з клієнтами

Є2

Дотримання субординації у спілкуванні з клієнтами, керівництвом та співробітниками

Є3

Взаємодія із суміжними підрозділами клубу (тренерами тренажерної зали, дитячого клубу, басейну, СПА, адміністрацією, медичною частиною тощо)

Є4

Участь у зборах колективу в межах підрозділу та фітнес-клубу

Є5

Ознайомлення клієнтів із правилами відвідування групових занять (рекомендації щодо одягу, особливостей використання інвентарю, відповідності формату заняття рівню підготовленості клієнтів, заборони допуску до занять у зв’язку із запізненням тощо)

Є6

Комунікація з використанням іноземної мови у процесі спілкування

Є7

Ж

 

 

 

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

Моніторинг і вивчення змісту нормативних документів, методичних та інформаційних матеріалів необхідних для здійснення якісної професійної діяльності

Ж1

Пошук, обробка та аналіз інформації з різних джерел щодо професійної діяльності фітнес-тренера групових програм 

Ж2

Вдосконалення власних рухових навичок, техніки виконання вправ, фізичної підготовленості

Ж3

Підвищення рівня своєї конкурентоспроможності (відвідування курсів підвищення кваліфікації, самоосвіта і самовдосконалення, оволодіння сучасними знаннями з метою успішної професіоналізації, коригування власної професійної діяльності з урахуванням рекомендацій керівництва клубу та колег)

Ж4

Регулярне підтвердження кваліфікації у вигляді проходження атестації в клубі або поза його межами

Ж5

Формування власного професійного іміджу (розміщення інформації у соціальних мережах, презентація занять на конвенціях, проведення відкритих тренувань, проведення різноманітних заходів тощо)

Ж6

Участь у проведенні навчання та стажування нових фітнес-тренерів в межах клубу

Ж7

Участь у семінарах, фітнес-конвенціях, лекціях, майстер-класах, наукових конференціях, де розглядаються актуальні проблеми функціонування сфери оздоровчого фітнесу

Ж8

Організація та проведення для клієнтів клубу соціально-просвітницьких проектів, благодійної/волонтерської діяльності, змагань, челенжів, показових виступів із різних видів рухової активності, тематичних зустрічей із провідними фахівцями сфери, презентерами фітнес-конвенцій, лікарями, журналістами

Ж9

З

Дотримання вимог безпеки та охорони праці в процесі професійної діяльності

 

Дотримання техніки безпеки, вимог особистої гігієни і санітарії,  в тому числі – до

зовнішнього вигляду

З1

Забезпечення та контроль за відповідністю обладнання правилам техніки безпеки (справність, чистота тощо) та гігієнічних норм функціонування приміщення, залу  (чистота, тепло, кондиціонування повітря, наявність питної води, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо)

З2

Дотримання порядку розташування інвентарю для проведення групових фітнес-програм у визначених та спеціально облаштованих місцях

З3

Проведення інструктажу та дотримання вимог техніки безпеки при використанні спортивного інвентарю та санітарно-гігієнічних вимог під час групових фітнес-програм

З4

Проведення інструктажу щодо особливостей виконання фізичних вправ з використанням  спортивного інвентарю під час групових фітнес-програм

З5

Надання першої долікарської допомоги (штучного дихання, перев’язки, непрямого масажу серця, накладання джгута тощо)

З6

 


 1. Опис трудових функцій

Професійні компетентності

Знання

Уміння та навички

Відповід-ність трудовій дії

Трудова функція А

Програмування занять для різних категорій населення

1

Здатність до проектування та розробки програм групових занять

·        основ програмування занять різними видами оздоровчого фітнесу у відповідності до формату заняття

·        теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·        теоретико-методичних основ кондиційного тренування (структура заняття, періодизація тренувального процесу, методи (безперервний, повторний, інтервальний, коловий, тощо) та принципів побудови занять, методики розвитку рухових якостей (сили, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей, спритності), основ адаптації до фізичних навантажень, відпочинку та відновлення в процесі занять)

·        фізіологічних механізмів м’язової діяльності (функціональні та структурні зміни в організмі під час м’язової діяльності, адаптація організму до фізичних навантажень, обмін речовин та енергії при м’язовій діяльності, фізіологічні основи процесів втоми та відновлення)

·        теоретико-методичних основ силового, аеробного, ментального, функціонального тренування, засобів (фізичні вправи та спеціальне обладнання) і методів, що використовуються для різного віку, статі, фізичного стану тощо

·        показань та протипоказань до занять або обмежень у виконанні окремих вправ для різних категорій населення

·        критеріїв ефективності програми занять

·       уміння розробляти програми групових занять, враховуючи особливості різних груп клієнтів

·       уміння застосовувати принципи клієнтоорієнтованості при розробці програми групових занять

·       здійснювати методичний супровід виконання програми клієнтами окремих вікових і нозологічних груп (в тому числі вагітними жінками, жінками в післяпологовому періоді, особами похилого віку, особами із захворюваннями серцево-судинної системи і опорно-рухового апарату, надлишковою масою тіла тощо)

·       уміння прогнозувати результати впливу програми занять на фізичний стан клієнтів

·      корегувати програму у процесі занять залежно від рівня підготовленості клієнтів

·       оцінювати ефективність програми за антропометричними, функціональними показниками, досягнутим рівнем фізичного стану та підготовленості

А1

А2

А3

А4

А5

2

Здатність розробляти рекомендації для клієнтів щодо режиму харчування, характеру відпочинку та відновлення після занять, рекреаційної діяльності на дозвіллі

·         фізіологічних механізмів процесів втоми та відновлення

·         засобів та методів підвищення ефективності процесів відновлення та відпочинку після навантаження

·         феномену активного відпочинку

·         теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·         основ теорії здоров’я

·         основних принципів харчування і гідратації під час фізичних навантажень

·       уміння розробляти та надавати рекомендації для різних категорій населення щодо характеру відпочинку та засобів відновлення після занять, організації самостійної рухової активності з урахуванням спрямованості тренувального процесу

·       уміння здійснювати аналіз харчової поведінки клієнтів та надавати рекомендації щодо організації харчування

·       уміння здійснювати оцінку рухової активності клієнтів та надавати рекомендації щодо її організації на дозвіллі

А7

Трудова функція Б

Проведення первинних досліджень, діагностики функціонального стану клієнтів, показників їх здоров’я

1

Здатність до організації та проведення досліджень з діагностики функціонально-го стану клієнтів, показників їх здоров’я

·        методів збору первинної інформації (бесіда, інтерв’ю, анкетування), соціологічних методів дослідження

·        методики проведення аналізу рухового досвіду, способу життя, особливостей професійної діяльності, наявності факторів ризику виникнення захворювань тощо

·          уміння розробляти та використовувати анкети, опитувальники, протоколи збору первинної інформації

·          навички проведення соціологічних досліджень (опитування, тестування, бесіда, інтерв’ю, анкетування) та аналізу їх результатів, формулювання висновків

·            комунікативні навички

Б2

Б3

·      будови тіла людини, механізмів життєдіяльності, фізіологічних і біомеханічних основ функціонування організму, основ теорії здоров’я

·      основних термінів та понять (анатомічні, фізіологічні, біомеханічні)

·      сучасних методів дослідження антропометричних, функціональних показників, фізичної роботоздатності та підготовленості клієнтів, діагностики порушень постави, біомеханічного аналізу рухових дій (функціональні тести рухових дій), психоемоційного стану, біологічного віку тощо та особливостей їх застосування

·      метрологічних вимог до проведення вимірів

·       норм та вікових стандартів основних антропометричних та функціональних показників

·      сучасного обладнання, що використовується в процесі дослідження

·   сучасних напрямів наукових досліджень проблем оздоровчого фітнесу

·          уміння організовувати та проводити дослідження з визначення функціональних показників та стану здоров’я клієнтів з використанням сучасних методів дослідження

·       навички проведення тестування або інших форм контролю індивідуальних результатів (вимірювання, візуальний огляд, функціональні проби, тощо) споживачів/клієнтів фітнес-послуг при освоєнні групової фітнес-програми

·       навички використання сучасного обладнання під час проведення первинної функціональної діагностики

Б1

Б5

2

Здатність до розробки програми функціональної діагностики з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб клієнта

·      алгоритму розробки програми з урахуванням віку, статі, рухового досвіду, наявності захворювань клієнтів тощо)

·      документів обліку функціональних показників клієнтів (протоколи дослідження, карти реєстрації тощо)

·      модифікації рухових тестів, функціональних проб та інших форм контролю для різних категорій клієнтів (діти, особи похилого віку та з хронічними захворюваннями тощо)

·    навички проведення функціональної діагностики, визначення рівня фізичного стану клієнтів

·    уміння розробляти та вести документи обліку функціональних показників клієнтів (протоколи дослідження, карти реєстрації тощо)

·    уміння обирати коректні/адекватні методи та складати програми первинної функціональної діагностики з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб клієнта

Б3

3

Здатність аналізувати та узагальнювати результати дослідження

·    основ теорії здоров’я

·    основ медичних знань

·    теорії та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·    норм та вікових стандартів основних антропометричних та функціональних показників

·      уміння аналізувати, порівнювати, інтерпретувати та узагальнювати результати збору первинної інформації

·      навички використання результатів первинної діагностики при складанні програми занять, орієнтації на потреби та індивідуальні особливості клієнтів

·      уміння інформувати клієнта про результати тестування, обговорювати мету, ставити цілі, терміни реалізації тощо

·      навички взаємодії з фахівцями різних напрямків (медицина, психологія, СПА, адміністрація)

Б4

Б5

Трудова функція В

Проведення групових фітнес-програм

1

Здатність організовувати і проводитиі групові фітнес-програми у відповідності до розкладу та формату заняття

·      теоретико-методичних основ проведення групових фітнес-програм

·      основні засоби фітнес програм аеробної, функціональної, силової, ментальної спрямованості

·      методики проведення фітнес-програм аеробної, функціональної, силової, ментальної спрямованості, можливих форматів занять

·      характеристика навиків інструктора групових програм

·      Методичні особливості подачі команд та комунікації на занятті

·      характеристики та параметрів фізичного навантаження

·           основ розвитку фізичних якостей людини

·      методичних прийомів та способів дозування навантаження в процесі занять

·      протипоказань до участі у заняттях або обмежень у виконанні окремих вправ

·  загальної характеристики і методики проведення розминки, основної та заключної частини залежно від спрямування фітнес-програми (мета, види, принципи)

·  фізіологічних механізмів включення у тренувальну діяльність

·  фізіологічних механізмів втоми та відновлення організму з урахуванням характеру та параметрів навантаження

·          уміння організовувати та проводити групові фітнес-програми, у відповідності до формату заняття

·          уміння використовувати засоби силової, аеробної, функціональної спрямованості на групових заняттях різних фітнес програм

·      уміння дозувати параметри фізичного навантаження, його оптимізувати (корегувати) в процесі заняття залежно від рівня підготовленості учасників

·          уміння добирати/пропонувати доступні модифікації фізичних вправ, виконання комбінацій/зв’язок

·          уміння дотримуватися принципів симетрії фізичних навантажень при проведенні занять

·          уміння дотримуватися логічної послідовності у вивченні й виконанні вправ/рухів/зв’язок

·         уміння підбирати відповідні засоби та способи проведення розминки, основної та заключної частини залежно від спрямованості фітнес-програми

·          навички використання методів мотивації та стимулювання активності клієнтів у процесі заняття

·         уміння користуватися інструментарієм групової комунікації в різних ситуаціях;

·         навички використання вербальних та невербальних команд, професійної термінології для керування групою

·         навички управління групою

·          уміння надавати рекомендації щодо засобів відновлення організму клієнтів після заняття залежно від впливу навантаження на організм

В1

В2

В4

В9

2

Здатність до навчання та контролю за технікою виконання фізичних вправ/рухів/хореографічних комбінацій

·    основ анатомії (групи м'язів, що беруть участь для виконання кожної вправи тощо)

·    біомеханічних основ рухової діяльності

·    основ фізіології фізичних вправ

·    класифікації та основних видів фізичних вправ, варіантів модифікації фізичних вправ

·    вправ, які заборонені у фітнес-тренуванні

·    методів навчання і виконання фізичних вправ/рухів/хореографічних комбінацій

·     основ техніки фізичних вправ та її характеристика

·     принципів безпечної роботи з обладнанням

·    контролю за засвоєнням техніки

·     типових помилок під час виконання фізичних вправ, способів та методів їх корекції

·         уміти навчити правильній техніці виконання фізичних вправ із використанням відповідних методів, враховуючи вік та фізичну підготовленість клієнтів; контроль за технікою виконання

·     уміння модифікувати техніку виконання фізичних вправ з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта

·     уміння пояснювати у доступному та зрозумілому форматі (використання прикладів, візуалізацій) і демонструвати вірне (технічно правильне) виконання фізичної вправи/рухів/хореографічних комбінацій

·         знаходити, пояснювати та виправляти помилки при виконанні фізичних вправ учасниками групових занять

В5

В6

В7

3

Здатність дотримуватися правил і методів підбору музичного супроводу

·        основ музичної грамоти для інструктора групових програм (темп, розмір, ударність музики)

·        принципів проведення групових занять під музичний супровід

·        правил і методів підбору музичного супроводу з урахуванням формату заняття

·          уміння використовувати музичний супровід в процесі проведення заняття

·         уміння використовувати вербальні та невербальні команди з урахуванням музичного супроводу

·         уміння добирати музичні треки у відповідності до формату, спрямованості та стилістики заняття

В3

В8

Трудова функція Г

Здійснення педагогічного контролю в процесі занять

1

Здатність до здійснення оперативного контролю за адекватністю фізичного навантаження в процесі заняття

·    принципів, видів і змісту контролю, самоконтролю за впливом навантаження на організм під час заняття

·    характеристики фізичного навантаження і його впливу на організм (реакції організму)

·    пульсових режимів фізичних навантажень різної спрямованості

·    суб’єктивних та об’єктивних ознак неадекватності фізичного навантаження

·    методів та способів дозування фізичного навантаження з урахуванням термінових реакцій організму

·    методів контролю за впливом навантаження на організм під час тренування

·     навички здійснення контролю за адекватністю фізичного навантаження у процесі заняття (візуальне спостереження, ознаки перевтоми, перенапруження, суб’єктивні ознаки неадекватності фізичного навантаження, експрес-контроль тощо)

·      уміння визначати та контролювати пульсові режими при фізичних навантаженнях різної спрямованості

·     уміння дозувати фізичне навантаження з урахуванням термінових реакції організму

·      уміння організовувати зворотний зв’язок з клієнтами для оцінки ефективності запропонованої програми

Г1

Г2

Г3

Г4

2

Здатність вести методичну документацію

·      основ програмного забезпечення (Excel, Word тощо)

·      основ діловодства (видів документів планування та обліку, звітності, контролю)

·     навички формування і ведення комп’ютерної бази клієнтів, документів звітності та контролю (програми занять, план-конспекти, журнали відвідуваності тощо)

·      працювати з програмним забезпеченням (Excel, Word тощо)

Г5

Трудова функція Д

Здійснення маркетингової діяльності

1

Здатність використовувати інновації менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      основ менеджменту та маркетингу у сфері оздоровчого фітнесу

·      теорії та технологій продажу фітнес-послуг

·     стандартів сервісу в роботі фітнес-тренера групових програм

·     методів переконання, аргументації, встановлення контакту з клієнтом

·     основ проведення маркетингових досліджень

·     навички проведення презентації групових фітнес-програми

·     навички продажу послуг фітнес-клубу

·     уміння проводити визначати конкурентоспроможність послуг

·     уміння аналізувати причини, за якими клієнт завершив відвідування занять

·     комунікативні навички

Д1

Д2

Д3

2

Здатність проводити рекламну, агітаційну та просвітницьку діяльність

·           основ управлінської діяльності

·           видів реклами, пропаганди

·           сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

·           SMM-технологій

·           комунікативних бар’єрів і факторів залучення особи до оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·           методів переконання

·    уміння здійснювати рекламну, агітаційну та просвітницьку діяльність

·    навички використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (соціальні мережі, інформаційні канали, ЗМІ, тощо)

·    навички залучення потенційних клієнтів до споживання фітнес- послуг

·    навички залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, здорового способу життя

·    уміння аналізувати причини плинності клієнтів

·    уміння презентувати нові фітнес-програми, рекламувати групові інноваційні заняття

Д4

Д5

Д6

3

Здатність планувати та управляти часом на занятті

·   основ тайм-менеджменту

·          навички самоорганізації, планування часу відповідно до особистісних та професійних потреб

·          навички складання розкладу групових занять

·          уміння завчасно підготувати робоче місце, обладнання, інвентар та музичний супровід для тренування

Д7

 

Трудова функція Е

Мотивація клієнтів та створення здоров’яформувального середовища

1

Здатність дотримуватися принципів мотиваційної діяльності та формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості

·      теорій мотивації;

·      факторів, що спонукають до занять оздоровчим фітнесом

·      методичних прийомів формування мотивації до регулярної рухової активності

·     уміння визначити мотиви та потреби, інтереси клієнтів

·     уміння мотивувати клієнтів до систематичних занять для досягнення поставленої мети

·     навички проведення агітаційної та просвітницької діяльності

·     сприяти формуванню здорового способу життя клієнтів

Е1

Е2

2

Здатність ініціювати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи для популяризації здорового способу життя

·      основ здорового способу життя, форм і методів пропаганди ·      основ раціонального харчування, харчової піраміди Євросоюзу·      міжнародного досвіду залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності·      теоретичних основ системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності

·      алгоритму проведення фізкультурно-оздоровчих заходів

·      профілактичних заходів щодо виникнення хронічних неінфекційних захворювань

·      впливу оздоровчо-рекреаційної рухової активності на організм людини

·     навички організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів

·     навички організації та проведення консультацій для різних категорій населення щодо:

- значення і доцільності фізичних вправ та їх впливу на організм

- значення факторів здорового способу життя, раціонального харчування, управління стресом, профілактики захворювань

- вибору фітнес-програми, параметрів навантаження та спрямованості рухової активності

Е3

Е4

Трудова функція Є

Встановлення комунікаційних взаємодій

1

Здатність встановлювати контакт з клієнтами та працівниками суміжних підрозділів фітнес клубу

·      основ психології, соціальної психології, міжособистісних комунікацій

·      моделей спілкування

·      видів комунікативних бар’єрів, методів і способів їх усунення

·      методів переконання, аргументації і встановлення контакту з клієнтами різного віку

·      особливостей спілкування із особами різних психотипів, з інвалідністю та  захворюваннями

·      етики ділового спілкування

·     уміння визначати індивідуальні особливості психотипу клієнта, психологічні якості, тип сприйняття інформації, тощо.

·     уміння обирати та застосовувати відповідні моделі спілкування, будувати комунікаційні взаємодії, проявляти креативність у спілкуванні з клієнтом, персоналом та керівництвом

·      уміння слухати, проявляти емпатію

·     дотримуватися конфіденційності щодо даних про клієнта

Є1

Є5

2

Здатність реалізовувати комунікативні наміри професійної спрямованості в тому числі і у іншомовному середовищі

·     професійної термінології

·     іноземної мови професійної спрямованості

·      уміння використовувати загальноприйняту термінологію та понятійний апарат у сфері оздоровчого фітнесу

·       навички спілкування іноземною мовою професійної спрямованості

Є2

Є7

3

Здатність до використання сучасного прикладного програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій, різних засобів та форм комунікації з клієнтом

·     інформаційно-комунікаційних технологій

·     особливостей комунікації з використанням різних засобів та форм

·      уміння використовувати різні засоби та форми комунікації із клієнтом, інформаційні технології, онлайн-комунікації тощо

Є2

4

Здатність діяти згідно етичних міркувань та стандартів обслуговування клієнтів

·     етичних норм професійної діяльності фахівців у сфері оздоровчого фітнесу, етики ділового спілкування

·     стандартів обслуговування клієнтів

·      уміння етично поводитися, професійно спілкуватися згідно стандартів обслуговування клієнтів

·      уміння дотримуватися субординації у спілкуванні з клієнтами, керівництвом та співробітниками

·      навички взаємодії із суміжними підрозділами клубу (тренажерної зали, дитячого клубу, аква-зоною, СПА- зоною, адміністрацією, медичною частиною тощо)

Є3

Є4

Є5

Трудова функція Ж

Підвищення кваліфікації відповідно до вимог і потреб фітнес-ринку

1

Здатність до пошуку, аналізу та узагальнення інформації з різних джерел для здійснення якісної професійної діяльності

·     методів та принципів пошуку інформації

·     нормативно-правових документів сфери оздоровчого фітнесу

·     сучасних тенденцій у сфері оздоровчого фітнесу

·     інноваційних прийомів, засобів та методів проведення групових занять, що використовуються в оздоровчому фітнесі

·       здійснювати пошук, аналіз та узагальнення інформації професійного спрямування з різних джерел

·       уміння систематизувати та узагальнити дані з використанням сучасних інформаційних технологій

Ж1, Ж2

2

Здатність до безперервного навчання, самоосвіти, самовдосконалення і саморефлексії для успішної професіоналізації, підвищення рівня своєї конкурентоспроможності

·     компетентностей, які забезпечують успішну професійну діяльність фітнес-тренера групових занять

·     можливостей для розвитку кар’єри фітнес-тренера групових занять

·     вимог щодо рівня фізичної підготовленості фітнес-тренера групових занять

·      уміння реалізовувати можливості для професійного зростання (самоосвіта, курси, навчання, фітнес конвенції, майстер-класи тощо)

·      навички поглиблення базових знань за рахунок самоосвіти

·      навички вдосконалення власних рухових дій, техніки виконання фізичних вправ, фізичної підготовленості

·      уміння використовувати інноваційне обладнання

·      навички саморефлексії

·      уміння аналізувати та застосовувати досвід колег

·      уміння навчати нових фітнес-тренерів у межах клубу

Ж3

Ж4

Ж5

Ж7

Ж8

3

Здатність до формування власного професійного іміджу

·     комунікативних технологій

·     етапів і правил формування іміджу

·        навички публічних виступів, проведення майстер-класів, презентації фітнес-програм

·        проведення презентацій соціально-просвітницьких проектів, благодійної/волонтерської діяльності

·        уміння нести соціальну відповідальність за здоров’я клієнтів

Ж3

Ж6

Ж9

Трудова функція З

Дотримання вимог безпеки та охорони праці в процесі професійної діяльності

1

Здатність дотримуватися положень нормативно-правових актів з питань охорони праці

·     прав і обов’язків (посадової інструкції) фітнес-тренера групових занять

·     документів підзвітності, звітності фітнес-тренера групових занять

·     локальних нормативних актів організації

·     основних правил та норм з охорони праці;

·     основних правил протипожежної та електробезпеки;

·     санітарно-гігієнічних вимог

·      вимог до особистої гігієни (у т.ч. до зовнішнього вигляду)

·      навички проведення інструктажу з техніки безпеки, користування засобами протипожежного захисту;

·      уміння здійснювати контроль за відповідністю обладнання правилам техніки безпеки (справність, чистота тощо) та гігієнічним нормам функціонування залу (чистота, тепло, кондиціонування повітря, наявність питної води, якісна робота обслуговуючого персоналу тощо), за гігієною, зовнішнім виглядом

З1 З2

2

Здатність дотримуватися правил експлуатації спортивного обладнання, інвентаря

·     назв спортивного обладнання, інвентарю, їх цільового призначення та методичних, технічних особливостей експлуатації

·     умов ефективного та безпечного використання спортивного обладнання

·     основ травматології та профілактики травматизму

·     уміння навчати правилам безпечного користування обладнанням

·     уміння дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного проведення заняття/тренування

·     здійснювати страховку клієнта під час виконання вправ (за потреби)

·     перевіряти безпечність робочої зони (розташування клієнтів, їх обладнання, відповідність спортивного одягу тощо) для проведення групового заняття

·     уміння забезпечувати дотримання дисципліни клієнтами під час тренування

·     здійснювати контроль щодо порядку розміщення спортивного обладнання після закінчення заняття

З3

З4

З5

3

Здатність надавати першу долікарську допомогу

·      суті невідкладних станів та особливостей протікання патологічних процесів

·      загальних принципів та правил надання першої долікарської допомоги клієнту при травмуванні, нещасному випадку чи раптовому критичному стані

·     уміння надавати першу долікарську допомогу постраждалому залежно від характеру та виду травми, нещасного випадку або раптового критичного стану (зупинка кровотечі, накладання пов’язки на рану, непрямий масаж серця, штучне дихання, ін.)

З6

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

6.1. Заборони у професійній діяльності фітнес-тренера групових програм:

 • призначати програми реабілітації;
 • призначати будь-який лікарський засіб чи харчові добавки;
 • призначати програми харчування;
 • діагностувати будь-які психологічні розлади або стан психічного здоров’я;
 • здійснювати психологічне консультування;
 • діагностувати захворювання, інвалідність тощо.

6.2. Розробник професійного стандарту робоча група у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

6.3. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

6.4. Дата затвердження професійного стандарту

 

6.5. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

6.6. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

 

 

Введіть Ім’я
Неверный ввод
Введіть Email
Неверный ввод
Вкажіть пункти професійного стандарту, до якого надаєте пропозицію/зауваження. Якщо Ваша пропозиція/зауваження мають стосуються усього стандарту, залиште це поле порожнім.
Неверный ввод
Неверный ввод