Професійний стандарт "Фітнес- консультант"

ПРОЕКТ

 ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

 «ФІТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ»

Київ 2019

Професійний стандарт «ФІТНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» розроблено робочою групою у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Усенко Дар’я Володимирівна  (співголова групи) - аспірант кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

Зміст

 

Вступ

4

1.

Загальні відомості професійного стандарту…………………………………

6

1.1.

Основна мета виду професійної діяльності………………………………….

6

1.2.

Назва виду економічної діяльності…………………………………..............

6

1.3.

Назва виду професійної діяльності…………………………………..............

6

1.4

Назва професії (професійна назва роботи)…………………………………..

6

1.5.

Узагальнена назва професії…………………………………………………...

6

1.6.

Назви типових посад…..……………………………………………………...

6

1.7.

Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)……………….

6

1.8.

Умови допуску до роботи за професією……………………………………..

6

1.9.

Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій …………………………………………………………………………………..

7

2.

Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність………………………………………………………………………

7

3.

Загальні компетентності ……………………………………………………..

7

4.

Перелік трудових функцій……………………………………………………

9

5.

Професійні компетентності…………………………………….….................

14

6.

Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту……………………………………………………………………….

24

6.1.

Заборони у професійній діяльності фітнес-консультанта…………………..

24

6.2.

Розробник професійного стандарту………………………………………….

24

6.3.

Суб’єкт перевірки професійного стандарту…………………………………

24

6.4.

Дата затвердження професійного стандарту………………………...............

24

 6.5.

Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів……………………………………………………………………....

24

6.6

Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту……………………………………………………………………….

24

 

 


 

Вступ

Професійний стандарт «Фітнес-консультант» є основним документом, в якому зазначають вимоги до професійних компетентностей фахівця в сфері оздоровчого фітнесу, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Національним університетом фізичного виховання і спорту України спільно з аналітично-консалтинговою установою FitnessConnectUa було ініційовано розробку та впровадження професійного стандарту «Фітнес консультант».

Необхідність професійного стандарту «Фітнес-консультант» обумовлена відсутністю єдиного стандартизованого підходу щодо визначення професійно значущих якостей фітнес-консультанта, що забезпечують здатність виконувати на належному рівні трудові функції. Впровадження професійного стандарту дасть можливість сформувати єдині вимоги та критерії оцінювання компетентностей фітнес-консультанта. Професійний стандарт розроблено для встановлення контролю якості в сфері надання фітнес послуг, що в свою чергу, сприятиме залученню населення до оздоровчої рухової активності.

Професійна діяльність фітнес-консультанта передбачає визначення персоналізованих цілей і плану дій на основі конкретних потреб клієнта, його стану здоров'я, віку, особливостей способу життя, професійної діяльності, супутніх захворювань, або ж факторів ризику їх виникнення, розробку індивідуальної програми оздоровлення для клієнта яка заснована на залученні до рухової активності, правильному харчуванні і змінах в способі життя, складанні рекомендацій для клієнта по поведінковим змінам, управлінням стресом, організацію активного дозвілля, мотивацію клієнтів

Професійний стандарт розроблено відповідно до нормативно-правових документів: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Закон України «Про вищу освіту», "Про професійний розвиток працівників", Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"; Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів» тощо.

Професійний стандарт узгоджується з Європейською рамкою кваліфікацій (The European Qualifications Framework– EQF) та відповідає європейському стандарту «Exercise for health specialis: EQF Level 5», та «Advanced Health and exercise specialis: EQF Level 6», стандарту «Health & Wellness Coach» (Національного комітету щодо підвищення кваліфікації Health & Wellness Coaching (NCCHWC)), стандарту Specialist in exercises for health (National Occupation Standards (SkillsActive).

Професійний стандарт «Фітнес-консультант» є результатом реалізації державної політики України щодо підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності в рамках виконання Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" та «Глобального плану дій щодо підвищення рівня рухової активності на 2018-2030 рр: активне населення для здорового світу» Всесвітньої організації охорони здоров’я.

До розробки професійного стандарту були залучені провідні фахівці у сфері оздоровчого фітнесу, в тому числі роботодавці, авторитетні фітнес-тренери, науковці, викладачі, та інші. На першому етапі було залучено 168 спеціалістів, які виявили бажання взяти участь в розробці професійного стандарту. Для формування експертної групи, тобто визначення найбільш компетентних з числа тих, які виявили бажання, використовувався метод взаємного відбору експертів. Шляхом голосування експертам було запропоновано вибрати з числа всіх зареєстрованих 30 найбільш авторитетних. Склад експертної групи за посиланням: https://uastandart.fitness/ekspertna-hrupa-profesiinoho-standartu-fitnes-konsultant-health-coach. Використання даного підходу дозволяє констатувати про об'єктивність при формуванні групи експертів.

Професійний стандарт «Фітнес-консультант» складається з 6 розділів, у яких викладено основні вимоги до рівня знань, навичок і компетентностей фахівця.

Професійний стандарт сприятиме здійсненню кадрової політики в організаціях фітнес-індустрії та підвищенню кваліфікації фахівців, що впливатиме на якість надання фітнес-послуг різним верствам населення.

 

 1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1. Основна мета виду професійної діяльності - формування здорового способу життя, підтримка та зміцнення здоров’я різних верств населення, задоволення потреб споживачів фітнес-послуг.

1.2. Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК 009:2010):

Секція R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Розділ 93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

Група:

Діяльність у сфері спорту

93.1

клас 93.13

Діяльність фітнес-центрів

1.3. Назва професійної діяльності (код КП ДК 003:2010):

Розділ

Підрозділ

Підклас

3

347

3475

Фахівці

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) (назва та код згідно з КП ДК 003:2010):

3475  Фітнес-тренер

1.5. Узагальнена назва професії: фітнес-консультант

      1.6.  Назви типових посад

Фітнес-консультант 1 та 2 категорії

Консультант зі здорового способу життя

Health & Wellness Coach

1.7. Місце професії в організаційно-виробничій структурі організації:

Об’єкти професійної діяльності фітнес-консультанта: фітнес-центри, фітнес-клуби, фітнес-студії будь-якої організації та форми власності, фізкультурно-оздоровчі комплекси у закладах освіти, на виробництві, за місцем проживання.

1.8. Умови допуску до роботи за професією:

- вища освіта бакалаврському, магістерському та освітньо-науковому рівнях за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт;

- проходження фахової підготовки та незалежне підтвердження компетентностей фахівця, необхідних для успішного виконання трудових функцій у відповідності до посади;

- проходження щорічних медичних оглядів (підтверджує медична книжка);

- вміння надавати долікарську допомогу (підтверджує сертифікат).

1.9. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:

- для посади фітнес-консультанта 1 категорії - диплом бакалавра (перший (бакалаврський) рівень) – 7 рівень НРК за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт

- для посади фітнес-консультанта 2 категорії - диплом магістра (другий (магістерський) рівень - 8 рівень НРК за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт або диплом доктора філософії (кандидата наук) (третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень) - 9 рівень НРК.

Назви типових посад

Рівень національної рамки кваліфікацій

Рівень освіти

Трудові функції

1

Фітнес-консультант

1 категорії

7

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

А, Б, В, Д, Е, Є, Ж, З

2

Фітнес-консультант

 2 категорії

8

9

Другий рівень вищої освіти (магістр)

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень (доктор філософії

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З

 1. Нормативно-правова база,

що регулює відповідну професійну діяльність

 • Конституція України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про вищу освіту»
 • Указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 4 жовтня 2018 р. № 4607 «Про затвердження тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про результати його проведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2018 р. за № 1207/32659;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 567 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій: ДК 003:2010»
 • Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»
 1. Загальні компетентності
 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 7. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 11. Здатність розробляти та управляти проектами.

 1. Перелік трудових функцій та дій

(за ступенем значимості)

Шифр

трудової функції

Трудові функції

Трудові дії

Шифр

трудової дії

А

Розробка програми оздоровлення з урахуванням результатів первинної діагностики показників здоров’я клієнта

Розробка рекомендацій щодо здорового харчування, з урахуванням результатів первинного дослідження та цілей клієнта

А1

Розробка програми занять (рухової активності), підбір засобів та параметрів навантаження (частота, обсяг, інтенсивність, тривалість та характер відновлення тощо) з урахуванням результатів отриманих в ході діагностики показників здоров’я

А2

Розробка та впровадження програми оздоровлення, визначенням мети, етапів, загальних та спеціальних завдань, термінів та методів контролю за ефективністю програми, прогнозування результатів

А3

Розробка програми  для самостійної організації рухової активності клієнта

А4

Визначення термінів та проведення етапів контролю за ефективністю розробленої програми заходів оздоровлення, з метою визначення індивідуального прогресу клієнта, здійснення корекції управлінських дій

А5

Розробка рекомендацій, підбір засобів щодо активного проведення дозвілля, засобів відновлення після навантаження

А6

Розробка рекомендацій, підбір засобів щодо профілактики виникнення стресів

А7

Б

Проведення первинної діагностики показників здоров’я, факторів ризику виникнення захворювань

Підбір коректних методів діагностики з урахування індивідуальних особливостей клієнтів

Б1

Проведення первинних консультацій, анкетування для виявлення потреб та інтересів клієнтів, постановка SMART цілей

Б2

Розробки стратегії оздоровлення з урахуванням результатів отриманих в ході діагностики (визначення мети, спрямованості, критеріїв ефективності програми оздоровлення)

Б3

Проведення дослідження антропометричних, функціональних показників, фізичної працездатності, підготовленості

Б4

Інформування клієнта про результати тестування та стратегії оздоровлення

Б5

Проведення дослідження щодо визначення особливостей харчової поведінки

Б6

Тестування функціональних порушень опорно-рухового апарату, постави,  тощо

Б7

Аналіз та узагальнення результатів отриманих в ході діагностики показників здоров’я, аналізу медичних карт, досліджень, інформації отриманої від клієнта формулювання висновків, визначення стратегії оздоровлення

Б8

Визначення факторів ризику виникнення захворювань

Б9

Проведення досліджень щодо визначення обсягу та рівня рухової активності клієнтів

Б10

Проведення досліджень щодо визначення способу життя дотримання факторів ЗСЖ, характеру професійної діяльності, особливостей дозвілля тощо

Б11

Розробка протоколів, програми діагностики показників здоров’я, факторів ризику виникнення захворювань

Б12

В

Встановлення комунікаційної взаємодії

 Створення психологічно-комфортної атмосфери при спілкуванні з клієнтами

В1

Забезпечення ефективного спілкування на вищому професійному рівні з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта

В2

Організація та підбір засобів та форм комунікації з клієнтом, встановлення системи зв’язку (складання графіку консультацій, використання інформаційних технологій під час взаємодії, онлайн-комунікації, тощо)

В3

Застосування різних форм комунікацій (вербальної, невербальної) з метою усунення комунікативних бар’єрів при роботі з клієнтами

В4

Використання іноземної мови при спілкуванні з клієнтами

В5

Дотримання норм та правил професійної етики

В6

Г

Розробка та впровадження програми оздоровлення для осіб, які мають хронічні захворювання, відносяться до різних вікових груп та особливих категорій населення

Здійснення первинної консультації, розробка та впровадження програми оздоровлення, підбір відповідних засобів оздоровлення та адекватних параметрів навантаження для осіб з захворюваннями хребта (порушення постави, остеохондроз, грижі,  тощо)

Г1

з захворюваннями серцево-судинної системи

Г2

з захворюваннями ендокринної системи, розладами харчування і порушення обміну речовин (діабет, ожиріння, тощо)

Г3

з захворюваннями суглобів (артрит, артроз, ревматизм тощо)

Г4

з особами , які перенесли захворювання  травматичного характеру, вивихи, розриви, розтягнення, переломи, у після операційних втручань, тощо

Г5

з захворюванням кісток (остеопороз та інші)

Г6

з захворюваннями дихальної системи

Г7

для осіб похилого віку

Г8

для вагітних жінок або в жінок в післяродовий період

Г9

для дітей, підлітків

Г10

для людей з інвалідністю

Г11

з захворюваннями м’язової системи

Г12

для жінок з урахуванням фаз овуляторно-менструального циклу

Г13

Д

Організація та проведення  занять для різних категорій населення

Контроль за суб’єктивними ознаками неадекватності фізичних навантажень

Д1

Навчання техніці виконання вправ, контроль, виправлення помилок

Д2

Моніторинг інтенсивності навантажень під час проведення занять в межах попередньо визначених параметрів навантажень

Д3

Забезпечення умов для безпечного включення клієнта у тренувальну діяльність та завершення тренування (профілактика травматизму, перетренованості, тощо)

Д4

Забезпечення безпечного виконання вправ клієнтами

Д5

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять з використанням засобів силового, аеробного, функціонального, ментального тренування

Д6

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять з використанням технік мануальної терапії, міофасціального релізу, навчання клієнтів самомасажу, тощо

Д7

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять з використанням засобів фізичної рекреації

Д8

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять з використанням засобів кінезіотерапії

Д9

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять з використанням засобів аквафітнесу

Д10

Е

Мотивація клієнтів до зміни поведінкових стратегій та створення здоров’я-формувального середовища

Мотивація клієнтів на зміну поведінкових стратегій у напрямку здоров’яформування

Е1

Залучення потенційно можливих споживачів до діяльності спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я

Е2

Здійснення активної пропагандистської діяльності з популяризації ЗСЖ (ЗМІ, соціальні мережі)

Е3

Організація та проведення різноманітних заходів спрямованих на популяризацію ЗСЖ (проведення майстер-класів, лекцій та семінарів, тощо)

Е4

Участь у різного роду заходах спрямованих на популяризацію ЗСЖ (участь у якості відвідувача, участь у проведенні заходів тощо)

Е5

Пошук можливих інвестицій, залучення інвесторів з метою фінансової підтримки проектів спрямованих на  популяризацію здорового способу життя

Е6

Є

Здійснення маркетингової та управлінської діяльності

Робота з запереченнями клієнтів

Є1

Проведення фітнес-консультантом  презентації послуг, яку він надає

Є2

Застосовування різноманітних практики тайм-менеджменту, які сприятимуть ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб

Є3

Продаж фітнес-послуг

Є4

Ж

Безперервний професійний розвиток

Особистісний та професійний розвиток, безперервне професійне навчання

Ж1

Вивчення та узагальнення даних сучасної літератури, результатів наукових досліджень, інформації з різних джерел, актуальних проблем що стосується професійної діяльності фітнес-консультанта

Ж2

Відвідування майстер-класів, лекцій, семінарів, конференцій, конвенцій з метою підвищення професійної компетентності фахівців

Ж3

Організація та здійснення наукових досліджень, визначення перспективи подальших наукових пошуків, впровадження результатів наукових  досліджень у практичну діяльність

Ж4

З

Взаємодія з фахівцями сфери фізичної культури та спорту та охорони здоров’я з метою забезпечення якості послуг, що надаються

Правильне використання медичної термінології та вміння пояснювати медичні терміни клієнтам доступною мовою

З1

Взаємодія з фахівцями у сфері охорони здоров’я, медицини (лікарями, фізіотерапевтами, дієтологами, масажистами, тощо) при розробці програм оздоровлення для клієнтів

З2

Інтерпретація результатів медичних заключень, аналізів, результатів досліджень

З3

Надання першої медичної долікарської допомоги особам під час виникнення у них невідкладних станів

З4

 

 

 

 

 

 

 


5. Професійні компетентності

Компетентність

Знання

Уміння та навички

Відпо-відність трудовій дії ̽

Трудова функція А Розробка програми оздоровлення з урахуванням результатів

первинної діагностики показників здоров’я клієнта

1

Здатність розробляти програми оздоровлення клієнтів з урахуванням результатів первинної діагностики, які включатимуть підбір засобів та параметрів навантаження, рекомендації щодо раціонального харчування, профілактики виникнення захворювань та стресів, активного дозвілля, засобів відновлення після навантаження з використанням сучасних наукових теорій та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності, здорового способу життя.

Алгоритми управління здоров’ям людини, характеристика та особливості використання засобів оздоровлення людини

Сучасні здоров’язберігаючі технології

Уміння розробляти комплексні програми оздоровлення для клієнтів, визначати мету, терміни реалізації, методи контролю за ефективністю програми, прогнозувати результати дослідження

А3

Основи програмування занять різними видами рухової активності

Індивідуальний підхід при розробці програми рухової активності

Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування та фізичної рекреації

Основи розвитку рухових якостей

Основи адаптації до фізичних навантажень

Показання та протипоказання до виконання фізичних вправ

Навички розробки програми занять (рухової активності), підбору засобів та параметрів навантаження (частота, обсяг, інтенсивність, тривалість та характер відновлення тощо) з урахуванням індивідуальних особливостей клієнтів

А2

Основи раціонального харчування

Алгоритм розробки рекомендацій щодо здорового харчування з урахуванням фактичних даних щодо раціону харчування клієнта

Уміння розробляти рекомендацій щодо здорового харчування з урахуванням фактичних даних щодо раціону харчування та цілей клієнта

А1

Оздоровчо-рекреаційні технології

Алгоритм розробки програми занять та методів контролю для самостійної організації рухової активності клієнтів

Навички розробки програми  для самостійної організації рухової активності клієнта

А4

Оздоровчо-рекреаційні технології

 Засоби та методи відновлення робото здатності організму

Навички розробки рекомендацій для активного проведення дозвілля, відновлення після навантаження

А6

     

Сучасні методи психоемоційного оздоровлення. Психоемоційний стрес та його профілактика

Навички розробки рекомендацій щодо профілактики виникнення стресів

А7

2

Здатність до здійснення контролю за ефективністю програми оздоровлення

 Контроль ефективності програми оздоровлення на основі динаміки показників здоров’я

Уміння добирати адекватні методи контролю за ефективністю оздоровчих заходів, здійснювати контроль за ефективністю розробленої програми, корекцію управлінських дій, оцінку ефективності на основі динаміки показників здоров’я.

Уміння надавати клієнтам зворотний зв’язок, щодо ефективності розробленої програми заходів

А5

Б Проведення первинних досліджень діагностики показників здоров’я, факторів ризику виникнення захворювань

1

Здатність до проведення соціологічних досліджень та аналізу їх результатів, формулювання висновків

Соціологічні методи дослідження

Навички проведення соціологічних досліджень

Уміння розробляти та використовувати та аналізувати анкети, опитувальники, протоколи обліку тощо

Б2

2

Здатність добирати методи діагностики з урахування індивідуальних особливостей клієнтів

Сучасна класифікація діагностичних підходів до оцінки стану здоров’я та особливості їх застосування з урахуванням індивідуальних особливостей клієнтів

Навички підбору коректних методів первинної діагностики з урахування індивідуальних особливостей клієнтів

Б1

3

Здатність до планування, організації та проведення досліджень щодо діагностики показників здоров’я людини з використанням знань про будову тіла людини механізми життєдіяльності, фізіологічні та біомеханічні основи функціонування організму, основ теорії здоров’я, сучасних методів діагностики

Методика розробки програми первинних досліджень.

Процедура складання документів обліку, протоколів дослідження, анкет, опитувальників, карт реєстрації

Навички розробки документів обліку, протоколів дослідження, анкет, опитувальників, карт реєстрації тощо

Б12

Знання про будову тіла людини механізми життєдіяльності, фізіологічні основи функціонування організму Сучасні методи дослідження антропометричних, функціональних показників, фізичної працездатності, підготовленості клієнтів.

Методика проведення досліджень.

Метрологічні вимоги до проведення вимірів

Навички проведення вимірів антропометричних, функціональних показників, тестування фізичної працездатності, підготовленості клієнтів

Навички роботи зі спеціальним обладнанням.

Уміння здійснювати розрахункові дослідження у відповідності до встановлених тестів

Б4

Біомеханічні основи. Методика діагностики порушень постави

Функціональні тести, методика їх проведення

Біомеханічний аналіз рухових дій

Навички проведення діагностики порушень постави, функціональних тестів,

біомеханічного аналізу рухових дій.

Уміння здійснювати аналіз отриманих результатів, формулювати висновки.

Б7

Основи теорії здоров’я. Сучасні методики діагностики факторів ризику виникнення захворювань

Уміння використовувати сучасні методики діагностики факторів ризику виникнення захворювань.

Уміння аналізувати результати отримані в ході дослідження, формулювати висновки

Б9

Основи теорії здоров’я. Методи та особливості їх проведення, щодо визначення способу життя, характеру професійної діяльності, особливостей дозвілля клієнтів

Уміння проводити дослідження, аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, формулювати висновки.

Уміти передбачати та оцінювати вплив екзогенних та ендогенних  чинників на показники здоров’я

Б11

Основи теорії здоров’я, здорового способу життя, дієтології

Уміння аналізувати особливості харчової поведінки клієнтів.

Здійснювати розрахункові обчислення енергетичної, вартості раціону харчування, БЖВ, тощо

Б6

Методи дослідження рухової активності клієнтів

Навички визначення обсягу та рівня рухової активності, аналіз їх результатів

Б10

4

Здатність до аналізу та узагальнення результатів отриманих в ході діагностики  показників здоров’я, формулювання висновків, постановки завдань, розробки стратегії оздоровлення з урахуванням результатів отриманих в ході діагностики (визначення мети, спрямованості, критеріїв ефективності програми оздоровлення)

Вікові, статеві норми функціональних показників, норми рухової активності, функціональних тестів для різних категорій населення. Основи здорового способу життя, раціонального харчування, організації рухової активності. Фактори ризику виникнення захворювань та методи їх зниження.

Уміння аналізувати та оцінювати результати діагностики показників здоров’я, співвідносити з нормативними величинами.

Уміння формулювати висновки за результатами діагностики показників здоров’я.

Б8

Б3

5

Здатність до донесення інформації у форматі, доступному для клієнта

Професійна термінологія

Етика ділового спілкування

Основи психології спілкування

Уміння надавати клієнтам зворотний зв’язок

 Уміння відтворювати загальноприйняту термінологію та понятійний апарат у сфері оздоровчого фітнесу

Б5

В Встановлення комунікаційної взаємодії

1

Здатність розуміти та враховувати у професійній діяльності психологічні аспекти комунікацій

Основи психології, соціальної психології.

Моделі спілкування.

Особливості спілкування з особами з різними психотипами, особливостями сприйняття тощо.

Особливості спілкування з особами що мають різні захворювання, людьми з інвалідністю

Уміння визначати індивідуальні особливості психотипу клієнта, психологічні якості, тип сприйняття інформації, тощо.

Уміння обирати та застосовувати відповідні моделі спілкування з клієнтом, в тому числі з особами що мають різні захворювання, людьми з інвалідністю. Уміння будувати комунікаційні взаємодії

В2

Види комунікацій та особливості їх застосування.

 Види комунікативних бар’єрів та методи і способи їх усунення

Уміння застосовувати різні види та форми комунікацій при роботі з клієнтами

Уміння відтворювати загальноприйняту термінологію та понятійний апарат у сфері оздоровчого фітнесу

Навички застосування методі усунення комунікативних бар’єрів.

В4

Психологія міжособистісних комунікацій

Уміння будувати комунікаційні взаємодії, проявляти делікатність та тактовність у спілкуванні, комунікабельність, креативність

Уміння слухати, проявляти емпатію

 В1

2

Здатність реалізовувати комунікативні наміри професійної спрямованості в іншомовному середовищі

Іноземна мова професійної спрямованості

Навички спілкування іноземною мовою професійної спрямованості

В5

3

Здатність до використання сучасного прикладного програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій, різних засобів та форм комунікації з клієнтом.

Інформаційно-комунікаційні технології

Особливості комунікації з використанням різних засобів та форм

Уміння  використовувати різні засоби та форм комунікації з клієнтом, інформаційні технологій, онлайн-комунікації, тощо

Навички планування, організації та проведення консультацій клієнтів

В3

4

Здатність діяти на основі етичних міркувань

Етичні норми професійної діяльності фахівців у сфері оздоровчого фітнесу Етичний кодекс ICHWC

Дотримання етики професійного спілкування

В6

Г Розробка та впровадження програми оздоровлення для осіб,

що мають хронічні захворювання, різних вікових груп та особливих категорій населення

1

Здатність проектування,  розробки та впровадження програми оздоровлення, для осіб, що мають хронічні захворювання, різних вікових груп та особливих категорій населення з використанням науково доказових наукових теорій та практичних рекомендацій

Вчення про етіологію та патологічну фізіологію.

Ознаки та симптоми прогресування захворювань, особливості протікання супутніх захворювань та ускладнень.

Основи програмування рухової активності для осіб, які мають захворювання (серцево-судинної , дихальної , ендокринної системи, розладами харчування і порушення обміну речовин (діабет, ожиріння, тощо), хребта (порушення постави, остеохондроз, грижі,  тощо), суглобів (артрит,

артроз, ревматизм тощо), кісток (остеопороз та інші), нервової системи, м’язової системи,  осіб, які перенесли захворювання  травматичного характеру (вивихи, розриви, розтягнення, переломи, у після операційних втручань, тощо) з розладами психічного здоров’я, порушеннями поведінки.

Механізми відновлення здоров’я.

Особливості організації рухової активності для осіб з відхиленнями у стані здоров’я.

Особливості харчування осіб з відхиленнями у стані здоров’я

Уміння проводити первинну діагностику показників здоров’я для осіб, що мають відхилення у стані здоров’я та особливих категорій населення

Навички проектування,  розробки та впровадження програми занять, для осіб, що мають захворювання та особливих категорій населення підбір відповідних засобів оздоровлення та адекватних параметрів навантаження, періодів відновлення, з

урахуванням індивідуальних особливостей клієнтів (нозології, віку, тощо)

Розробка рекомендацій щодо здорового харчування, індивідуальних особливостей клієнтів

Г1-Г7, Г12

Фізіологічні механізми та особливості перебігу вагітності та народження, післяпологового періоду

Теоретико-методичні основи програмування та організації занять для вагітних та жінок у післяпологовий період

Уміння планувати та розробляти та впроваджувати програми оздоровлення для жінок в період вагітності та післяпологовий період з урахуванням фізіологічних особливостей контингенту

Г9

Морфо-функціональні особливості осіб похилого віку

Теоретико-методичні основи програмування та організації занять для людей похилого віку

Уміння планувати та розробляти та впроваджувати програми оздоровлення для осіб похилого віку з урахування вікових особливостей контингенту

Г8

Морфо-функціональні та психологічні особливості дітей різного віку

Теоретико-методичні основи програмування та організації занять для дітей

Уміння планувати та розробляти та впроваджувати програми оздоровлення для дітей та підлітків з урахування вікових особливостей контингенту

Г10

Особливості організації рухової активності у різні фази овуляторно-менструального циклу

Уміння планувати та розробляти та впроваджувати програми оздоровлення для жінок з урахуванням фаз овуляторно-менструального циклу

Г13

Д Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять для різних категорій населення

1

Здатність застосовувати базові знання з теорії і методики оздоровчого тренування, адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості під час організації та проведення фізкультурно- оздоровчих заняття з

використанням сучасних фітнес та рекреаційних технологій

Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування та фізичної рекреації

Сучасні фізкультурно-оздоровчі та рекреаційні технології

Організація та проведення занять з використанням засобів силового, аеробного, функціонального, ментального тренування, технік мануальної терапії, міофасціального релізу, навчання клієнтів

самомасажу, кінезіотерапії фізичної рекреації аквафітнесу.

 Основи розвитку рухових якостей

Основи адаптації до фізичних навантажень

Показання та протипоказання до виконання фізичних вправ

Навички організації та проведення занять з використанням засобів силового, аеробного, функціонального, ментального тренування, технік мануальної терапії, міофасціального релізу, навчання клієнтів самомасажу, кінезіотерапії, фізичної рекреації, аквафітнесу, з урахуванням індивідуальних особливостей клієнтів

Уміння складати план-конспект тренувального заняття

Д6-Д10

2

Здатність забезпечувати безпеку при організації фізкультурно-оздоровчої діяльності з клієнтами

Методичні особливості проведення різних частин заняття (види, принципи, засоби)

Особливості режиму відновлення та відпочинку після занять

Протипоказання до участі у заняттях, або обмеження у виконанні окремих вправ

Ознаки пере тренованості

Уміння забезпечувати безпечне включення клієнта у тренувальну діяльність та їх завершення, уміння дотримуватися принципів проведення розминки та заключної частини заняття

Уміння підбирати відповідні засоби та способи проведення розминки, заключної частини залежно від спрямованості, мети заняття та індивідуальних особливостей клієнта

Д4

Зони інтенсивності у тренуваннях аеробної та анаеробної спрямованості та методи їх контролю

Методи управління інтенсивністю тренувальних навантажень

Уміння обирати параметри навантаження, які відповідають індивідуальним особливостям клієнта

Уміння оптимізувати (корегувати) фізичне навантаження в процесі заняття

Д3

Принципи, види і зміст контролю, самоконтролю за впливом навантаження на організм під час заняття

Ознаки та методи контролю неадекватності фізичних навантажень

Уміння здійснювати контроль за суб’єктивними признаками неадекватності фізичних навантажень

Уміння корегувати вплив навантаження залежно в процесі заняття

Д1

Анатомія та біомеханік людини

 Методичні особливості виконання фізичних вправ, їх вплив на розвиток окремих груп м’язів

Техніка виконання фізичних вправ

Методи навчання  фізичних вправ

Методи контролю за технікою виконання вправ та її корекції

Типові помилки при виконанні фізичних вправ та методи їх виправлення

Уміння використовувати методи навчання фізичним вправам, здійснювати контроль за технікою виконання, її корекцію, виправлення помилок

Уміння застосовувати логічну послідовність у вивченні й виконанні вправ

Уміння обирати та модифікувати техніку виконання фізичних вправ

Здійснювати методичний супровід під час навчання та виконання клієнтом фізичних вправ (пояснювати і демонструвати вірне (технічно правильне) виконання фізичної вправи )

Д2

Посадову інструкцію фітнес-консультанта

Правила та норми з охорони праці;

правила пожежної та електробезпеки

Основи травматології та профілактики травматизму

Назви спортивного обладнання, інвентарю,

Правила експлуатації спортивного обладнання, інвентарю, технічні особливості їх цільове призначення, особливості використання

Уміння дотримуватись правил та норм з охорони праці, правила пожежної та електробезпеки при організації занять

Навички проведення занять з дотриманням правил, експлуатації спортивного обладнання

Д5

 

Е Мотивація клієнтів на зміну поведінкових стратегій та створення здоров’язбережувального середовища

 

Здатність формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості

Основи коучингу у сфері збереження та зміцнення здоров’я

Теорія та методи мотивації

Методи переконання, аргументації і встановлення контакту з аудиторією різного віку

Основи психології спілкування

Уміння застосовувати інструменти впливу на поведінку особистості, методи мотивації

Навички проведення оцінки здатності до змін

Е1

 

Здатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя, залучення до здорового способу життя

Основи ЗСЖ

Основи громадського здоров’я

Інформаційно-комунікаційних технологій

Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для популяризації здорового пособу життя серед населення

Навички впливу на свідомість людини, як необхідної умови досягнення здоров’я

Уміння використовувати різні види та форми рухової активності для підвищення рівня залучення осіб до ЗСЖ

Е2, Е3

 

Здатність до ініціювання, розробки (самостійно або у складі груп) та організації заходів, реалізації заходів, проектів щодо популяризації ЗСЖ серед населення, створення здоров’язбережувального середовища

Основи ЗСЖ

Фізкультурно-оздоровчі та здоров’язберігаючі технології

Навички, розробки (самостійно або у складі груп) та організації заходів, реалізації заходів, проектів щодо популяризації ЗСЖ

Е4, Е5

 

Є Здійснення маркетингової та управлінської діяльності

1

Здатність до використання у професійній діяльності інноваційних засад менеджменту та маркетингу у сфері фітнесу, оцінки конкурентоспроможності послуг, які він надає

Основи менеджменту та маркетингу у сфері фітнесу.

Технології продажу

Навички успішного продажу фітнес-послуг.

Уміння проводити маркетингове дослідження ринку, визначати конкурентоспроможність послуг

Є4

Технології продажу

Комунікативні навички

Є2

2

Здатність до використання методів роботи з запереченнями

Методи роботи з запереченнями

Навички роботи з запереченнями

Уміння аналізувати причини виникнення заперечень

Є1

3

Здатність планувати та управляти часом

Основи тайм-менеджменту

Навички самоорганізації, планування часу відповідності до особистісних та професійних потреб

Є3

 

Ж Безперервний професійний розвиток

1

Здатність до самоосвіти , самовдосконалення і саморефлексії для успішної професіоналізації

Компетентності, які забезпечують успішну професійну діяльність фітнес-консультанта

Можливості для розвитку кар’єри фітнес консультанта

Навички  поглиблення базових знань

Уміння реалізовувати можливості для професійного росту, шляхом навчання.

Уміння аналізувати та застосовувати досвід колег

Навички саморефлексії

Ж1, Ж3

2

Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел

Методи та принципи пошуку інформації

Теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел

Знаходити, вивчати, узагальнювати дані сучасної літератури, результатів наукових досліджень, інформації з різних джерел, актуальних проблем що стосується професійної діяльності фітнес-консультанта

Навички накопичення, систематизації та узагальнення даних з використанням сучасних інформаційних технологій

Ж2

 

Здатність проводити наукові дослідження з проблем оздоровчого фітнесу та враховувати їх результати у практичній діяльності, перспективному плануванні

Сучасні напрями та методи наукових досліджень

Методи математичної статистики

Уміння та навички підбору напрямів та методів проведення наукових досліджень

Навички аналізу, узагальнення, порівняння, оцінки результатів дослідження, застосування методів математичної статистики

Ж4

З Взаємодія з фахівцями сфери фізичної культури та спорту та охорони здоров’я з метою забезпечення якості послуг, що надаються

1

Здатність використовувати під час виконання професійних обов’язків основ медичних знань, медичної термінології

Основи медичних знань та патологічної фізіології

Навички інтерпретації, аналізу та узагальнення результатів медичних заключень

З3

Професійна термінологія сфери фізичної культури та спорту та медицини

Правильне використання фахової та медичної термінології

Володіння  термінологією сфери фізичної культури та спорту та медицини, вміння пояснювати медичні терміни клієнтам доступною мовою

З1,З2

2

Здатність надавати долікарської допомоги особам під час виникнення у них невідкладних станів

Знання щодо невідкладних станів та особливостей протікання патологічних процесів

Загальні принципи і правила надання першої долікарської допомоги клієнту при травмуванні, нещасному випадку чи раптовому критичному стані

Вміння надавати першу долікарську допомогу постраждалому залежно від характеру та виду травми, нещасного випадку або раптового критичного стану (зупинка кровотечі, накладання пов’язки на рану, непрямий масаж серця, штучне дихання, ін.)

Вміння організувати негайну доставку (транспортування) постраждалого у лікувальний заклад

З4

             

6.Технічні дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

6.1. Заборони у професійній діяльності фітнес-консультанта:

 • призначати програми реабілітації;
 • призначати будь-який лікарський засіб чи харчові добавки;
 • призначати програми харчування;
 • діагностувати будь-які психологічні розлади або стан психічного здоров’я;
 • здійснювати психологічне консультування;
 • діагностувати захворювання, інвалідність тощо.

6.2. Розробник професійного стандарту робоча група у складі:

Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (співголова групи);

Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (співголова групи);

Верко Сергій Сергійович – співзасновник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA»;

Катерина Уляна Миколаївна – викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Березюк Галина Степанівна – керівник проекту «Інформаційно-комунікаційна платформа FitnessConnectUA».

 

6.3. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

6.4. Дата затвердження професійного стандарту

 

6.5. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

6.6. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту

Введіть Ім’я
Неверный ввод
Введіть Email
Неверный ввод
Вкажіть пункти професійного стандарту, до якого надаєте пропозицію/зауваження. Якщо Ваша пропозиція/зауваження мають стосуються усього стандарту, залиште це поле порожнім.
Неверный ввод
Неверный ввод